Οι φοιτητές του Τμήματος δεσμεύονται, από την ημέρα της εγγραφής τους, τόσο από τους γενικούς Κανόνες Φοίτησης του Πανεπιστημίου όσο και από τους συμπληρωματικούς Κανόνες που έχει θεσπίσει το Τμήμα.  Αναμένεται επίσης από μέρους σας ο πλήρης σεβασμός των κανόνων φοίτησης, των κανόνων που τίθενται στο κάθε μάθημα από τον διδάσκοντα (όπως ιδίως αυτοί καταγράφονται στο οικείο syllabus) αλλά και εν γένει των αρχών της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.
Για έναν ακαδημαϊκό πολίτη, όπως οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.  Για έναν νομικό, ο οποίος θα κληθεί αφενός μεν να εφαρμόσει και επιβάλλει κανόνες αφετέρου δε να συμμορφωθεί ο ίδιος με αυστηρούς κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας (professional ethics), ο απόλυτος σεβασμός της ακαδημαϊκής δεοντολογίας αποτελεί θεμέλιο της παιδείας του και η παράβαση θα οδηγήσει σε αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο.
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
 
Συμπληρωματικοί Κανόνες Φοίτησης (Τμήμα Νομικής)