Εκτύπωση

6 Εισαγωγικά μαθήματα στην Ιστορία (Υποχρεωτικά)
6 Εισαγωγικά μαθήματα στην Αρχαιολογία (Υποχρεωτικά)
13 Μαθήματα επιπέδου 200 στην Ιστορία τα οποία επιλέγονται από τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες (Υποχρεωτικά):
           2 Αρχαία Ιστορία
           2 Βυζαντινή Ιστορία
           2 Μεσαιωνική Ιστορία
           2 Νέα και Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
           2 Νέα και Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
           2 Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
           1 Μεταπολεμικός Κόσμος
2 Μαθήματα επιπέδου 200 Ιστορίας ή Αρχαιολογίας
3 Μαθήματα επιπέδου 300 (Σεμινάρια) στην Ιστορία
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματος μετά από εισήγηση του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ένα από τα παραπάνω σεμινάρια μπορεί να αντικατασταθεί με σεμινάριο Κλασσικής ή Βυζαντινής Αρχαιολογίας
3 Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
Στα οποία να συμπεριλαμβάνεται το ΑΕΦ 131 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Υποχρεωτικό)
2 Μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας
Στα οποία να συμπεριλαμβάνεται το ΛΑΤ 195 Λατινική Θεματογραφία (Υποχρεωτικό)
1 Μάθημα Βυζαντινής Φιλολογίας
ΒΝΕ 100 Ανάγνωση Βυζαντινών Κειμένων (Υποχρεωτικό)
2 Μαθήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας
Στα οποία να συμπεριλαμβάνεται το ΒΝΕ 120 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία (Υποχρεωτικό)
4 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Από τρεις τουλάχιστον Σχολές, συμπεριλαμβανομένης της Φιλοσοφικής (αλλά εκτός ΙΣΑ)
3 Μαθήματα σε μια ξένη γλώσσα