Τo Πρόγραμμα Σπoυδών στην κατεύθυνση Αρχαιολογίας περιλαμβάνει συνoλικά 45 μαθήματα, πoυ διαρθρώνoνται ως εξής:

12 Μαθήματα (Υποχρεωτικά):

6 Εισαγωγικά μαθήματα επιπέδου 100 στην Αρχαιολογία (Υποχρεωτικά)
6 Εισαγωγικά μαθήματα επιπέδου 100 στην Ιστορία (Υποχρεωτικά)

 

4 Μαθήματα (Υποχρεωτικά):

Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Αρχαιολογία

Αρχαιομετρία

Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία

Εισαγωγή στην Ιστορία της Δυτικής Τέχνης (4ος-18ος αιώνας)

 

9 Μαθήματα στην Αρχαιολογία τα οποία κατανέμονται στις πιο κάτω θεματικές ενότητες (Υποχρεωτικά):

2 Προϊστορική και Πρωτο-ιστορική Αρχαιολογία
3 Κλασσική Αρχαιολογία (Πλαστική, Αγγειογραφία ή Μνημειακή Ζωγραφική και Αρχιτεκτονική)
2 Βυζαντινή Αρχαιολογία (Βυζαντινή Αρχιτεκτονική-Βυζαντινή Ζωγραφική ή / και Εικονογραφία – Μεταβυζαντινή Τέχνη)

1 Βυζαντινή Αρχαιολογία ή Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Μπαρόκ
1 Νεώτερος Υλικός Πολιτισμός

 

3 Μαθήματα περιορισμένης επιλογής επιπέδου 200 από το Τμήμα στην Ιστορία ή Αρχαιολογία


3 Σεμινάρια στην Αρχαιολογία

8 Μαθήματα από τη Φιλοσοφική Σχολή εκτός Τμήματος:

3 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2 Λατινική Φιλολογία
1 Βυζαντινή Φιλολογία
2 Νεοελληνική Φιλολογία

3 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

3 Επίπεδα μιας ξένης γλώσσας