Κ.Δ.Π. 144/1999

Κ.Δ.Π. 114/2010

Κ.Δ.Π. 389/2019

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) Κανονισμοί του 1999 και (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999 έως 2019, όπως δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 2.7.1999, στις 19.3.2010 και στις 6.12.2019.

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

 

 

 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 20 και 32

 

 

144 του 1989

137 του 1990

53(Ι) του 1994

77(Ι) του 1994

24(Ι) του 1995

59(Ι) του 1997

90(Ι) του 1998

127(Ι) του 1999

84(Ι) του 2000

44(Ι) του 2001

90(Ι) του 2002

151(Ι) του 2002

44(Ι) του 2003

199(Ι) του 2003

46(Ι) του 2006

152(Ι) του 2006

83(Ι) του 2007

89(Ι) του 2011

56(Ι) του 2012

116(Ι) του 2013

83(Ι) του 2016

58(I) του 2018

81(Ι) του 2018

95(Ι) του 2018

12(Ι) του 2019

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20 και 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2019, εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους πιο κάτω Κανονισμούς.

 

 

Συνοπτικός τίτλος.

Επίσημη Εφημερίδα

Παράρτημα Τρίτο (Ι):

2.7.1999

19.3.2010

6.12.2019

1.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) Κανονισμοί του 1999 έως 2019.

 

 

 

Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων.

 

2.

(1)      

Ερευνητικές Μονάδες ιδρύονται σε επιστημονικό κλάδο ο οποίος συνεισφέρει στην κάλυψη αναγκών της κοινωνίας και στην ανάπτυξη της επιστήμης.

 

 

(2)      

Η ίδρυση και λειτουργία Ερευνητικής Μονάδας χρηματοδοτείται από πόρους που προέρχονται από κυβερνητική χορηγία. Για την κάλυψη κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών Ερευνητικής Μονάδας επιπρόσθετα δυνατό να εξασφαλίζονται ικανοί πόροι που προέρχονται από πηγές άλλες της κυβερνητικής χορηγίας.

 

 

(3)

Η ίδρυση και λειτουργία Ερευνητικών Μονάδων που ιδρύονται για τα εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα τα οποία δεν έχουν άμεσο όφελος προς το κοινωνικό σύνολο, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους οι οποίοι δεν προέρχονται από την κυβερνητική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο.

 

Νοείται ότι, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων της παραγράφου αυτής, αυτές δεν επηρεάζουν τη συνέχιση της λειτουργίας της υφιστάμενης Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, η οποία ιδρύθηκε, σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (’Ιδρυση Ερευνητικών Μονάδων) Κανονισμούς του 1991, η οποί συνεχίζει να λειτουργεί κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών.

 

 

 

Δομή, Προϋπολογισμός και Απολογισμός Ερευνητικής Μονάδας

3.

(1)

           

Τα Όργανα της Ερευνητικής Μονάδας είναι-

 

(α)

το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, και

 

 

(β)

το Συμβούλιο της Ερευνητικής Μονάδας.

 

 

(2)      

           

(α)

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τρία έως εννέα μέλη και περιλαμβάνει το Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας, Υπεύθυνους Ερευνητικών Προγραμμάτων, που έχουν χρηματοδότηση είτε από εσωτερικές είτε από εξωτερικές πηγές και τα οποία βρίσκονται υπό τις δικαιοδοσίες της Μονάδας, και άλλους ακαδημαϊκούς. Οι Υπεύθυνοι Ερευνητικών Προγραμμάτων και οι ακαδημαϊκοί διορίζονται με έγκριση του οικείου Τμήματος/Σχολής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Μονάδας ή και του ιδίου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου.

 

 

(β)

Μέλη του Τμήματος, τα οποία συνεργάζονται με Ερευνητικά Προγράμματα, μπορούν να προσκαλούνται στις συνεδρίες του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου.

 

 

(γ)

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο εποπτεύει τη λειτουργία της Μονάδας.

 

 

(δ)

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο προεδρεύεται από το Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας.

 

 

(ε)

Ο Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου εντός δύο (2) μηνών από την ίδρυση της Ερευνητικής Μονάδας.

 

 

(στ)

Όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση μέλους του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, ο Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας ενημερώνει άμεσα το Συμβούλιο της Ερευνητικής Μονάδας και τη Σύγκλητο. Στην περίπτωση που με την κένωση θέσης μέλους του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, ο αριθμός των μελών του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό που ορίζεται στην υποπαράγραφο (α), ο Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία πλήρωση της θέσης, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης.

 

 

(3)

 

(α)

Ο ρόλος του Συμβουλίου Ερευνητικής Μονάδας είναι συμβουλευτικός και στηρίζει το έργο της Μονάδας, τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου.

 

 

(β)

Το Συμβούλιο Ερευνητικής Μονάδας αποτελείται από πέντε έως εννέα μέλη, τα οποία προέρχονται τόσο από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα όσο και εκτός αυτής, νοουμένου ότι δεν είναι μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου.

 

 

(γ)

Η πρόταση για διορισμό των μελών του Συμβουλίου της Ερευνητικής Μονάδας υποβάλλεται από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Ερευνητικής Μονάδας, μέσω του οικείου Τμήματος/Σχολής, στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων για προώθηση και έγκριση από τη Σύγκλητο.

 

 

(δ)

Το Συμβούλιο Ερευνητικής Μονάδας εκλέγει τον Πρόεδρό του, ο οποίος δεν πρέπει να είναι ο Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας.

 

 

(ε)

Ο Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης του Συμβουλίου Ερευνητικής Μονάδας εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ίδρυση της Ερευνητικής Μονάδας.

 

 

(στ)

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Ερευνητικής Μονάδας είναι πενταετής με δυνατότητα επαναδιορισμού για ακόμη μια πενταετία.

 

 

(ζ)

Όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση μέλους, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Συμβουλίου Ερευνητικής Μονάδας, ο Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης. Η θέση πληρούται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους. Εάν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεως της θητείας, τότε ο χρόνος αυτός, για σκοπούς επαναδιορισμού θεωρείται πενταετής θητεία.

 

 

 

(4)

(α)

Για κάθε Ερευνητική Μονάδα ορίζεται από τη Σύγκλητο ο Διευθυντής της Μονάδας για περίοδο τεσσάρων χρόνων. Ο Διευθυντής της Μονάδας προέρχεται από τους Καθηγητές ή τους Αναπληρωτές Καθηγητές του Πανεπιστημίου, κατά προτίμηση από τη βαθμίδα του καθηγητή. Η διαδικασία επιλογής του καθορίζεται με Κανόνες που καταρτίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει το Συμβούλιο.

 

 

 

 

(β)

Η θέση του Διευθυντή Ερευνητικής Μονάδας είναι ασυμβίβαστη με τη θέση Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα Σχολής, Αναπληρωτή Κοσμήτορα Σχολής, Προέδρου Τμήματος και Αντιπροέδρου Τμήματος.

 

 

 

 

(γ)

Ο Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας προεδρεύει του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, είναι μέλος του Συμβουλίου Ερευνητικής Μονάδας και είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία της Μονάδας.

 

 

 

(5)

(α)

Κάθε Ερευνητική Μονάδα καταρτίζει δικό της Προϋπολογισμό, τον οποίο υποβάλλει, μέσω του οικείου Τμήματος/Σχολής και της Επιτροπής Έρευνας για προώθηση.

 

 

(β)

Ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εισηγήσεις της Ερευνητικής Μονάδας που αφορούν στην εργοδότηση Ειδικών Επιστημόνων.

 

 

(6)

Κάθε Ερευνητική Μονάδα υποβάλλει ετήσιο Απολογισμό των Προγραμμάτων της και του αναλυτικού Προϋπολογισμού της (πραγματικά έσοδα και έξοδα) στο οικείο Τμήμα/Σχολή και στην Επιτροπή Έρευνας του Πανεπιστημίου.

 

 

(7)

Τα μέλη των διαφόρων Οργάνων των Ερευνητικών Μονάδων δεν αμείβονται.

 

 

 

Αξιολόγηση του έργου της Ερευνητικής Μονάδας.

4.        

Το έργο της Ερευνητικής Μονάδας αξιολογείται έξι μήνες πριν τη λήξη της θητείας του Διευθυντή, με βάση Κανόνες που καταρτίζει η Σύγκλητος, προκειμένου να αποφασισθεί η συνέχιση της λειτουργίας της.

 

 

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών της Ερευνητικής Μονάδας.

5.

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού Ερευνητικής Μονάδας ανήκουν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος στο οποίο υπάγονται.

 

 

 

Μερική απαλλαγή του Διευθυντή Ερευνητικής Μονάδας από διδακτικό έργο.

6.

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας, η Σύγκλητος μπορεί να εγκρίνει μερική απαλλαγή του Διευθυντή Ερευνητικής Μονάδας από διδακτικό έργο:

Νοείται ότι η ρύθμιση αυτή δεν πρέπει να επιφέρει αύξηση του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

 

 

 

Έκταση εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών.

7.

Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται και στις υφιστάμενες Ερευνητικές Μονάδες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) Κανονισμούς του 1991 έως 2010, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.