Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2012, με τον διορισμό των εκπροσώπων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και των μεταπτυχιακών φοιτητών, και την εκλογή του Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα. Η Σχολή διαφέρει από τις άλλες Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθότι δεν αποτελείται από τμήματα αλλά από τα Μεταπτυχιακά τους Προγράμματα. Η Σχολή δεν έχει δικό της ακαδημαϊκό προσωπικό, παρέχει όμως διοικητική υποστήριξη και συντονίζει την ανάπτυξη, αξιολόγηση και προώθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε όλο το Πανεπιστήμιο, αλλά με σεβασμό στην ανεξαρτησία και ιδιομορφία του κάθε τμήματος. Τα θέματα που χειριζόταν η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχουν περιέλθει πλέον στη δικαιοδοσία της Σχολής. Οι στόχοι της Σχολής για την πρώτη τριετία δράσης της είναι οι πιο κάτω:

•Απλοποίηση των Πανεπιστημιακών Κανόνων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα Τμήματα θα μπορούν να ρυθμίζουν από μόνα τους πολλά θέματα που αφορούν τα ίδια και να ρυθμίζουν τη λειτουργία τους με κανόνες που θα εγκρίνει η Σχολή, και των οποίων την εφαρμογή τους θα παρακολουθεί και θα διαπιστώνει την εφαρμογή τους. Θα πρέπει επίσης να γίνει σαφής διαχωρισμός των Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Προγραμμάτων, με τα Προγράμματα Ειδίκευσης.

•Η διατύπωση και εφαρμογή δεικτών ποιότητας των Μεταπτυχιακών Σπουδών με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

•Ενθάρρυνση σχεδιασμού περισσότερων διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών, περιλαμβανομένων ερευνητικών. Η ενθάρρυνση περισσότερης συνεργασίας των Τμημάτων στη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών ώστε να υπάρχουν συνέργειες.

•Η συγκρότηση κεντρικών δομών στις οποίες θα μπορούν να στεγάζεται εξοπλισμός ή άλλο υλικό που ενδιαφέρει περισσότερα από ένα Τμήμα, ώστε να γίνεται εξοικονόμηση πόρων.

•Υποστήριξη Τμημάτων στην διεκδίκηση περισσότερης οικονομικής υποστήριξης των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας, από πηγές εκτός Πανεπιστημίου.
 
Χαρίδημος Τσούκας
Καθηγητής  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
Κοσμήτορας
 
 
May Chehab
Καθηγήτρια  Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Αναπληρώτρια Κοσμήτορας