3.1.3    Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων – Κανονισμοί 1991 έως 2010

 

ΚΔΠ 228/1991

ΚΔΠ 349/2000

ΚΔΠ107/2001

ΚΔΠ113/2010

ΚΔΠ439/2010

 

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) Κανονισμοί του 1991 και (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000, 2001 και 2010, όπως δημοσιεύθηκαν  στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 19 Ιουλίου, 1991, 01 Δεκεμβρίου, 2000, 09 Μαρτίου, 2001, 19 Μαρτίου 2010 και 5 Νοεμβρίου 2010.

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

 

 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνουν τα άρθρα 20 και 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2007, εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους πιο κάτω Κανονισμούς.

 

144 του 1989

137 του 1990

53(Ι) του 1994

77(Ι) του 1994

24(Ι) του 1995

59(Ι) του 1997

90(Ι) του 1998

127(Ι) του 1999

84(Ι) του 2000

44(Ι) του 2001

90(Ι) του 2002

151(Ι) του 2002

44(Ι) του 2003

199(Ι) του 2003

46(Ι) του 2006

152(Ι) του 2006

83(Ι) του 2007

1.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) Κανονισμοί του 1991 έως 2010.

 

Συνοπτικός τίτλος

2.

Ιδρύονται οι Ερευνητικές Μονάδες που αναφέρονται στον Πίνακα.

 

Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

(Κανονισμός 2)

Πίνακας

 

1.  Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας

2.  Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών

3.  Ερευνητική Μονάδα Οικονομικών Ερευνών

4.  Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας

5.  Ερευνητική Μονάδα “Κέντρο Σπουδών Φύλου”

6. Ερευνητική Μονάδα “Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων”

7.  Ερευνητική Μονάδα Ωκεανογραφικό Κέντρο