Διαδικασία Έγκρισης Διδακτορικού Τίτλου από Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών 


Ο Πρόεδρος του Τμήματος διαβιβάζει σημείωμα στον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών με όλα τα πιο κάτω δικαιολογητικά απονομής Διδακτορικού Τίτλου:

 1. Συμπληρωμένο το Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών Απονομής Διδακτορικού Τίτλου.
 2. Συμπληρωμένο το Έντυπο "Υπεύθυνη Δήλωση Προέδρου Τμήματος".
 3. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία εγκρίθηκαν σχετικές πιστώσεις μαθημάτων στο φοιτητή (εάν υπάρχουν) μαζί με το σκεπτικό για αυτές τις πιστώσεις.
 4. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία ορίστηκε η τριμελής επιτροπή.
 5. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία ορίστηκε η πενταμελής επιτροπή.
 6. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία επικυρώθηκε η επιτυχία του φοιτητή στην Περιεκτική Εξέταση. Στα πρακτικά να αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία ο φοιτητής πέτυχε στην Περιεκτική Εξέταση.
 7. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία επικυρώθηκε η επιτυχία του φοιτητή στην παρουσίαση της ερευνητικής του πρότασης.
 8. Πρακτικό της Tριμελούς Eπιτροπής η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του φοιτητή.
 9. Έγγραφο με τη σύνθεση της πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
 10. Πρόσκληση παρουσίασης για υποστήριξη της Διατριβής σε ανοικτή διάλεξη.
 11. Γραπτή έκθεση από το κάθε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής με τα προκαταρκτικά σχόλια και τοποθετήσεις τους ως προς το περιεχόμενο της Διατριβής.
 12. Έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής.
 13. Λεπτομερή κατάλογο όλων των αλλαγών και προσθηκών που έχουν ενδεχομένως γίνει στη Διατριβή.
 14. Βεβαίωση του Ερευνητικού Συμβούλου του υποψήφιου διδάκτορα ότι τυχόν υποδείξεις της Εξεταστικής επιτροπής για αλλαγές στη Διατριβή έχουν υλοποιηθεί.
 15. Κατάλογο δημοσιεύσεων και αντίγραφα των δημοσιεύσεων που έχουν ήδη προκύψει από τη Διατριβή ή/και άρθρων που είναι υπό δημοσίευση/κρίση όπως επίσης ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.
 16. Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία.
 17. Βεβαίωση από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο υποψήφιος Διδάκτορας έχει τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες του προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 18. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο υποψήφιος Διδάκτορας έχει τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες του προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 19. Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 20. Ένα δερματόδετο αντίτυπο της Διατριβής.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών αφού ελέγξει ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι έχει ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία, τα προωθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο για καταρχήν έγκριση. Ακολούθως το Πρυτανικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Σύγκλητο περιληπτική πρόταση για τελική έγκριση για απονομή Διδακτορικού Τίτλου στην οποία περιλαμβάνεται και η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρυτανικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Σύγκλητο για ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες. Η απονομή του Διδακτορικού Τίτλου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.