Για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, στις πλείστες χώρες, απαιτείται ένα διάστημα πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχιακού τίτλου, προκειμένου να αποκτηθεί η δικηγορική άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αυτό το διάστημα με βάση τα κυπριακά δεδομένα, μεταφράζεται σε 12 μήνες πρακτικής άσκησης σε δικηγορικό γραφείο ή στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και επιτυχία στις εξετάσεις του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου. Μετέπειτα επιτρέπεται η εγγραφή του δικηγόρου στο Μητρώο Δικηγόρων και της άδειας
 
Περιγραφή

Η Άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στην Κύπρο, όπως ορίζεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, σημαίνει:
τηv εμφάνιση ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου για διεξαγωγή διαδικασίας εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου τηv παρασκευή ή μελέτη δικογράφου εκ μέρους του πελάτη που θα χρησιμοποιηθεί σε δικαστική διαδικασία την ενέργεια εγγραφής εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τη σύνταξη, αναθεώρηση, τροποποίηση ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού εταιρείας κάθε μορφής και οποιουδήποτε εγγράφου που σχετίζεται με τη σύσταση, εγγραφή, αναδιοργάνωση ή διάλυση οποιασδήποτε εταιρείας τη νηολόγηση πλοίων και τη σύνταξη κάθε εγγράφου πoυ αναφέρεται σε δικαιώματα επί του πλοίου τη γνωμάτευση σε νομικό θέμα έναντι αμοιβής τη σύνταξη ή μελέτη οποιουδήποτε εγγράφου πoυ καταχωρίζεται στo Δικαστήριο για σκoπoύς διαχείρισης περιουσίας αποβιώσαντος.
 
Κριτήρια

Κάθε πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει άδεια άσκησης του πρέπει να :
  • έχει συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας του
  • κατέχει αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής
  • έχει συμπληρώσει περίοδο άσκησης όχι μικρότερη των δώδεκα μηνών σε γραφείο δικηγόρου που ασκεί το επάγγελμα για τουλάχιστον πέντε έτη ή στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα
  • είναι καλού χαρακτήρα και δεν είναι ακατάλληλο πρόσωπο για να γίνει αποδεκτό ως δικηγόρος λόγω οποιασδήποτε συμπεριφοράς που θα δικαιολογούσε το Πειθαρχικό Συμβούλιο να λάβει μέτρα εναντίον του είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μόνιμη κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • έχει επιτύχει σε εξέταση που να ικανοποιεί το Νομικό Συμβούλιο. Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Νομικό Συμβούλιο πάνω σε θέματα όπως: Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο, Δίκαιο της Απόδειξης, Αδικοπραξίες, Ποινικό Δίκαιο, Πολιτική και Ποινική Δικονομία, Νόμοι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Νόμοι περί Διαθηκών και Διαδοχής, Εταιρικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Νόμοι περί Δικαστηρίων.