Εκτύπωση

 

Απαιτήσεις για Απόκτηση Διπλωμάτων Μάστερ

 

 

 


Εκπόνηση και Αξιολόγηση Διατριβών Μάστερ

 

 


Απαιτήσεις για Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

 

 


Περιεκτική Εξέταση

 

 


Εκπόνηση και Αξιολόγηση Διατριβών Διδακτορικού Επίπεδου

 

o Τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ένα από τα οποία είναι πάντοτε ο ερευνητικός σύμβουλος του φοιτητή.

o Ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο, πανεπιστημιακού επιπέδου.

o Ένα μέλος από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο, πανεπιστημιακού επιπέδου.

Πολιτική για Σύσταση της Τριμελούς και της Πενταμελούς επιτροπής για την Υποστήριξη της Ερευνητικής πρότασης και της Διατριβής των Διδακτορικών Φοιτητών..

 


Γλώσσα Κειμένου Διατριβής

 

Το κείμενο της διατριβής (επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού) μπορεί να γράφεται σε μια διεθνή γλώσσα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος. Σε αυτήν την περίπτωση η περίληψη δίνεται και στα ελληνικά.

 


Διαδικασία Υποστήριξης Διατριβών Διδακτορικού Επίπεδου

 

 


Δομή Διατριβών Διδακτορικού Επίπεδου

 Η δομή της διδακτορικής διατριβής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

       

• Εξώφυλλο
• Σελίδα Τίτλου (Εσώφυλλο)
• Πίσω μέρος Σελίδας Τίτλου
• Σελίδα Εγκυρότητας στην οποία φαίνεται και η σύνθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, υπογεγραμμένη τουλάχιστον από τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή και τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής
• Υπεύθυνη Δήλωση και Υπογραφή του Υποψήφιου Διδάκτορα
• Περίληψη στα Ελληνικά και σε μία Διεθνή Γλώσσα έκτασης 500 λέξεων
• Ευχαριστίες (Προαιρετικό)
• Αφιέρωση (Προαιρετικό)
• Περιεχόμενα
• Κατάλογος Γραφικών Παραστάσεων/Εικόνων/Διαγραμμάτων
• Κατάλογος Πινάκων
• Κεφάλαια
• Συμπεράσματα
• Βιβλιογραφία
• Παραρτήματα

  


Απαιτούμενα για τη Διδακτορική Διατριβή-Προδιαγραφές

 Απαιτούμενα για τη Διδακτορική Διατριβή – Προδιαγραφές

 

·Βιβλιοδέτηση διατριβής: Η διατριβή πρέπει να είναι βιβλιοδετημένη σε τόμο/τόμους μεγέθους Α4, με σκληρό δερματόδετο εξώφυλλο χρώματος σκούρου καφέ. Το κόστος της βιβλιοδέτησης αναλαμβάνει ο υποψήφιος διδάκτορας.
·Κατάθεση διατριβής: Δερματόδετα ανάτυπα της διατριβής κατατίθενται στο οικείο Τμήμα, στη Βιβλιοθήκη και στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στη βιβλιοθήκη η διατριβή υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
·Μέγεθος διατριβής: : Ο ελάχιστος αριθμός λέξεων για μία διδακτορική διατριβή είναι 10,000 λέξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το κάθε Τμήμα μέσω των Τμηματικών Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης. Το μέγεθος της διατριβής σχετίζεται με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του θέματος. Αξιολογείται περισσότερο η επιστημονική πληρότητα της εργασίας παρά το μέγεθος της καθαυτό.
·Εξώφυλλο διατριβής: Στο εξώφυλλο της διατριβής τοποθετείται το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε χρυσό χρώμα. Αναγράφονται επίσης το ακαδημαϊκό Τμήμα, ο τίτλος της διατριβής, το όνομα του διδάκτορα, ο χαρακτηρισμός "ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ" και το έτος κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής (παρακαλώ δείτε το δείγμα του εξωφύλλου που ακολουθεί)
·Χαρτί: Η διατριβή εκτυπώνεται σε καλής ποιότητας λευκό χαρτί μεγέθους Α4.
·Γραμματοσειρά: Συνιστάται όπως χρησιμοποιηθεί μαύρη γραμματοσειρά κατά προτίμηση Times New Roman ή Arial ή άλλη γραμματοσειρά μεγέθους 11 ή 12 στιγμών. Για τις σημειώσεις ή υποσημειώσεις συνιστάται η χρησιμοποίηση της ίδιας γραμματοσειράς αλλά μικρότερου μεγέθους χαρακτήρων από το κείμενο της διατριβής. Είναι δυνατόν τίτλοι κεφαλαίων και υποκεφαλαίων να εμφανίζονται σε διαφορετικό μέγεθος γραμματοσειράς.
·Διαστήματα: Το κείμενο της διατριβής συνίσταται να ετοιμαστεί σε 1 ½ διάστημα. Οι μακροσκελείς παραπομπές, υποσημειώσεις, παραρτήματα και οι βιβλιογραφικές αναφορές μπορούν να ετοιμαστούν σε μονό διάστημα.
·Περιθώρια: Οι καθορισμένες διαστάσεις των περιθωρίων έχουν ως εξής: το πάνω, κάτω και δεξί περιθώριο να είναι 2 εκατοστά, ενώ το αριστερό 3.5 εκατοστά.
·Εκτύπωση: Η εκτύπωση πρέπει να είναι ευδιάκριτη και να χρησιμοποιηθεί μόνο η μία πλευρά του χαρτιού. Είτε η εκτύπωση με τεχνολογία laser είτε η φωτοτύπηση υψηλής ποιότητας είναι αποδεκτή (εκτύπωση με τεχνολογία inkjet δεν είναι αποδεκτή).
·Σελιδοποίηση: Οι προκαταρκτικές σελίδες (δηλαδή η σελίδα εγκυρότητας, οι ευχαριστίες, ο πίνακας των περιεχομένων και τα όμοια) θα πρέπει να αριθμηθούν συνεχόμενες, χρησιμοποιώντας Λατινικούς αριθμούς με μικρούς χαρακτήρες (i, ii, iii, iv, v, ...). Η σελίδα τίτλου (εσώφυλλο) δεν αριθμείται ούτε προσμετρείται στο συνολικό αριθμό σελίδων της διατριβής. Όλες οι άλλες σελίδες του κειμένου της διατριβής, τα παραρτήματα (εάν υπάρχουν) και οι βιβλιογραφικές αναφορές, αριθμούνται συνεχόμενες χρησιμοποιώντας τους Αραβικούς αριθμούς (1, 2, 3, 4, 5, ....). Ο αριθμός της κάθε σελίδας τοποθετείται στο κάτω μέρος της σελίδας, ευθυγραμμισμένος στα δεξιά.
 
 

 
Τυπογραφική Εμφάνιση των Έντυπων Διδακτορικών Διατριβών

 

Εξώφυλλο – Αναγράφονται με κεφαλαία χρυσά γράμματα, τα ακόλουθα με την παρακάτω σειρά (σε παρένθεση δίνονται οι αγγλικοί όροι σε περίπτωση που η διατριβή θα ετοιμαστεί στα αγγλικά):

Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου (σε χρυσό χρώμα)

 Ράχη Τόμου – Αναγράφονται με κεφαλαία χρυσά γράμματα, τα ακόλουθα με την παρακάτω σειρά:

Το ονοματεπώνυμο του Διδάκτορα

Σελίδα Τίτλου (Εσώφυλλο) – Αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, τα ίδια στοιχεία όπως και στο Εξώφυλλο με την παρακάτω σειρά:

Πίσω μέρος της Σελίδας Τίτλου (Εσώφυλλου) – Αναγράφονται:

 


 Διάρθρωση Κύριων Τμημάτων Διδακτορικής Διατριβής


 

Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι διαρθρωμένη με την παρακάτω σειρά (σε παρένθεση δίνονται οι αγγλικοί όροι σε περίπτωση που η διατριβή ετοιμαστεί στα αγγλικά):

Σελίδα Εγκυρότητας (ValidationPage) – Αναγράφονται:

 "ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ" ("VALIDATION PAGE")

("The present Doctoral Dissertation was submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the Department of .......... [name of the department] and was approved on the ................ [date of approval] by the members of the Examination Committee.")

Εξεταστική Επιτροπή (Examination Committee):

Η σελίδα αυτή πρέπει να φέρει τουλάχιστον την υπογραφή του Ερευνητικού Συμβούλου και του Προέδρου της εξεταστικής Επιτροπής. Οι υπόλοιπες υπογραφές δεν είναι απαραίτητες.

Υπεύθυνη Δήλωση Υποψήφιου Διδάκτορα (DeclarationofDoctoralCandidate) - να αναγράφεται η ακόλουθη δήλωση:

"Η παρούσα διατριβή υποβάλλεται προς συμπλήρωση των απαιτήσεων για απονομή Διδακτορικού Τίτλου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι προϊόν πρωτότυπης εργασίας αποκλειστικά δικής μου, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς αναφέρονται μέσω βιβλιογραφικών αναφορών, σημειώσεων ή και άλλων δηλώσεων."

Όνομα και υπογραφή Υποψήφιου Διδάκτορα

("The present doctoral dissertation was submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy of the University of Cyprus. It is a product of original work of my own, unless otherwise mentioned through references, notes, or any other  tatements.")

Name and Signature of the Doctoral Candidate

Περίληψη στα Ελληνικά (έκτασης 500 λέξεων) (Abstract in Greek).

Περίληψη σε μία Διεθνή Γλώσσα (έκτασης 500 λέξεων) (abstract in an international language)

Ευχαριστίες (Acknowledgements) [προαιρετικό - εξαρτάται από τον υποψήφιο διδάκτορα εάν επιθυμεί να το συμπεριλάβει στη διδακτορική του διατριβή]

Αφιέρωση (Dedication) [προαιρετικό - εξαρτάται από τον υποψήφιο διδάκτορα εάν επιθυμεί να το συμπεριλάβει στη διδακτορική του διατριβή]

Πίνακας Περιεχομένων (Table of Contents)

Κατάλογος Γραφικών Παραστάσεων/Εικόνων/Διαγραμμάτων (List of Figures)

Κατάλογος Πινάκων (List of Tables)

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή (Chapter 1: Introduction)

Άλλα Κεφάλαια (Other Chapters)

Συμπεράσματα (Conclusions)

Βιβλιογραφία (References)

Παραρτήματα (εάν υπάρχουν) (Appendices)

 


Διαδικασία Έγκρισης Διδακτορικού Τίτλου από Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος διαβιβάζει σημείωμα στον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών με όλα τα πιο κάτω δικαιολογητικά απονομής Διδακτορικού Τίτλου:

  1. Συμπληρωμένο το  Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών Απονομής Διδακτορικού Τίτλου.
  2. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία ορίστηκε η πενταμελής επιτροπή.
  3. Οι ανεξάρτητες γραπτές προκαταρκτικές εκθέσεις από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής πλην του/της Ερευνητικού Συμβούλου του/της φοιτητή/τριας (η υποβολή προκαταρκτικής έκθεσης από τον/την Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή είναι προαιρετική), με τα σχόλια και τοποθετήσεις τους ως προς το περιεχόμενο της διατριβής.  Η υπογραφή στην προκαταρκτική έκθεση δύναται να είναι πρωτότυπη ή ηλεκτρονική.
  4. Η Έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής.
  5. Η βεβαίωση του/της Ερευνητικού Συμβούλου ότι έγιναν οι όποιες αλλαγές στη διατριβή είχαν ζητηθεί μαζί με κατάλογο δημοσιεύσεων.
  6. Ο κατάλογος δημοσιεύσεων που έχουν ήδη προκύψει από τη διατριβή (άρθρα, μονογραφία, κ.λ.π.).
  7. Βεβαίωση από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο υποψήφιος Διδάκτορας έχει τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες του προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  8. Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  9. Ένα αντίτυπο διδακτορικής διατριβής

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών αφού ελέγξει ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι έχει ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία, τα προωθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο για καταρχήν έγκριση. Ακολούθως το Πρυτανικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Σύγκλητο περιληπτική πρόταση για τελική έγκριση για απονομή Διδακτορικού Τίτλου στην οποία περιλαμβάνεται και η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρυτανικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Σύγκλητο για ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες. Η απονομή του Διδακτορικού Τίτλου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.