Αναγνώριση και αντιστοιχία μαθημάτων εξωτερικού
Με την επιστροφή του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ξεκινά με δική του πρωτοβουλία η διαδικασία αναγνώρισης των μαθημάτων που παρακολούθησε επιτυχώς.Το Ευρωπαϊκό σύστημα στηρίζεται στις Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Αναγνωρίζεται συνεπώς το ίδιο το μάθημα που ο φοιτητής πήρε στο εξωτερικό και ο αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS εκείνου του μαθήματος στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού και εγγράφεται το μάθημα εξωτερικού στην αναλυτική του βαθμολογία. Δεν επιτρέπεται αντιθέτως η "αναγνώριση" μαθήματος του Τμήματος με τα δικά του ECTS, είτε απευθείας είτε με συμπληρωματική εργασία (coursework).
 
Παράδειγμα 1: Η φοιτήτρια Α εγγράφηκε και ολοκλήρωσε επιτυχώς, σε νομική σχολή του Ηνωμένου Βασιλείου, 3 μαθήματα των 10 ECTS (δηλαδή συνολικά 30 ECTS). Δύναται να αποφοιτήσει με 38 συνολικώς μαθήματα, αντί για τα 40 που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.
Παράδειγμα 2: Η φοιτήτρια Β εγγράφηκε και ολοκλήρωσε επιτυχώς, σε νομική σχολή της Ελλάδας, 5 μαθήματα των 4 ECTS και 2 μαθήματα των 5 ECTS (δηλαδή συνολικά 30 ECTS). Θα αποφοιτήσει συνεπώς με 42 συνολικώς μαθήματα, αντί για τα 40 αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.
Παράδειγμα 3: Ο φοιτητής Γ εγγράφηκε και ολοκλήρωσε επιτυχώς 4 μαθήματα των 4 ECTS και 1 μάθημα των 5 ECTS, ενώ εγκατέλειψε ένα μάθημα των 5 ECTS και δεν πέρασε ένα μάθημα 4 ECTS. Επιστρέφει δηλαδή με συνολικά 21 ECTS, παρά τα πέντε μαθήματα, και θα πρέπει να καλύψει το έλλειμα πιστωτικών μονάδων με επιπλέον μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου ώστε να φτάσει στα 240 ECTS που απαιτούνται για την αποφοίτησή του.
 
3. Για κάθε μάθημα του εξωτερικού, γίνεται προσπάθεια αντιστοίχισής του με μάθημα του ιδίου αντικειμένου.
3.1 Αντιστοίχιση μαθήματος αλλοδαπού πανεπιστημίου με υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος σημαίνει πως ο φοιτητής θεωρείται πως έχει καλύψει την σχετική απαίτηση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νομικής και δεν υποχρεούται (ούτε δικαιούται) να εγγραφεί στο οικείο μάθημα του Τμήματος.
3.2 Αντιστοίχιση μαθήματος αλλοδαπού πανεπιστημίου με μάθημα επιλογής του Τμήματος σημαίνει πως ο φοιτητής δεν δικαιούται να εγγραφεί στο οικείο μάθημα του Τμήματος.
3.3 Μη νομικά μαθήματα αλλοδαπού πανεπιστημίου παραπέμπονται στο οικείο Τμήμα του Πανεπιστημίου για αναγνώριση και, εφόσον υπάρξει θετική απάντηση, καταχωρούνται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής ("μαθήματα εκτός Τμήματος")
 
Παράδειγμα 4: Η φοιτήτρια Α πέρασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το μάθημα Φιλοσοφία Δικαίου με 4 ECTS. Απαλλάσσεται από το ΝΟΜ 373 Φιλοσοφία Δικαίου, αλλά θα πρέπει να καλύψει με άλλα μαθήματα (κατά την παραμονή της στο εξωτερικό ή με την επιστροφή της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου) τo έλλειμμα των 2 ECTS.
Παράδειγμα 5: Η φοιτήτρια Β πέρασε το μάθημα Criminology 10 ECTS, στο Πανεπιστήμιο του Sheffield. Της αναγνωρίζεται το αγγλικό μάθημα και οι 10 πιστωτικές μονάδες του, αλλά δεν μπορεί να πάρει το αντίστοιχο μάθημα του Τμήματος (ΝΟΜ 405).
 
Αναγνώριση μαθημάτων για φοιτητές εκ μεταγραφής ή πτυχιούχους
Η αναγνώριση μαθημάτων της Νομική Σχολής προέλευσης θα γίνεται, εφόσον εγκρίνεται το αίτημα, με τον αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) του ΑΕΙ προελεύσεως.
 
Βασικό κριτήριο για την αναγνώριση νομικών μαθημάτων αποτελεί η συνάφεια, ισοτιμία και αντιστοιχία αντικειμένου η οποία σε πρώτο βαθμό διαπιστώνεται από την αρμόδια Επιτροπή . Εάν προκύψει ανάγκη ενδελεχούς διερεύνησης, όταν η διαπίστωση της εκ πρώτης όψεως ικανοποίησης του κριτηρίου είναι δύσκολη, το θέμα παραπέμπεται στον διδάσκοντα.
Θεμελιώδη παράμετρο κρίσης αποτελεί η εκ του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος πηγάζουσα θέση που διέπει το Πρόγραμμα, δηλαδή η διδασκαλία Κυπριακού δικαίου. Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, η ισοτιμία δύναται να διαπιστωθεί κατόπιν προφορικής συνέντευξης.
 
Διαδικασία σχετικά με την Αναγνώριση (Αντιστοιχία και Ισοτιμία) Μαθημάτων Νομικής Κατεύθυνσης (Δεύτερο Πτυχίο/Μεταγραφή)
1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την εβδομάδα των προσθαφαιρέσεων. Οιεσδήποτε άλλες αιτήσεις εξετάζονται στον επόμενο κύκλο (σε ένα ή δυο εξάμηνα).
2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από ενυπόγραφη επιστολή όπου και θα καταγράφονται αναλυτικά:
(α) τα μαθήματα από τον προηγούμενο κύκλο σπουδών για τα οποία ζητείται αναγνώριση (Αντιστοιχία και Ισοτιμία)
(β) τα μαθήματα από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νομικής για τα οποία ζητείται αντιστοιχία και ισοτιμία
(γ) αναλυτική βαθμολογία (transcripts)
(δ) syllabus και περιγραφές μαθημάτων. Όπου αυτά δεν είναι διαθέσιμα, ο αιτητής πρέπει να μπορεί να τεκμηριώσει το περιεχόμενο του μαθήματος.
3. Η Επιτροπή Σπουδών, παραλαμβάνει τις αιτήσεις από τη Γραμματεία και σε προκαταρτικό στάδιο αποφαίνεται ως προς την πληρότητα της αίτησης. Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, τότε η Επιτροπή Σπουδών μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή να αποφασίσει την υποβολή νέας αίτησης στον επόμενο κύκλο εξέτασης αιτημάτων αναγνώρισης μαθημάτων.
4. Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, η Επιτροπή Σπουδών εξετάζει το αίτημα και προβαίνει σε εισήγηση προς τον Διδάσκοντα του μαθήματος ως προς την αναγνώριση (αντιστοιχία και ισοτιμία) και τις προσθετές προϋποθέσεις που μπορεί να απαιτείται να ικανοποιηθούν.
5. Η τελική εισήγηση για αναγνώριση (αντιστοιχία και ισοτιμία) απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Διδάσκοντος. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, το θέμα παραπέμπεται για επανεξέταση στον επόμενο κύκλο εξέτασης αιτημάτων αναγνώρισης μαθημάτων.
6. Η Επιτροπή Σπουδών ενημερώνει το Συμβούλιο Τμήματος για το πέρας της διαδικασίας παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα, τα οποία το Συμβούλιο Τμήματος καλείται να εγκρίνει.
7. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου για το συγκεκριμένο εξάμηνο.
8. Η διαδικασία κοινοποιείται στους φοιτητές δια αναρτήσεως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
9. Για τη μεταβατική περίοδο του τρέχοντος εξαμήνου, οι φοιτητές καλούνται να επανυποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι το πέρας του μηνός Οκτωβρίου, μεριμνώντας για την ικανοποίηση των προϋποθέσεων του σημείου 2.