Εκτύπωση
Για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, στις πλείστες χώρες, απαιτείται ένα διάστημα πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχιακού τίτλου, προκειμένου να αποκτηθεί η δικηγορική άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αυτό το διάστημα με βάση τα κυπριακά δεδομένα, μεταφράζεται σε 12 μήνες πρακτικής άσκησης σε δικηγορικό γραφείο ή στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και επιτυχία στις εξετάσεις του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου. Μετέπειτα επιτρέπεται η εγγραφή του δικηγόρου στο Μητρώο Δικηγόρων και της άδειας
 
Περιγραφή

Η Άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στην Κύπρο, όπως ορίζεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, σημαίνει:
τηv εμφάνιση ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου για διεξαγωγή διαδικασίας εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου τηv παρασκευή ή μελέτη δικογράφου εκ μέρους του πελάτη που θα χρησιμοποιηθεί σε δικαστική διαδικασία την ενέργεια εγγραφής εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τη σύνταξη, αναθεώρηση, τροποποίηση ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού εταιρείας κάθε μορφής και οποιουδήποτε εγγράφου που σχετίζεται με τη σύσταση, εγγραφή, αναδιοργάνωση ή διάλυση οποιασδήποτε εταιρείας τη νηολόγηση πλοίων και τη σύνταξη κάθε εγγράφου πoυ αναφέρεται σε δικαιώματα επί του πλοίου τη γνωμάτευση σε νομικό θέμα έναντι αμοιβής τη σύνταξη ή μελέτη οποιουδήποτε εγγράφου πoυ καταχωρίζεται στo Δικαστήριο για σκoπoύς διαχείρισης περιουσίας αποβιώσαντος.
 
Κριτήρια

Κάθε πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει άδεια άσκησης του πρέπει να :