Εκτύπωση

 


Διαδικασία Υποστήριξης Διατριβών Διδακτορικού Επίπεδου


  


 Εκπόνηση και Αξιολόγηση Διατριβών Διδακτορικού Επίπεδου


o Τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ένα από τα οποία είναι πάντοτε ο ερευνητικός σύμβουλος του φοιτητή.

o Ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο, πανεπιστημιακού επιπέδου.

o Ένα μέλος από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο, πανεπιστημιακού επιπέδου.

Πολιτική για Σύσταση της Τριμελούς και της Πενταμελούς επιτροπής για την Υποστήριξη της Ερευνητικής πρότασης και της Διατριβής των Διδακτορικών Φοιτητών