Προοπτικές για πτυχιούχους νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Ελλάδα
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι, θεσμικώς και ουσιαστικώς, το πρώτο τη τάξει κυπριακό Πανεπιστήμιο, αλλά και το πρώτο πανεπιστήμιο που δη- μιουργήθηκε στην Κύπρο. Στην υπερεικοσαετή του πορεία έχει τονίσει τους δεσμούς αίματος με την Ελλάδα και τα εγνωσμένου κύρους ΑΕΙ της Ελλάδας, όπως ιδίως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τόσο το Πανεπιστήμιο στο σύνολό του όσο και το Τμήμα Νομικής είναι πλήρως αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με τον οποίο υφίσταται στενή και μακρά συνεργασία -- καθώς και διακρατικές συμφωνίες. Οι απόφοιτοι θα πρέπει ατομικά να απευθύνονται στον Οργανισμό και να αιτούνται την αναγνώριση του τίτλου τους που είναι αναγνωρισμένο τυπικό προσόν για την εισδοχή στα νομικά επαγγέλματα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
 
Το Τμήμα Νομικής προσφέρει ένα ενιαίο πτυχίο νομικής με βασικό σημείο αναφοράς το κυπριακό δίκαιο σε ιστορικό, συγκριτικό και διεθνές/ ευρωπαϊκό πλαίσιο (Cyprus law in context). Αναφορές στο ελληνικό δίκαιο γίνονται σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά σε αντικείμενα όπου είναι εντονότερη η επιρροή του ελληνικού δικαίου στο κυπριακό. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ασκήσουν νομικά επαγγέλματα στην Ελλάδα εκπαιδεύονται στη νομική μέθοδο και όχι στην μηχανική των κανόνων. Είμαστε υπερήφανοι για το επίπεδο των νομικών μας σπουδών και για την ποιότητα των αποφοίτων μας και λόγω της έμφασης που δίδεται στην εις βάθος μελέτη μεγάλου όγκου υλικού υψηλής ποιότητας (αλλά και των πολύ μικρών αριθμών διδασκομένων), πολλοί από τους φοιτητές μας έχουν διαβάσει πολύ περισσότερο υλικό σχετικό με το ελληνικό δίκαιο (όπως και το αγγλικό) από προγράμματα ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν προγράμματα ελληνικού (ή αγγλικού) δικαίου. Όντας δημόσιο, μη κερδοσκοπικό Πανεπιστήμιο παίρνουμε πολύ σοβαρά την αποστολή μας και δεν έχουμε ανάγκη να παράσχουμε επισφαλείς διαβεβαιώσεις. Εκπαιδεύουμε νομικούς που να γνωρίζουν να σκέπτονται ως νομικοί. Αλλά σίγουρα δεν είναι το ευκολότερο πρόγραμμα και δεν προτείνεται για κάποιον που απλά θέλει ανυποψίαστα (cluelessly), γρήγορα και εύκολα να πάρει "το χαρτί" του πτυχίου νομικής. 
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
Απόφοιτοι του Τμήματος από την Ελλάδα και την Κύπρο έχουν γίνει δεκτοί σε υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα νομικής στην Ελλάδα (όπως και σε άλλες Ευρωπαϊκές ιδίως χώρες), με πολύ θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα διαδικαστικά προπαιτούμενα του κάθε προγράμματος (κυρίως αν απαιτείται πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΟΑΤΑΠ) εν όψει ειδικά των προθεσμιών που μπορεί να τίθενται.
 
Σημειώνεται πως και για την εγγραφή στα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα, απαιτείται η προσκόμιση πράξης αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου να πιστοποιείται η γνησιότητα του πτυχίου και ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις αντιστοίχων ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Σε ορισμένα Τμήματα αρκεί η κατάθεση της αίτησης αναγνωρίσεως  προς το ΔΟΑΤΑΠ μαζί με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής στο πρόγραμμα, ενώ σε άλλα απαιτείται η κατάθεση της πράξης αναγνωρίσεως του ΔΟΑΤΑΠ μαζί με την αίτηση.
 
 
Άσκηση δικηγορίας στην Ελλάδα από αποφοίτους του Τμήματος
Για την συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων του Τμήματος, η ένταξη στο νομικό επάγγελμα και η άσκηση του λειτουργήματος του δικηγόρου αποτελεί την βασική τους φιλοδοξία. Για την απόκτηση της ιδιότητας του δικηγόρου απαιτείται πρώτον η εγγραφή στα μητρώα των ασκουμένων δικηγόρων, η άσκηση για διάστημα τουλάχιστον 15 μηνών υπό την επίβλεψη δικηγόρου παρ'εφέταις και η επιτυχία σε εξετάσεις που διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, των κατά τόπους Εφετείων και των δικηγορικών συλλόγων.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), "το πτυχίο των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων πρέπει πρωτίστως να έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αναγνωρισμένο με το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων". Επομενως, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πρώτα να αιτηθούν την αναγνώριση του πτυχίου τους από τον αρμόδιο στην Ελλάδα φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία και καθίσταται προαπαιτούμενο της εγγραφής του ενδιαφερομένου στα μητρώα ασκουμένων.
 
Μετά την έκδοση πράξης αναγνωρίσεως του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την εγγραφή τους σε οικείους δικηγορικούς συλλόγους οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση στην Επιτροπή Αξιολογήσεως.
 
Για δικηγόρους άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, είναι επίσης δυνατή η εγγραφή στα μητρώα κοινοτικών δικηγόρων.
 
 
Αναγνώριση από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνωρίσεως Τίτλων Αλλοδαπών Πανεπιστημίων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
Για να είναι ολοκληρωμένη η αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Συμπληρωμένη αίτηση
 2. Παράβολο 230,40€ (225€ + 2% χαρτ. + 20% ΟΓΑ χαρτ.)
 3. Tαυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο από δικηγόρο στην Ελλάδα ή προξενικό υπάλληλο στο εξωτερικό)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86
 5. Έντυπο Συγκατάθεσης
 6. Απολυτήριο Λυκείου
 7. Τίτλος σπουδών (πτυχίο)
 8. Επίσημο πιστοποιητικό / αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων (official transcript)
 9. Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών (ΒΤΣ)
 10. Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), εφόσον χορηγείται από το Ίδρυμα
 11. Το ΔΟΑΤΑΠ απαιτεί το Οδηγό Σπουδών του ιδρύματος, εάν το Ίδρυμα ή το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Νομικής.
 12. Βεβαίωση Υποτροφίας (Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.)
 
Εγγραφή στα μητρώα ασκουμένων Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδας
Για την πληρότητα της αίτησης απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών:  
 1. Αίτηση εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων (Υποβάλλεται και στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.)
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επικυρωμένα από δικηγόρο ή δημόσια αρχή
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
 5. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίο).
 6. Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης
 7. Το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, στο οποίο ολοκλήρωσε φοίτηση ο αιτών για τη λήψη πτυχίου, μαζί με επίσημη μετάφρασή του
 8. Βεβαίωση για τη διάρκεια και τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών
 9. Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα του Κράτους προέλευσης του πτυχίου περί της δυνατότητας εγγραφής του πτυχιούχου ως ασκουμένου δικηγόρου στο συγκεκριμένο κράτος.
 10. Λοιποί τίτλοι σπουδών – επαγγελματικών προσόντων (Στη περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν άλλους τίτλους σπουδών ή επαγγελματικά προσόντα)
 11. Η Πράξη Προέδρου του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. με την οποία αναγνωρίζεται ο τίτλος σπουδών (πτυχίο) ως ισότιμος και αντίστοιχος με πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου - αντίγραφο νομίμως επικυρωμένο από δικηγόρο ή δημόσια αρχή
 12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (Στην περίπτωση που ο αιτών υπέστη συμπληρωματικές εξετάσεις για την αναγνώριση του πτυχίου του ως ισοτίμου και αντιστοίχου με πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 (στην περίπτωση της Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν υφίστανται απαιτήσεις για την επίσημη μετάφραση των σχετικών εγγράφων) 
 
 
Η σχετική νομοθεσία, επίσης, είναι διαθέσιμη στους παρακάτω συνδέσμους: