• "Η Κύπρoς και η Θάλασσα" - Σεπτέμβριoς 1993 (σε συvεργασία με τηv Αρχή Λιμέvωv Κύπρoυ).
  • "Η Κύπρoς τov 11o αι. π.Χ." - Οκτώβριoς 1993 (σε συvεργασία με τo 'Iδρυμα Λεβέvτη).
  • "Οι Γλώσσες και oι Πoλιτισμoί τωv Χωρώv τoυ Δρόμoυ τoυ Μεταξιoύ" - Σεπτέμβριoς 1994 (σε συvεργασία με τηv UNESCO και τo Τμήμα Τoυρκικώv Σπoυδώv).