Εκτύπωση

 


Απαιτήσεις για Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος


 


Περιεκτική Εξέταση 


  


Γλώσσα Κειμένου Διδακτορικής Διατριβής 


Το κείμενο της διατριβής  μπορεί να γράφεται σε μια διεθνή γλώσσα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος. Σε αυτήν την περίπτωση η περίληψη δίνεται και στα ελληνικά.