Εκτύπωση

 

 

Οι νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες καθιστούν την επιμόρφωση προσωπικού αναγκαίο παράγοντα επιτυχίας μιας επιχείρησης, ή ενός οργανισμού, ιδιωτικού ή δημοσίου συμφέροντος.

Η κύρια δράση του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α αφορά στη δια βίου μάθηση με την προσφορά προγραμμάτων επιστημονικής επιμόρφωσης. Αντλώντας πρωτίστως από την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α είναι σε θέση να προσφέρει επιμορφωτικά προγράμματα υψηλής στάθμης σε γενικά ή ειδικά θέματα. Τα προγράμματα μπορούν, επίσης, να εμπλουτιστούν με τη συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών του Πανεπιστημίου, οι οποίοι μπορεί να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη σε ειδικά θέματα του προγράμματος. Επιπρόσθετα, τα προγράμματα μπορούν να απευθύνονται σε γενικό ή ειδικό κοινό ή κατόπιν συνεννόησης με τον ενδιαφερόμενο οργανισμό να εστιάζονται και να αναπτύσσονται με βάση τις ειδικές προδιαγραφές που θα θέσει ο οργανισμός.

 Σεμινάρια που έχουν προσφερθεί από το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.