Το περιβάλλον είναι ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας με τον οποίο ασχολείται το Γραφείο Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι πολλές φορές αλληλένδετος με τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Κι αυτό γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, η μια πτυχή αφορά ή και επηρεάζει την άλλη.
 
Ο σεβασμός του περιβάλλοντος στην ευρύτερη του έννοια, αλλά και του μικροπεριβάλλοντος όπου ζει και εργάζεται ο καθένας μας, συντείνει στη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας εμάς και των γύρω μας, καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας της ζωής.
 
Πιο συγκεκριμένα και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση των πιο πάνω, το Γραφείο ενασχολείται με:
 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
 
Σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011 (Ν.185(Ι)/2011) οι κάτοχοι αποβλήτων οφείλουν να διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο τα απόβλητα τους,  λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διασφαλίζουν να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες που απαιτούνται για την πρόληψη των ενδεχόμενων κινδύνων, από την παραγωγή των αποβλήτων μέχρι την προσωρινή φύλαξή τους και την διάθεσή τους σε αδειοδοτημένο φορέα για περαιτέρω επεξεργασία.
 
 
  • Διαχείριση Χημικών και Κλινικών Αποβλήτων Παν.Κύπρου
 
Μέσα από τις δραστηριότητες που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, παράγονται ποσότητες αποβλήτων χημικών και κλινικών (βιολογικών), τα οποία αν και κατατάσσονται ως επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον, είναι δε διαδικασία απαραίτητη για τη διεξαγωγή εργαστηριακών πειραμάτων και ερευνών για την ανάπτυξη της γνώσης και την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.
 
Η επικινδυνότητα των αποβλήτων αυτών, μειώνεται με τη σωστή διαχείρισή τους, η οποία ξεκινά από τη διαδικασία παραγωγής τους μέχρι  την επεξεργασία και τελική διάθεση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη σωστή εκπαίδευση και πληροφόρηση των χρηστών των εργαστηρίων, καθώς και με την εφαρμογή των Κανόνων Ασφάλειας και Υγείας όσον αφορά στη χρήση και αποθήκευση των επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων που παράγονται.
              klinikaphoto
ximikaphoto      
Σε συνέχεια, το Γραφείο επιλαμβάνεται της διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων, με τη διευθέτηση σε τακτά διαστήματα, της ασφαλούς συλλογής και απομάκρυνσης τους από τους πανεπιστημιακούς χώρους, με την εκάστοτε Αδειοδοτημένη Εταιρεία Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης Επικίνδυνων Αποβλήτων η οποία συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Περαιτέρω, το Γραφείο ασκεί παρακολούθηση και έλεγχο για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης Διαχείρισης της Σύμβασης, με απώτερο σκοπό την πιστοποίηση της ορθολογιστικής διάθεσης των αποβλήτων με σεβασμό προς το περιβάλλον.
 
 
 
 
  • Διαχείριση Αποβλήτων Τόνερ και Μελανιών Εκτύπωσης Παν.Κύπρου*
 
tonerphoto
Αναφορικά με τα απόβλητα που προκύπτουν από τη χρήση των μελανιών και τόνερ εκτύπωσης, το Γραφείο έχει αναλάβει τη διαχείρισή τους μέχρι το Σεπτέμβριο 2018, διευθετώντας την περισυλλογή τους από τα σημεία ανακύκλωσης στα κτήρια του Πανεπιστημίου και την μετέπειτα παράδοσή τους για περαιτέρω επεξεργασία και τελική διαχείριση, σε Αδειοδοτημένο για το σκοπό αυτό Φορέα βάσει νομοθεσίας.
 
 
 
 
 *Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών από το Γραφείο Α.Υ.Π. ισχύει μέχρι Σεπτέμβριο 2018. Μετά από το σημείο αυτό, έχουν ενταχθεί κάτω από το Έργο "Μίσθωση Ολοκληρωμένης Λύσης για κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του ΠΚ", με διαχειριστή την Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής (ΥΠΥ).
 
 
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Πανεπιστήμιο Κύπρου και Περιβάλλον.