Σημ: είναι πιθανές αλλαγές σε αίθουσες και ημερομηνίες εξέτασης μεμονωμένων μαθημάτων