Κ.Δ.Π. 228/1991

Κ.Δ.Π. 349/2000

Κ.Δ.Π.107/2001

Κ.Δ.Π.113/2010

Κ.Δ.Π.439/2010

Κ.Δ.Π. 445/2013

Κ.Δ.Π. 328/2014

Κ.Δ.Π. 388/2019

 

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20 και 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 μέχρι 2019, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους πιο κάτω Κανονισμούς.

 

 

Συνοπτικός τίτλος Επίσημη Εφημερίδα. Παράρτημα

Τρίτο (Ι):

19.7.1991

1.12.2000

9.3.2001

19.3.2010

5.11.2010

20.12.2013

11.7.2014

6.12.2019

1.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1991 έως 2019.

 

 

 

 

 

Συνοπτικός Τίτλος.

1.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) Κανονισμοί του 1991 έως 2019.

 

 

 

 

 

Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων

2.

Ιδρύονται οι Ερευνητικές Μονάδες που αναφέρονται στον Πίνακα.

 

 

 

 

Πίνακας

ΠΙΝΑΚΑΣ

(Κανονισμός 2)

 

1.    Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας.

 

2.    Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικο-νομικών Μελετών.

 

3.    Ερευνητική Μονάδα Οικονομικών Ερευνών.

 

4.    Ερευνητική Μονάδα “Ηλεκτρονικής Μικροκυμάτων Φωτονικής Αισθητήρων (ΕΜΦΑ) – Electronics, Microwaves, Photonics and Sensor Research Center (EMPHASIS)”.

 

5.    Ερευνητική Μονάδα “Κέντρο Σπουδών Φύλου”.

 

6.    Ερευνητική Μονάδα “Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων”.

 

7.    Ερευνητική Μονάδα “Ωκεανογραφικό Κέντρο”.

 

8.    Ερευνητική Μονάδα «NIREAS – International Water Research Center».

 

9.    Ερευνητική Μονάδα «Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής».

 

10.                Ερευνητικό Κέντρο Εφαρμοσμένης  Νευροεπιστήμης.

 

11.                Ερευνητική Μονάδα “Ενεργειακή Αειφορία”.

 

12.                Ερευνητικό ΚέντροΒιοϊατρικής Μηχανικής (ΕΚΒΜ) – Biomedical Engineering Research Centre (BERC)”.

 

Οι Ερευνητικές Μονάδες υπ’ αριθμόν 4, 8, 9, 10, 11 και 12 χρηματοδοτούνται εξ’ ολοκλήρου από πόρους, οι οποίοι δεν θα προέρχονται από κυβερνητική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο.