Αναφορικά με την άσκηση του νομικού επαγγέλματος εντός της Ε.Ε., οι Δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στην Κύπρο έχουν ανάλογα δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος σε κράτη μέλη της Ε.Ε τα οποία υποχρεώνονται να ενσωματώσουν τις Κοινοτικές Οδηγίες. Έκαστη των χωρών ρυθμίζει το ζήτημα διαφορετικά, με την προϋπόθεση η νομοθετική ρύθμιση να μην βρίσκεται σε σύγκρουση με την Οδηγία 77/249, την Οδηγία 89/48 και την Οδηγία 98/5, όπως και την αρχή της Ισότητας.
 
Σύμφωνα με την Οδηγία 98/05 δικηγόρος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε Κράτος Μέλος δύναται να τύχει αναγνώρισης των προσόντων του σε άλλο Κράτος Μέλος. Μετά την άσκηση δικηγορίας για περίοδο τριών ετών σε Κράτος Μέλος άλλο από αυτό στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος, έχει το δικαίωμα να γίνει δεκτός στο Κράτος Μέλος αυτό που τον φιλοξενεί και να εξομοιωθεί ουσιαστικά με δικηγόρους αυτού του Κράτους Μέλους.
 
Δεδομένου όμως ότι η επαγγελματική εκπαίδευση διαφέρει από χώρα σε χώρα, δύναται κάθε Κράτος Μέλος να θέσει κάποια κριτήρια και προϋποθέσεις, όπως η περίοδος προσαρμογής, κατά τη διάρκεια της οποίας ο υποψήφιος δικηγόρος θα τυγχάνει επιτήρησης από εγγεγραμμένο δικηγόρο στη χώρα όπου πρόκειται να παραμείνει μόνιμα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα- ενδεχόμενο να υποβληθεί σε εξέταση σε σχέση με τις επαγγελματικές του γνώσεις.
 
Σε σχέση με το ΕΔΑΔ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), οι Κύπριοι δικηγόροι έχουν δικαίωμα να εμφανίζονται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού και να παρουσιάζουν υποθέσεις εκ μέρους των πελατών τους. Η μόνη προϋπόθεση είναι να είναι εγγεγραμμένοι δικηγόροι στην Κύπρο με δικαίωμα να ασκούν τη δικηγορία.