ΙΙ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

 

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

1.1

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση τις διαδικασίες και τα κριτήρια που προνοεί ο περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμος του 2006

 

 

1.2

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

1.2.1

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση σ’ ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου θα πρέπει, σε καθορισμένη από το Πανεπιστήμιο ημερομηνία (η οποία ανακοινώνεται μαζί με τα αποτελέσματα), να συμπληρώσουν και υποβάλουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το έντυπο εγγραφής φοιτητών.

 

 

1.2.2

Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν καταθέσουν το έντυπο θεωρείται πως δεν αποδέχονται την προσφορά της θέσης.

 

 

1.3

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

         

 

1.3.1

Για τους άρρενες που εξασφαλίζουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, η θέση κρατείται για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά.

 

 

1.3.2

Η κράτηση θέσης γίνεται με τη συμπλήρωση του Εντύπου Εγγραφής Φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου (ορίζοντας το ακαδημαϊκό εξάμηνο που θα φοιτήσει ο φοιτητής), με το οποίο ζητείται να κρατηθεί η θέση για το ακαδημαϊκό εξάμηνο που αρχίζει μετά την απόλυση από την Εθνική Φρουρά. Για την εγγραφή, μετά την απόλυση από την Εθνική Φρουρά, θα πρέπει να κατατεθεί, εκτός από τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και επίσημη βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κατάταξης στην Εθνική Φρουρά και η ημερομηνία απόλυσης

 

 

1.3.3

Όσοι δεν ζητήσουν εμπρόθεσμα να τους κρατηθεί η θέση, χάνουν τη θέση τους.

1.3.4

Για τα άτομα που εξασφαλίζουν θέση στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως και για αυτούς που θα κρατήσουν θέση, δημοσιεύεται ο αριθμός υποψηφίου.

 

 

1.3.5

Φοιτητές οι οποίοι εξασφαλίζουν αναστολή από την Εθνική Φρουρά που καλύπτει τουλάχιστον ένα εξάμηνο, έχουν δικαίωμα εγγραφής στα μαθήματα.

 

 

1.4

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

1.4.1

Οι κενές θέσεις που δημιουργούνται, μετά την ολοκλήρωση της κατανομής των θέσεων, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Παγκυπρίων Εξετάσεων Νόμου του 2006.

 

 

1.4.2

Κενές θέσεις που δημιουργούνται μετά την εγγραφή των φοιτητών, συμπληρώνονται με βάση τη διαδικασία μετεγγραφών.

 

 

1.5

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ

 

 

1.5.1

Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

 

 

1.5.2

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσουν γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 80% του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου εισακτέου στο Τμήμα και επίσης θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για το Τμήμα αυτό. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι υπεράριθμες θέσεις με την πρώτη κατανομή, η ίδια διαδικασία  εφαρμόζεται και στη δεύτερη και τρίτη κατανομή.

 

 

1.5.3

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της κατανομής θέσεως έχουν όσοι υποψήφιοι έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του τρέχοντος έτους, νοουμένου ότι είναι έτοιμοι να φοιτήσουν. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι στρατιώτες που παρακάθησαν  στις Παγκύπριες Εξετάσεις κατά το προηγούμενο  έτος και δεν μπόρεσαν να φοιτήσουν λόγω της κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, νοουμένου ότι κατέχουν απολυτήριο στρατού.

 

1.5.4

   

Η κατανομή υπεράριθμων θέσεων με τη διαδικασία των Ειδικών Κριτηρίων γίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες, με τα αντίστοιχα ποσοστά:

 

Κατηγορία Α: :

Υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικά χαρακτηριστικά σε ποσοστό μέχρι 5% των Κυπρίων εισακτέων

 

 

 

Υποκατηγορίες:

 

Α.1

Παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, πεσόντων στους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου και των δολοφονηθέντων από τις Τουρκικές κατοχικές δυνάμεις μετά το 1974.

 

 

Α.2

Υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειες λάμβαναν  μηνιαίο δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (λόγω υγείας ή οικονομικής κατάστασης γονέων), (μέχρι και τον μήνα Μάιο του έτους υποβολής της αίτησης).

 

 

Α.3

Υποψήφιοι των οποίων ο ένας γονέας έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας1 , και ταυτόχρονα υπάρχει δεύτερο  σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (οικονομικό2, κοινωνικό3 ).

 

 

Α.4

Yποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.1

 

 

Α.5

Ορφανοί και από τους δύο γονείς.

 

 

 

Α.6

Υποψήφιοι που είτε είναι ορφανοί  από ένα γονέα  είτε για οποιονδήποτε λόγο έχουν μεγαλώσει με έναν γονέα  και ταυτόχρονα υφίσταται άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας1, οικονομικό2, κοινωνικό3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Β:

 

Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας/αναπηρίες, (συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας) ή άλλες σοβαρές περιστάσεις σε ποσοστό μέχρι 6% των Κυπρίων εισακτέων.

 

 

Υποκατηγορίες:

 

 

B.1

Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας/αναπηρίες, (συμπεριλαβανομένης της ψυχικής υγείας),όπως σοβαρό ψυχολογικό4/ψυχιατρικό4 πρόβλημα τετραπληγία, παραπληγία,  αναπηρία,, θαλασσαιμία,, τύφλωση ή  σοβαρό πρόβλημα όρασης (άτομα των οποίων η οξύτητα και των δύο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/60 σε κάθε οφθαλμό έστω και με διορθωτικούς φακούς),  κώφωση ή σοβαρό πρόβλημα ακοής των  οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου για λήψη τελικής απόφασης. Η σοβαρότητα της πάθησης αξιολογείται με βάση τον βαθμό της αναπηρίας που προκαλεί, τον βαθμό στον οποίο μπορεί να επηρέασε την προετοιμασία του/της υποψήφιου/φιας για τις εισαγωγικές εξετάσεις και τον βαθμό στον οποίο επιβαρύνει τη μαθησιακή ικανότητα και απόδοση του/της.

Σημειώνεται ότι, σε περιπτώσεις υποψηφίων με ψυχολογικά/ψυχιατρικά προβλήματα, αν χρειαστεί, επιβεβαιώνεται η σοβαρότητα του προβλήματος με αξιολόγηση από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΕΨΥ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, προτού κληθούν στο Ιατροσυμβούλιο.

*Ως σοβαρό πρόβλημα ακοής ορίζεται απώλεια ακοής σε ένα εκ των δυο αυτιών, η οποία μετά τη χρήση ακουστικών βοηθημάτων (σε περίπτωση που υπάρχουν) ανέρχεται σε τουλάχιστον 60 dB.

 

 

Β.2

Υποψήφιοι με σοβαρές μαθησιακές5 δυσκολίες   των  οποίων η σοβαρότητα  του προβλήματος τεκμηριώνεται με την προσκόμιση έκθεσης αξιολόγησης και διάγνωσης του προβλήματος από ειδικό4. Αν χρειαστεί επιβεβαιώνεται η σοβαρότητα των δυσκολιών, από αξιολόγηση από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΕΨΥ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.   Η τελική απόφαση  λαμβάνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η σοβαρότητα του προβλήματος αξιολογείται με βάση τον βαθμό της παρέμβασης στη λειτουργικότητα που προκαλεί, τον βαθμό στον οποίο μπορεί να επηρέασε την προετοιμασία του/της υποψήφιου/φιας για τις εισαγωγικές εξετάσεις και τον βαθμό στον οποίο επιβαρύνει την μαθησιακή ικανότητα και απόδοση του/της.

 

 

Β.3

Υποψήφιοι που κατά την εξεταστική περίοδο ασθένησαν ή αντιμετώπισαν σοβαρό περιστατικό (θάνατος συγγενών 1ου βαθμού),  που  επηρέασε σημαντικά την απόδοσή τους  και μπορούν να το τεκμηριώσουν   με την προσκόμιση έκθεσης αξιολόγησης και διάγνωσης του προβλήματος από  ειδικό4.    Οι υποψήφιοι μπορεί να παραπεμφθούν  σε αξιολόγηση από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΕΨΥ) του Π.Κ. και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

Β.4

Υποψήφιοι που παίρνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας η ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (μέχρι  και τον μήνα Μάιο του έτους υποβολής της αίτησης).

 

Κατηγορία Γ:

Υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών σε ποσοστό μέχρι 3% των Κυπρίων εισακτέων, όπως ορίζονται παρακάτω:

 

 

 

Υποκατηγορίες :

 

 

 

Γ.1

Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων (μέχρι 1%).

 

 

Γ.2

Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εισδοχής.

 

 

Γ.3

Υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και αξιολογούνται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του Π.Κ. ή στις τέχνες σύμφωνα με κριτήρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή στο σκάκι σύμφωνα με κριτήρια που έχουν καθοριστεί από τη Σύγκλητο.

 

 

Γ.4

Υποψήφιοι, οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκου.

Επεξηγήσεις :

 

 

1.

Σοβαρό πρόβλημα υγείας των γονέων θεωρείται το πρόβλημα που καθιστά τον γονιό ανίκανο για εργασία. Η ανικανότητα για εργασία επιβεβαιώνεται με βεβαίωση από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λήψη σύνταξης ανικανότητας για εργασία με ποσοστό τουλάχιστον 75% ή σύνταξης αναπηρίας με ποσοστό άνω του 60%.

 

 

2.

Σοβαρό οικονομικό  πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν το ετήσιο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του υποψηφίου δεν υπερβαίνει, για την υποκατηγορία A.6 τις €9.000 και για την κατηγορία  Α.3 τις €8.000.

Για τον καθορισμό του ετήσιου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ατομικού εισοδήματος του υποψηφίου, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Εξαρτώμενα μέλη είναι τα μέλη της οικογένειας, δηλ. οι γονείς, ο υποψήφιος και άλλα άγαμα, μη εργαζόμενα τέκνα, τα οποία διαμένουν με την οικογένειά τους και δεν έχουν υπερβεί το 18◦ έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι έγγαμος, ως εξαρτώμενα άτομα λογίζονται ο υποψήφιος, ο/η σύζυγος του υποψηφίου και τυχόν εξαρτώμενα τέκνα.

 

 

3.

Σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν αυτό επιβεβαιώνεται με  βεβαίωση του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,  που αναφέρει ότι η οικογένεια παρακολουθείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μέχρι και τον μήνα Μάιο του έτους υποβολής της αίτησης.

 

 

4.

Σοβαρό ψυχολογικό/ψυχιατρικό πρόβλημα πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη έκθεση αξιολόγησης με τεκμηρίωση του προβλήματος και της διάγνωσης του υποψηφίου (σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου) από ψυχίατρο  αναγνωρισμένο από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και εγγεγραμμένο στο μητρώο Ιατρών Κύπρου ή και εγγεγραμμένο  ψυχολόγο  στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου,  όπως προβλέπεται από την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.  Υποψήφιοι με ψυχιατρικό πρόβλημα  πρέπει να υποβάλλουν τεκμήρια με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής τους, διαφορετικά η αίτηση θα απορρίπτεται.

 

 

5.

Σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες  πρέπει να πιστοποιούνται με έκθεση αξιολόγησης με τεκμηρίωση του προβλήματος και της διάγνωσης του υποψηφίου από  εγγεγραμμένο σχολικό/εκπαιδευτικό ή και κλινικό ψυχολόγο  στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου που μπορεί  να εξασφαλιστεί:

 

 

-

Από τον φάκελο του υποψηφίου στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ (-έκθεση εκπαιδευτικού ψυχολόγου της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας – ΥΕΨ) και όλα τα σχετικά έντυπα έγκρισης εύλογων προσαρμογών που έχουν παραχωρηθεί κατά τη φοίτησή του.

 

-       

Από αξιολόγηση στην Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας (για ενήλικες που δεν είχαν προηγουμένως διάγνωση από την ΥΕΨ).

 

 

-       

Από ιδιώτη εγγεγραμμένο ψυχολόγο στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου σχολικό/εκπαιδευτικό ή και κλινικό ψυχολόγο.

 

 

 

Υποψήφιοι με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να υποβάλλουν τεκμήρια με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν των 3 ετών από την ημερομηνία υποβολής τους, διαφορετικά η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

 

 

1.5.5

Υποβολή Αιτήσεων

 

(α)

Αιτήσεις από υποψηφίους υποβάλλονται στην ΥΣΦΜ μετά από δημοσίευση  σχετικής ανακοίνωσης και εφόσον ανακοινωθούν τα αποτελέσματα  των Παγκύπριων Εξετάσεων

 

 

(β)

Η ΥΣΦΜ ελέγχει και αξιολογεί μόνο τις αιτήσεις των υποψηφίων που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες και πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης.

 

 

(γ)

Για τις υποκατηγορίες Β.1, Β.2 και Β.3 η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών υιοθετεί την απόφαση του Ιατροσυμβουλίου του ΠΚ, σχετικά με τη σοβαρότητα ή μη του προβλήματος υγείας του υποψηφίου.

 

 

(δ)

Για την υποκατηγορία Γ.3 η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών υιοθετεί την αξιολόγηση του Συμβουλίου Αθλητισμού του ΠΚ  ή την αξιολόγηση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας  αναλόγως της περίπτωσης.

 

1.5.6

Κατανομή Θέσεων

 

 

(α)

Οι υποψήφιοι που θεωρούνται δικαιούχοι για διεκδίκηση θέσης μέσω της διαδικασίας των ειδικών κριτηρίων, ανεξαρτήτως κατηγορίας/υποκατηγορίας  τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο το γενικό βαθμό κατάταξης που συγκέντρωσε ο καθένας. Ακολουθεί η πρώτη κατανομή και η προσφορά των θέσεων, αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας. Με βάση τη δήλωση προτίμησης ικανοποιείται η υψηλότερη στη σειρά, προτίμηση των υποψηφίων όπως τους επιτρέπει η σειρά επιτυχίας τους.

 

 

(β)

Νοείται ότι κατά την κατανομή των θέσεων λαμβάνεται υπόψη ο μέγιστος αριθμός θέσεων που λαμβάνει κάθε κατηγορία/υποκατηγορία με βάση τα ποσοστά θέσεων που της αναλογούν. Το ποσοστό των θέσεων που δικαιούται κάθε υποκατηγορία υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό θέσεων σε όλα τα προγράμματα σπουδών και όχι ανά πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός θέσεων μίας κατηγορίας/υποκατηγορίας, αυτός δεν μπορεί να συμπληρωθεί από υποψηφίους άλλων κατηγοριών/υποκατηγοριών.

 

 

(γ)

Καμία κατηγορία/υποκατηγορία δεν βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι άλλης,. Τηρουμένου του μέγιστου δυνατού αριθμού θέσεων ανά κατηγορία, η κατανομή των θέσεων γίνεται με συγκριτικό κριτήριο τη βαθμολογία των υποψηφίων και τη σειρά προτίμησης των Τμημάτων που επιθυμούν να εισαχθούν.

 

 

1.5.7

Συνεδρία Ιατροσυμβουλίου

 

 

(α)

Το Ιατροσυμβούλιο διορίζεται από τη Σύγκλητο με εισήγηση του  Πρυτανικού Συμβουλίου. Το Ιατροσυμβούλιο απαρτίζεται από 10 ιατρούς μέλη διαφορετικών ειδικοτήτων. Τα μέλη μπορεί να προκύψουν από το ακαδημαϊκό προσωπικό της Ιατρικής Σχολής και από εξωτερικούς  ιατρούς των  ακόλουθων ειδικοτήτων: καρδιολόγο, παθολόγο, παθολόγο-ογκολόγο, ορθοπεδικό, γαστρεντερολόγο, ψυχίατρο, νευρολόγο, ρευματολόγο, οφθαλμίατρο και ωτορινολαρυγγολόγο ώστε να καλύπτουν,  στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όλο το εύρος των  ενδεχόμενων περιστατικών που θα κληθούν να εξετάσουν.Σε περίπτωση περιστατικών υγείας που δεν καλύπτονται  επαρκώς από τις ειδικότητες των ιατρών που απαρτίζουν το Ιατροσυμβούλιο, νοείται ότι το Ιατροσυμβούλιο έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει τη συνδρομή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη τη γνωμοδότηση του εν λόγω ιατρού.

 

 

(β)

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών: B.1, B.2, και B.3 δύναται να κληθούν  σε προσωπικό ραντεβού από το Ιατροσυμβούλιο, κατόπιν προσεκτικής μελέτης των ιατρικών πιστοποιητικών και διαγνώσεων τους, με σκοπό την αξιολόγηση και επιβεβαίωση της σοβαρότητας του προβλήματος υγείας τους.

 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Β.4 που παίρνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λόγους υγείας δύναται να κληθούν από το Ιατροσυμβούλιο, με σκοπό την αξιολόγηση της σοβαρότητας του προβλήματος υγείας.

 

 

(γ)

-      Νοείται ότι η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών έχει εξουσία να θέσει περιορισμούς σε προσφερόμενη θέση σε περίπτωση που κρίνει ότι:υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, ασφάλειας ή υγείας ή

-      απαιτείται για την προστασία των δικαιωμάτων των άλλων φοιτητών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου.

Οι περιορισμοί πρέπει να είναι: (α) κατάλληλοι, αναγκαίοι και ανάλογοι και (β) δεν πρέπει να επηρεάζουν ή να εμποδίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και την απονομή τίτλου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι περιορισμοί επηρεάζουν τη λειτουργία του προγράμματος σπουδών ή τη δυνατότητα απονομής τίτλου, τότε θα παρέχεται το δικαίωμα στον υποψήφιο να μετακινηθεί σε άλλο πρόγραμμα σπουδών, εκτός και αν οι εν λόγω περιορισμοί είναι τέτοιοι που εμποδίζουν τη φοίτηση του υποψηφίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου.

 

 

 

1.5.8

Συνεδρία Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

 

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών μελετά τις αιτήσεις μαζί με όλα τα αποδεικτικά και εγκρίνει τελεσίδικα τους υποψήφιους που θα γίνουν δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

1.5.9

Δικαίωμα  Ένστασης

 

 

(α)

Ένσταση υποβάλλεται από τους υποψήφιους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σε περίοδο που καθορίζεται με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

 

 

(β)

Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών μελετά τις εισηγήσεις της  Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίνει ή απορρίπτει τελεσίδικα τις ενστάσεις των υποψηφίων, το αργότερο εντός 5 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

 

 

 

 

1.6

Υποψήφιοι που διεκδικούν θέση βάσει άλλων εξετάσεων και όχι με βάση των περί Παγκυπρίων Εξετάσεων Νόμο του 2006:

 

1.6.1

3% των Κυπρίων Υποψηφίων Στην κατηγορία αυτή δικαιούνται να διεκδικήσουν εισδοχή στο Πανεπιστήμιο με βάση τα αποτελέσματα εξετάσεων GCE ή άλλων ισοδύναμων: Κύπριοι που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες (Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι), επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού, Κύπριοι με διπλή υπηκοότητα, ξένοι υπήκοοι, Έλληνες της διασποράς και παιδιά λειτουργών εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου.

 

1.6.1.1

Στην περίπτωση των Ελλήνων της διασποράς, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Παιδείας αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας τους. Να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και να παρουσιάσουν πιστοποιητικό ξένης υπηκοότητας στο οποίο να φαίνεται η ελληνική καταγωγή.

 

 

1.6.1.2

Στην περίπτωση των επαναπατρισθέντων, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαναπατρισθεί πρόσφατα, μετά από μακρά διαμονή στο εξωτερικό, και να έχουν αποφοιτήσει από σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού.

 

 

1.6.1.3

Στην περίπτωση υποψηφίων που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και να έχουν υποβάλει πιστοποιητικό ότι ανήκουν σε μια από τις θρησκευτικές ομάδες.

 

 

1.6.1.4

Υποψήφιοι που ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο 1.6.1 μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέση με βάση τις εξετάσεις για τα ΑΑΕΙ που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι δεν εισάγονται ως υπεράριθμοι. Νοείται, επίσης, ότι οι υποψήφιοι δεν μπορούν σε δεδομένη χρονιά να συμμετάσχουν ταυτόχρονα και στις δύο διαδικασίες

 

1.6.2

Προϋποθέσεις για εξασφάλιση θέσης

 

1.6.2.1

Όλοι οι υποψήφιοι δικαιούνται να διεκδικήσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω μιας μόνο κατηγορίας.

 

 

1.6.2.2

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τις βαθμολογίες των GCE ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων που απαιτούνται από το Τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν.

 

 

 

1.6.3

Ξένοι Υπήκοοι

 

 

1.6.3.1

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης πρέπει:

 

 

(α)

Να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας τους

 

 

(β)    

Να έχουν καλή γνώση της Ελληνικής ή της Τουρκικής γλώσσας.

 

 

(γ)

Να παρουσιάσουν πιστοποιητικό ξένης υπηκοότητας

 

 

1.6.3.2

Κύπριοι που έχουν διπλή υπηκοότητα μπορούν να διεκδικήσουν θέση είτε συμμετέχοντας στις Παγκύπριες εξετάσεις είτε σύμφωνα με την παράγραφο 1.6.5. Νοείται ότι οι υποψήφιοι δεν μπορούν σε δεδομένη χρονιά να συμμετάσχουν και στις δύο διαδικασίες.

1.6.3.3

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων GCE ή GCSE ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων ή μπορεί να υποβληθούν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις.

 

 

1.6.3.4

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να οργανώσει εξετάσεις σε ξένη χώρα. Οι εξετάσεις οργανώνονται σε Κυπριακές πρεσβείες ή αναγνωρισμένα κέντρα εξετάσεων της ξένης χώρας.

 

 

 

1.6.4

Έλληνες Υπήκοοι

 

1.6.4.1

Οι Έλληνες υπήκοοι γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των Κυπρίων εισακτέων. Η επιλογή τους γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των Πανελληνίων εξετάσεων. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

 

 

1.6.4.2

         

Έλληνες υπήκοοι απόφοιτοι λυκείων της Κύπρου οι οποίοι είναι:

 

(α)

τέκνα Ελλήνων αξιωματικών ή δημοσίων υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Κύπρο ή

 

 

(β)

τέκνα Ελλήνων υπηκόων που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Κύπρο, τα δύο τελευταία τουλάχιστο χρόνια, μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέση συμμετέχοντας στις εξετάσεις που οργανώνονται για τους Κύπριους υποψήφιους στην Κύπρο.

 

 

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι δεν εισάγονται ως υπεράριθμοι.

 

1.6.5

Εισαγωγή με Βάση τις Εξετάσεις G.C.S.E ή G.C.E ή άλλες ισοδύναμες Εξετάσεις

 

1.6.5.1

         

Υποψήφιοι που δικαιούνται να διεκδικήσουν θέση με βάση τις εξετάσεις G.C.S.E./G.C.E ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη βαθμολογία που καθορίζει το κάθε Τμήμα σε συγκεκριμένα μαθήματα. Ουδείς υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει θέση αν δεν ικανοποιεί τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια.

 

 

(α)

Να έχουν πετύχει στις εξετάσεις G.C.E. O’ LEVEL/G.C.S.E. στα Νέα Ελληνικά, ή σε άλλες ισοδύναμες εξετάσεις.

 

 

(β)

Να έχουν πετύχει σε τρία μαθήματα των εξετάσεων G.C.E. A’ LEVEL με συνδυασμό βαθμών τουλάχιστον B, C, C, ή σε άλλες ισοδύναμες εξετάσεις, εκτός εάν το Τμήμα θέτει υψηλότερες απαιτήσεις (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ).

 

 

(γ)

Να υποβάλουν σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

 

Οι εξετάσεις που είναι ισοδύναμες G.C.E ή G.C.S.E καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

 

1.6.6

Τουρκοκύπριοι

 

Τουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού πετύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

 

 

1.6.7

Εισδοχή Κορυφαίων Αθλητών και Διακριθέντων μαθητών σε Διεθνείς Ολυμπιάδες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ. Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας, Σκακιστών κλπ) με 1ο, 2ο, 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου, νοουμένου ότι:

 

Τα μαθήματα απόλυσης στα οποία εξετάστηκαν στο Λύκειο εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο που ανήκει το πρόγραμμα σπουδών που επιθυμούν να εισαχθούν.

 

Τα Ειδικά Κριτήρια που διέπουν την Εισαγωγή Αθλητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Μέρος Α) των κανόνων Προπτυχιακής Φοίτησης

 

 

1.6.8

Φοίτηση Εγκλωβισμένων μαθητών του εξατάξιου Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

 

Η Σύγκλητος αναγνωρίζοντας τον αγώνα επιβίωσης των οικογενειών που παραμένουν στο Ριζοκάρπασο μαζί με τα παιδιά τους, ενέκρινε την εισαγωγή των παιδιών που φοιτούν τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες τάξεις τους στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, σ’ ένα από τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

·         

Να ζούν τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια ή από την ημερομηνία επαναλειτουργίας του Γυμνασίου, στο Ριζοκάρπασο.

 

·         

Να έχουν φοιτήσει τουλάχιστον στις τρεις τελευταίες τάξεις (Λυκειακός Κύκλος) στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου ή από την ημερομηνία επαναλειτουργίας του.

 

·         

Να έχουν εξασφαλίσει γενική βαθμολογία τουλάχιστον 15/20 στο Απολυτήριό τους και να έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά μαθήματα ως προς το επιστημονικό πεδίο του προγράμματος που θα παρακολουθήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

 

1.7.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

 

1.7.1

Όσοι εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο εγγραφής και να το παραδώσουν στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μαζί με μία φωτογραφία, το πιστοποιημένο αντίγραφο απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης και αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας, σε ημερομηνία που καθορίζεται με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων εξετάσεων.

 

Όσοι δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα το ειδικό έντυπο εγγραφής χάνουν τη θέση τους.

 

 

1.7.2

Άρρενες που πέτυχαν σε προηγούμενα χρόνια και κράτησαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για να φοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυση τους, θα πρέπει να το δηλώσουν και γραπτώς κατά την περίοδο των εγγραφών του έτους κατά το οποίο θα φοιτήσουν. Μαζί με τη δήλωση για φοίτηση θα πρέπει να καταθέσουν και επίσημη βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κατάταξης και απόλυσής τους από την Εθνική Φρουρά.

Όσοι δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα τη βεβαίωση κατάταξης και τη γραπτή δήλωση, χάνουν τη θέση τους.

 

 

 

1.8

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα για κάθε φοιτητή καθορίζονται από τους Κανονισμούς Διδάκτρων.

 

 

2.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

2.1

Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποτελούνται από 240 π.μ., όπως ορίζεται στα αναλυτικά προγράμματα των Τμημάτων. Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία έως πέντε μαθήματα ελεύθερης επιλογής, εκτός της κύριας ειδικότητας του φοιτητή, από δύο ή τρεις διαφορετικές Σχολές. Για όσα Τμήματα απαιτούν να έχουν τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής, αυτά πρέπει να επιλέγονται από δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικές Σχολές και όσα έχουν τέσσερα (4) μαθήματα και άνω, από τρεις (3) τουλάχιστον διαφορετικές Σχολές. Η οικεία Σχολή μπορεί να είναι η μία από τις Σχολές.  Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού, το Κέντρο Γλωσσών και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας θα θεωρούνται ότι ανήκουν σε δικές τους ανεξάρτητες Σχολές.  Σημειώνεται πως τα μαθήματα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας θα αναγνωρίζονται νοουμένου ότι δεν θα υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με άλλα μαθήματα που παρακολουθούν οι φοιτητές, ενώ η έγκριση αναγνώρισης τους θα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των οικείων Τμημάτων των φοιτητών.  Ο αριθμός των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προσδιορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση διατμηματικών προγραμμάτων που προσφέρονται μεταξύ δύο διαφορετικών Σχολών, ο φοιτητής επιτρέπεται να παρακολουθεί μέχρι 4 (τέσσερα) μαθήματα ελεύθερης επιλογής, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτει το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

 

 

2.2

Υπάρχουν δύο είδη επιλογών. Ελεύθερες επιλογές και Περιορισμένες επιλογές.

 

2.2.1

Με τις ελεύθερες επιλογές, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο, εκτός του Τμήματός του. Μόνο ένα μάθημα πρώτου επιπέδου ξένης γλώσσας μπορεί να υπολογίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής εκτός εάν ο φοιτητής έχει περάσει και το δεύτερο επίπεδο, περίπτωση στην οποία θα του υπολογίζονται και τα 2 επίπεδα ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

 

 

2.2.2

Με τις περιορισμένες επιλογές, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μαθήματα από ένα περιορισμένο σύνολο μαθημάτων που καθορίζει το Τμήμα.

2.2.3

Μετά από έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματός του, φοιτητής μπορεί να εκπονήσει μέχρι δύο μαθήματα, ελεύθερης ή περιορισμένης, επιλογής μέσω εξατομικευμένης μελέτης.

 

 

2.3

Κάθε Τμήμα δεσμεύεται να προσφέρει κάθε εξάμηνο αριθμό θέσεων προς ικανοποίηση του θεσμού της ελεύθερης επιλογής. Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να ισοδυναμεί τουλάχιστο με αριθμό θέσεων 0.5φ+0.25Φ(δ/Δ) όπου:

 

Φ είναι το σύνολο προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου

φ είναι το σύνολο προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου

Δ είναι το σύνολο θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου

δ είναι το σύνολο θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος

 

 

 

Οι θέσεις θα πρέπει να εντάσσονται, είτε σε μαθήματα που προσφέρονται αποκλειστικά για αυτό το θεσμό, είτε σε μαθήματα που δεν έχουν προαπαιτούμενα. Ένα Τμήμα δύναται να προσφέρει και επιπρόσθετες θέσεις στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων τα οποία έχουν και προαπαιτούμενα.

 

 

2.4

Η διπλωματική εργασία, στο πλαίσιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 20 π.μ. Εξαίρεση αποτελεί η διπλωματική εργασία του 5ου έτους του προγράμματος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής.

 

 

2.5

 

Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο έως τρία μαθήματα για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας. Η απόφαση για τη συμπλήρωση 2 ή 3 μαθημάτων είναι αρμοδιότητα του οικείου Τμήματος. Η επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα της ξένης γλώσσας καταγράφεται στο ατομικό αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας και συνυπολογίζεται στο γενικό βαθμό. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί, κατά την κρίση του Κέντρου Γλωσσών, μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση ξένης γλώσσας, η οποία καταγράφεται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας.

 

Φοιτητές των οποίων η ελληνική δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, δύναται να επιλέξουν ως ξένη γλώσσα την Ελληνική και να παρακολουθήσουν μαθήματα εκμάθησης στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

3.

ΦΟΙΤΗΣΗ

 

 

3.1

Προπτυχιακός φοιτητής αναμένεται ότι θα συμπληρώσει τις σπουδές του σε 8 εξάμηνα. Η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί το πολύ μέχρι 12 εξάμηνα. Η διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των 12 εξαμήνων.

 

 

3.2

Για κάθε προπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από το Τμήμα Ακαδημαϊκός Σύμβουλος από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ο οποίος συμβουλεύει το φοιτητή για θέματα σπουδών.

 

 

3.3

Κάθε εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του. Φοιτητής θεωρείται ότι είναι πλήρους φοίτησης σε δεδομένο εξάμηνο, εάν ο συνολικός φόρτος εργασίας του, το συγκεκριμένο εξάμηνο, είναι 27-30 π.μ. Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι 38 π.μ. Μόνο μετά από το 2ο έτος και νοουμένου ότι θα επαναλάβει δύο από τα μαθήματα που είχε παρακολουθήσει μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα συνολικού φόρτου μέχρι 42 π.μ.

 

 

3.4

O Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων δύναται να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση μέχρι 45 πιστωτικές μονάδες μετά από τεκμηριωμένη γραπτή θετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. Αιτήματα πέραν των 45 πιστωτικών μονάδων τα οποία θα τυγχάνουν θετικής εισήγησης του Προέδρου του Τμήματος και του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, θα υποβάλλονται για τελική έγκριση στη Σύγκλητο.

 

 

3.5

Σε προπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί και δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να επιτραπεί να έχει συνολικό φόρτο εργασίας, σε δεδομένο εξάμηνο, μέχρι και 42 π.μ.

 

 

3.6

Τα Τμήματα δεν μπορούν να προσφέρουν πάνω από 6 μαθήματα αλυσίδας. Η βαθμολογία των προαπαιτούμενων μαθημάτων είναι 4.0/10 για 3 μαθήματα αλυσίδας και από 4.0/10 μέχρι 6 μαθήματα αλυσίδας η βαθμολογία των προαπαιτούμενων μαθημάτων είναι 3.5/10.

 

4.

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

4.1

Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή Πτυχίου σε αυτόν, μόλις ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά δώδεκα εξάμηνα φοίτησης. Νοείται ότι, στα δώδεκα εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή.

 

Δεν επιτρέπεται στους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους κατά το θερινό εξάμηνο που έπεται του 12ου εξαμήνου φοίτησης τους.  Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μέχρι το πέρας του 12ου εξαμήνου.  Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται. 

 

 

4.2

Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή τερματίζεται αυτοδικαίως όταν:

 

 

(α)

o φοιτητής δεν έχει κάνει εγγραφή σε μαθήματα (4η εβδομάδα των μαθημάτων)

 

 

(β)

εάν ο πρωτοετής φοιτητής πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του τα μαθήματα

 

 

(γ)

εάν ο φοιτητής (δεύτερο εξάμηνο και μετά) πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του τα μαθήματα σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα

 

 

(δ)

ο φοιτητής, μετά από αναστολή φοίτησης δεν κάνει εγγραφή σε μαθήματα

 

 

(ε)

ο φοιτητής έχει αποχωρήσει από όλα τα μαθήματα.

 

 

 

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ενημερώνει γραπτώς το φοιτητή για τη διαγραφή του. Ο φοιτητής δύναται να υποβάλει ένσταση με την οποία να δικαιολογεί την απουσία του εντός 15 ημερών. Στην αντίθετη περίπτωση, διαγράφεται αυτοδικαίως.

 

 

5.

 

     

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για  εξωτερικές μετεγγραφές και για απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Οι πιο κάτω Κανόνες ισχύουν για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου εκτός της Ιατρικής Σχολής η οποία έχει ξεχωριστούς Κανόνες για Μετεγγραφές.

 

5.1

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

5.1.1

Ο υποψήφιος για εξωτερική μετεγγραφή πρέπει να έχει εγγραφεί ως φοιτητής σε ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από τις αρμόδιες αρχές της χώρας.

 

 

5.1.2

Ο υποψήφιος για εξωτερική μετεγγραφή  δικαιούται να υποβάλει αίτηση  μετεγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το ίδρυμα όπου είναι εγγεγραμμένος, ως προνοείται πιο πάνω, πριν από την έναρξη του πρώτου εξαμήνου σπουδών και μέχρι το τέλος του όγδοου εξαμήνου σπουδών του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.

 

 

5.1.3

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εξωτερική μετεγγραφή έχουν όσοι:

 

α)

παρακάθισαν τις Παγκύπριες ή τις Πανελλήνιες Εξετάσεις εξασφαλίζοντας βαθμολογία ίση ή ψηλότερη από τον τελευταίο εισακτέο της Β’  κατανομής των Παγκύπριων ή Πανελλήνιων Εξετάσεων, του εκάστοτε τρέχοντος έτους και έχoυν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων του ΥΠΠ  του Τμήματος που επιθυμούν να εισαχθούν ή,

 

 

β)

παρακάθισαν σε Διεθνείς Εξετάσεις και πληρούν τα κριτήρια εισδοχής που θέτει το Τμήμα που επιθυμούν να εισαχθούν, και έχουν γίνει δεκτοί και εγγραφεί  σε ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης του εξωτερικού. Υποψήφιοι φοιτητές που παρακάθισαν σε Διεθνείς Εξετάσεις και έχουν εξασφαλίσει θέση υπό όρους (Conditional Offer), δύνανται να υποβάλουν αίτηση και η μετεγγραφή τους θα εγκρίνεται μόνο στην περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί και εγγραφεί σε  ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης του εξωτερικού.

 

 

5.1.4

Υποψήφιοι  για εξωτερική μετεγγραφή που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο σπουδών  σε ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον “6.5/10” ή ισοδύναμη με αυτή σύμφωνα με την κρίση του αρμόδιου Τμήματος. Νοείται ότι ο υποψήφιος για εξωτερική μετεγγραφή θα έχει επιτύχει σε τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ή στις αντίστοιχες μονάδες που απαιτούνται για ολοκλήρωση ενός εξαμήνου σε ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης  του εξωτερικού, σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος σπουδών.

 

5.1.5

Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης εξωτερικής μετεγγραφής, το οικείο τμήμα υποδοχής («το Τμήμα»), μπορεί να λάβει υπόψη, τις προαπαιτούμενες γνώσεις που έχει ο υποψήφιος για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου βάσει Εξετάσεων, σοβαρούς ιατρικούς λόγους, νοουμένου ότι αυτοί επιβεβαιώνονται  από τον αρμόδιο ιατρό του Ιατροσυμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια.

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

5.1.6      

Ο υποψήφιος για απόκτηση δεύτερου πτυχίου πρέπει να προέχεται από  ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από τις αρμόδιες αρχές της χώρας.

 

5.1.7

Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης για απόκτησή δεύτερου πτυχίου, το οικείο τμήμα υποδοχής («το Τμήμα»), μπορεί να λάβει υπόψη, τις προαπαιτούμενες γνώσεις που έχει ο υποψήφιος για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου βάσει Εξετάσεων, σοβαρούς ιατρικούς λόγους, νοουμένου ότι αυτοί επιβεβαιώνονται από τον αρμόδιο ιατρό του Ιατροσυμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια.

 

 

5.1.8

Ο υποψήφιος για απόκτηση δεύτερου πτυχίου θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «6.5/10».

 

 

5.2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

5.2.1

Οι υποψήφιοι για  εξωτερική μετεγγραφή θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που παρακολούθησε ο υποψήφιος, η βαθμολογία θα πρέπει να είναι ανά μάθημα και να καταγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα.  Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει, εκτός από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, βεβαίωση από το ίδρυμα προέλευσής του, στην οποία να δηλώνονται τα πιο πάνω στοιχεία.

 

 

5.2.2

Οι υποψήφιοι για  εξωτερική μετεγγραφή, θα πρέπει να υποβάλουν τους βαθμούς που έλαβαν στις εισαγωγικές εξετάσεις (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις).  Στην περίπτωση όπου ο υποψήφιος δεν έχει παρακαθίσει σε εισαγωγικές εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλει τους βαθμούς των Διεθνών Εξετάσεων που έχει παρακαθίσει και έχει επιτύχει την εισαγωγή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης καθώς και γραπτή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει παρακαθίσει στις Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις. 

 

 

5.2.3

Για υποψήφιους εξωτερικής μετεγγραφής  απαιτείται βεβαίωση από το ΚΥΣΑΤΣ  ή το ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης  του εξωτερικού  τους, ότι ο κλάδος σπουδών του είναι αναγνωρισμένος από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης.

 

5.2.4

Κατά την προκήρυξη των θέσεων, τα Τμήματα δύνανται να απαιτήσουν επιπρόσθετα δικαιολογητικά που να ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες απαιτήσεις.

 

 

5.2.5

Ο υποψήφιος για εξωτερική μετεγγραφή πρέπει να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου ή να κατέχει   πιστοποιητικό αποφοίτησης από Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

 

5.2.6

Οι υποψήφιοι για απόκτηση δεύτερου πτυχίου, θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που παρακολούθησε ο υποψήφιος, η βαθμολογία θα πρέπει να είναι ανά μάθημα) και να καταγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα.  Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει, εκτός από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, βεβαίωση από το ίδρυμα προέλευσής του, στην οποία να δηλώνονται τα πιο πάνω στοιχεία.

 

 

5.2.7

Για υποψήφιους απόκτησης δεύτερου πτυχίου, απαιτείται βεβαίωση από το ΚΥΣΑΤΣ  ή το ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης  του εξωτερικού  τους, ότι ο κλάδος σπουδών του είναι αναγνωρισμένος από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης.

 

 

5.2.8

Για υποψήφιους απόκτησης δεύτερου πτυχίου, απαιτείται αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης του υποψηφίου.

 

 

5.2.9

Κατά την προκήρυξη των θέσεων, τα Τμήματα δύνανται να απαιτήσουν επιπρόσθετα δικαιολογητικά που να ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες απαιτήσεις.

 

 

5.2.10

Ο υποψήφιος για απόκτηση δεύτερου πτυχίου πρέπει να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου ή να κατέχει   πιστοποιητικό αποφοίτησης από Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 

 

5.3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

5.3.1

Η υποβολή αιτήσεων για εξωτερική μετεγγραφή γίνεται:

 

α) περί τα μέσα Μαρτίου, αρχές Ιουλίου και μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο για υποψήφιους που δεν έχουν ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης

 

β) περί τα μέσα Μαρτίου και μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο για υποψηφίους που έχουν ολοκλητώσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο φοίτησης

 

 

5.3.2

Η αίτηση του υποψηφίου μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία αφού επιβεβαιώσει ότι η αίτηση  συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στους εν ισχύ Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου για τις εξωτερικές μετεγγραφές  (Παράρτημα Ι), τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος για τις δικές του ενέργειες.

 

 

5.3.3

Το Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή μετεγγραφών, η οποία απαρτίζεται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και η οποία εξετάζει τις αιτήσεις μετεγγραφών προβαίνοντας σε αιτιολογημένη εισήγηση για την αποδοχή ή μη της κάθε αίτησης. Η απόφαση για την προσφορά θέσης στον υποψήφιο λαμβάνεται από το Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος.

 

 

5.3.4

Σε περίπτωση που το Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος  αποδεχτεί αίτηση υποψηφίου που δεν κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, το αρμόδιο Τμήμα παραπέμπει το θέμα στο Συμβούλιο της αρμόδιας Σχολής που ανήκει το Τμήμα για λήψη τελεσίδικης απόφασης, η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

5.3.5

Τα αρμόδια Τμήματα λαμβάνουν πλήρως αιτιολογημένες αποφάσεις αποδοχής ή μη των υποψηφίων, τις οποίες κοινοποιούν στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και η εν λόγω Υπηρεσία ενημερώνει γραπτώς τους υποψήφιους. Στην περίπτωση όπου το αρμόδιο Τμήμα δεν παρέχει επαρκή αιτιολογία για τις θέσεις του, τότε αυτές θα παραπέμπονται ξανά στο Τμήμα για παροχή δέουσας αιτιολογίας και/ή διευκρινίσεων.

 

 

5.3.6

Αν κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Μετεγγραφών του αρμόδιου Τμήματος, ο υποψήφιος δύναται να υποβληθεί σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις ή/και προσωπική συνέντευξη πριν την λήψη απόφασης για τη μετεγγραφή του.

 

 

5.3.7

Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και/ή τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή/και παραληφθούν εκπρόθεσμα, δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

 

5.3.8

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή ενστάσεων από τους υποψήφιους.

 

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

5.3.9

Η υποβολή αιτήσεων για  απόκτηση δεύτερου πτυχίου γίνεται περί τα μέσα Μαρτίου και μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

 

5.3.10

Η αίτηση του υποψηφίου μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία αφού επιβεβαιώσει ότι η αίτηση  συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται  στους εν ισχύ Κανόνες που καθορίζει του  Πανεπιστημίου Κύπρου για απόκτηση δεύτερου πτυχίου, (Παράρτημα ΙΙ), τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος για τις δικές του ενέργειες.

 

 

5.3.11

Το Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και η οποία εξετάζει τις αιτήσεις απόκτησης δεύτερου πτυχίου προβαίνοντας σε αιτιολογημένη εισήγηση για την αποδοχή ή μη της κάθε αίτησης. Η απόφαση για την προσφορά θέσης στον υποψήφιο λαμβάνεται από το Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος.

 

 

5.3.12

Σε περίπτωση που το Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος  αποδεχτεί αίτηση υποψηφίου που δεν κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, το αρμόδιο Τμήμα παραπέμπει το θέμα στο Συμβούλιο της αρμόδιας Σχολής που ανήκει το Τμήμα για λήψη τελεσίδικης απόφασης, η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

5.3.13

Τα αρμόδια Τμήματα λαμβάνουν πλήρως αιτιολογημένες αποφάσεις αποδοχής ή μη των υποψηφίων, τις οποίες κοινοποιούν στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και η εν λόγω Υπηρεσία ενημερώνει γραπτώς τους υποψήφιους. Στην περίπτωση όπου το αρμόδιο Τμήμα δεν παρέχει επαρκή αιτιολογία για τις θέσεις του, τότε αυτές θα παραπέμπονται ξανά στο Τμήμα για παροχή δέουσας αιτιολογίας και/ή διευκρινίσεων.

 

5.3.14

Αν κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή του αρμόδιου Τμήματος, ο υποψήφιος δύναται να υποβληθεί σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις ή/και προσωπική συνέντευξη πριν την λήψη απόφασης για τη μετεγγραφή του.

 

 

5.3.15

Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και/ή τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή/και παραληφθούν εκπρόθεσμα, δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

 

5.3.16

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή ενστάσεων από τους υποψήφιους.

 

 

 

5.4

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

5.4.1

Φοιτητής που μετεγγράφεται σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δύναται να πιστωθεί μέχρι 120 πιστωτικές μονάδες επιπλέον των μαθημάτων που απαιτούνται για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας.

 

 

5.4.2

Αν ορισμένα από τα προς αναγνώριση μαθήματα του προγράμματος σπουδών στο Τμήμα υποδοχής διδάσκονται από άλλο Τμήμα, τότε το Τμήμα υποδοχής πρέπει να ζητήσει τη γνώμη του Τμήματος που διδάσκει το μάθημα, το οποίο έχει την αποκλειστική ευθύνη αναγνώρισης των μαθημάτων αυτών. Το Τμήμα υποδοχής καθορίζει τον αριθμό μαθημάτων που θα πιστωθούν και τις αντίστοιχες μονάδες που δύναται να λάβει ο φοιτητής. Το Κέντρο Γλωσσών έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις απαλλαγές και πιστώσεις από μαθήματα ξένης γλώσσας.

 

 

5.4.3

Στην αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών που μετεγγράφονται σε προπτυχιακό πρόγραμμα αναγράφονται τα αντίστοιχα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου που έχουν αναγνωριστεί και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων αυτών, αλλά όχι η βαθμολογία των μαθημάτων (εξαιρούνται οι εγκεκριμένοι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν πρώτο πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τους οποίους θα υπολογίζονται στον Σταθμικό Μέσο όρο όλα τα μαθήματα που τους έχουν αναγνωριστεί). Για αναγνώριση μαθημάτων επιλογής, τα οποία δεν προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα αναγράφεται η δήλωση «Μάθημα Επιλογής» και οι πιστωτικές μονάδες που θα πιστωθούν στο φοιτητή. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που πιστώνονται στο φοιτητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120 πιστωτικές μονάδες.

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

5.4.4

Φοιτητής που εγγράφεται σε προπτυχιακό πρόγραμμα για απόκτηση δεύτερου πτυχίου δύναται να πιστωθεί μέχρι 120 πιστωτικές μονάδες επιπλέον των μαθημάτων που απαιτούνται για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας.

 

 

5.4.5

Αν ορισμένα από τα προς αναγνώριση μαθήματα του προγράμματος σπουδών στο Τμήμα υποδοχής διδάσκονται από άλλο Τμήμα, τότε το Τμήμα υποδοχής πρέπει να ζητήσει τη γνώμη του Τμήματος που διδάσκει το μάθημα, το οποίο έχει την αποκλειστική ευθύνη αναγνώρισης των μαθημάτων αυτών. Το Τμήμα υποδοχής καθορίζει τον αριθμό μαθημάτων που θα πιστωθούν και τις αντίστοιχες μονάδες που δύναται να λάβει ο φοιτητής. Το Κέντρο Γλωσσών έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις απαλλαγές και πιστώσεις από μαθήματα ξένης γλώσσας.

 

 

5.4.6

Στην αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών που εγγράφονται σε προπτυχιακό πρόγραμμα για  απόκτηση δεύτερου πτυχίου αναγράφονται τα αντίστοιχα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου που έχουν αναγνωριστεί και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων αυτών, αλλά όχι η βαθμολογία των μαθημάτων (εξαιρούνται οι εγκεκριμένοι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν πρώτο πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τους οποίους θα υπολογίζονται στον Σταθμικό Μέσο όρο όλα τα μαθήματα που τους έχουν αναγνωριστεί). Για αναγνώριση μαθημάτων επιλογής, τα οποία δεν προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα αναγράφεται η δήλωση «Μάθημα Επιλογής» και οι πιστωτικές μονάδες που θα πιστωθούν στο φοιτητή. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που πιστώνονται στο φοιτητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120 πιστωτικές μονάδες.

 

6.

         

         

         

         

         

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

6.1

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα

 

6.1.1

Φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να ζητήσει να αλλάξει το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και του πρώτου εξαμήνου σπουδών και μέχρι το τέλος του όγδοου εξαμήνου σπουδών του, νοουμένου ότι έχει παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ).

 

 

6.1.2

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή ψηλότερη από τον τελευταίο εισακτέο της Β’ κατανομής των Παγκύπριων ή Πανελλήνιων Εξετάσεων, του εκάστοτε τρέχοντος έτους και έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων του ΥΠΠ, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της φοίτησης τους. 

 

 

6.1.3.

Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης εσωτερικής μετεγγραφής, το οικείο υποδοχής («Τμήμα») μπορεί να λάβει τις προαπαιτούμενες γνώσεις που έχει ο υποψήφιος για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου βάσει Εξετάσεων, σοβαρούς ιατρικούς λόγους, νοουμένου ότι αυτοί επιβεβαιώνονται από τον αρμόδιο ιατρό του Ιατροσυμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν όλα τα ελάχιστα ακαδημαϊκά κριτήρια.

 

 

 

6.2

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

 

6.2.1

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

 

 

6.2.2

Δελτίο Πρόσβασης Παγκύπριων ή Πανελλήνιων Εξετάσεων

 

 

6.2.3

Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 

 

 

6.3

Διαδικασία και Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Αιτήσεων

 

 

6.3.1

Η υποβολή αιτήσεων για εσωτερική μετεγγραφή γίνεται γύρω στα μέσα Μαρτίου και στα μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

 

6.3.2

Η αίτηση του υποψήφιου μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία αφού επιβεβαιώσει ότι η αίτηση συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στους εν ισχύ κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο του αρμοδίου Τμήματος για τις δικές του ενέργειες.

 

 

6.3.3

Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή μετεγγραφών, η οποία απαρτίζεται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, και η οποία εξετάζει τις αιτήσεις μετεγγραφών, προβαίνοντας σε αιτιολογημένη εισήγηση για την αποδοχή ή μη της κάθε αίτησης.  Η απόφαση για την προσφορά θέσης στον υποψήφιο λαμβάνεται από το Συμβούλιο του αρμοδίου Τμήματος.

 

 

6.3.4

Σε περίπτωση που το Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος εγκρίνει υποψήφιο που δεν κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, τότε το Τμήμα παραπέμπει το θέμα στο Συμβούλιο της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα.  Το Συμβούλιο της Σχολής λαμβάνει τελεσίδικη απόφαση την οποία κοινοποιεί στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

6.3.5

Τα αρμόδια Τμήματα λαμβάνουν πλήρως αιτιολογημένες αποφάσεις αποδοχής ή μη των υποψηφίων, τις οποίες κοινοποιούν στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και η εν λόγω Υπηρεσία ενημερώνει γραπτώς του υποψήφιους. Στην περίπτωση όπου το αρμόδιο Τμήμα δεν παρέχει επαρκή αιτιολογία για τις θέσεις του, τότε αυτές θα παραπέπονται ξανά στο Τμήμα για παροχή δέουσας αιτιολογίας και/ή διευκρινίσεων.

 

 

6.3.6

Σε περιπτώσεις που η επιτροπή μετεγγραφών του Τμήματος το κρίνει απαραίτητο, ο υποψήφιος μπορεί να υποβληθεί σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις ή/και προσωπική συνέντευξη πριν ληφθεί απόφαση για μετεγγραφή του.

 

 

6.3.7

Αλλαγή προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μπορεί να γίνει μόνο μια φορά, νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις.

 

 

6.3.8

Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και/ή τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και/ή παραληφθούν εκπρόθεσμα, δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

 

6.3.9

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή ενστάσεων από τους υποψήφιους.

 

 

 

6.4

Αναγνώριση μαθημάτων και υπολογισμός βαθμολογίας

 

6.4.1

Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου, η συνολική διάρκεια σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα εξάμηνα.

 

 

6.4.2

Για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών κάθε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου, θα του πιστώνεται το ήμισυ της χρονικής διάρκειας φοίτησης στο προηγούμενο του πτυχίο.

Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου υπολογίζονται στο Σταθμικό Μέσο Όρο (Σ.Μ.Ο) μόνο τα μαθήματα που του έχουν αναγνωριστεί.

7.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ

 

7.1

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό των κενών θέσεων των μετεγγραφών. Τα Τμήματα έχουν την τελική απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού κενών θέσεων που επιθυμούν να προκηρύξουν.

 

 

7.2

Τις θέσεις που μένουν αδιάθετες σε ένα Τμήμα από την πιο πάνω διαδικασία μπορούν να τις διεκδικήσουν:

 

 

 

-      Πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Κύπρου

-      ή πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημίων ή σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένες από τη χώρα στην οποία εδρεύουν, ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.

 

 

7.3

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

 

Σε περιπτώσεις εξαιρετικών υποψηφίων, τα τμήματα μπορεί να ζητήσουν άδεια από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων να τους εγκρίνει επιπλέον θέσεις. Ο Αντιπρύτανης εγκρίνει τη μετεγγραφή φοιτητών και ενημερώνει τη Σύγκλητο για τον αριθμό των υπεράριθμων φοιτητών που μετεγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

8.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

8.1

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, οποιοσδήποτε προπτυχιακός φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δύο εξάμηνα σπουδών σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού, στο πλαίσιο ανταλλαγών, όπου ο φόρτος εργασίας του σε κάθε ένα από αυτά τα εξάμηνα αναμένεται να είναι περί τις 30 π.μ.

 

 

8.2

Φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών από το τρίτο εξάμηνο σπουδών του και μετά.

 

 

9.

 

 

 

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

9.1

ΠΡΩΤΕΥΟΝ – ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MAJORMINOR)

 

9.1.1

Η προσφορά δευτερεύοντος προγράμματος και ο εκάστοτε διαθέσιμος αριθμός θέσεων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε Τμήματος.  Το Τμήμα υποβάλλει για έγκριση πρόταση στη Σύγκλητο, μέσω της οικείας Σχολής

 

 

9.1.2

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα δευτερεύοντα προγράμματα καθορίζονται από τα οικεία τμήματα και καλύπτουν τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες.

 

9.1.3

Η εγγραφή σε δευτερεύον πρόγραμμα προϋποθέτει εισαγωγή και εγγραφή του φοιτητή σε ένα Τμήμα για απόκτηση πτυχίου και υποχρέωσή του να συμπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του πρωτεύοντος προγράμματος.

 

9.1.4

Ο φοιτητής που επιλέγει δευτερεύον πρόγραμμα υποχρεούται να καλύψει όλες τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου δευτερεύοντος προγράμματος.

 

9.1.5

Τα Τμήματα που προσφέρουν δευτερεύοντα προγράμματα σπουδών ανακοινώνουν τον αριθμό των κενών θέσεων στις αρχές Φεβρουαρίου, δέχονται αιτήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου και αποφασίζουν για τους εισακτέους φοιτητές μέχρι το τέλος Απριλίου, για έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο.  Τα Τμήματα ανακοινώνουν τον αριθμό κενών θέσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου, δέχονται αιτήσεις μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και αποφασίζουν για τους εισακτέους φοιτητές μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, για έναρξη φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο.

 

 

9.1.6

Φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών από το τρίτο εξάμηνο των σπουδών του.  Η εγγραφή των φοιτητών που εγκρίνονται από τα Τμήματα γίνεται με κατάθεση ειδικού εντύπου στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.  Η κατάθεση γίνεται μέχρι τις 15 Μαΐου για έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου για έναρξη φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο.

 

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του δευτερεύοντος προγράμματος.  (Στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας μπορούν να εγγραφούν φοιτητές ανεξάρτητα από το εξάμηνο σπουδών που διανύουν).

 

 

9.1.7

Φοιτητής δεν μπορεί να εγγραφεί σε περισσότερα από ένα δευτερεύοντα προγράμματα.

 

 

9.1.8

Εάν οι απαιτήσεις του δευτερεύοντος προγράμματος σπουδών δεν ικανοποιηθούν μέσα στο μέγιστο χρονικό πλαίσιο, τα μαθήματα του δευτερεύοντος προγράμματος καταγράφονται στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας του φοιτητή και λαμβάνονται υπόψη στον τελικό σταθμικό μέσο όρο.

 

 

9.1.9

Το σχετικό πτυχίο εκδίδεται από το Τμήμα/Σχολή που προσφέρει το πρωτεύον πρόγραμμα.  Η παρακολούθηση του δευτερεύοντος προγράμματος καταγράφεται, τόσο στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας, όσο και στο πτυχίο.  Στον υπολογισμό του τελικού βαθμού λαμβάνονται υπόψη όλα τα μαθήματα.

9.1.10

Η απονομή του τίτλου για το δευτερεύον πτυχίο ταυτόχρονα με την απονομή του τίτλου για το πρωτεύον.  Στο ίδιο έντυπο αναγράφονται το πρωτεύον και δευτερεύον.

 

 

9.1.11

Μέχρι και δύο μαθήματα που παίρνουν οι φοιτητές στο πλαίσιο παρακολούθησης δευτερευόντων πτυχιών σπουδών από άλλα Τμήματα, θα μπορούν να αναγνωρίχονται ως επιλεγόμενα μαθήματα από άλλα θα προσμετρούνται στις διδακτικές μονάδες για ολοκλήρωση των απαιτήσεων του πτυχίου τους.

 

 

 

9.2

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

9.2.1

Για την απόκτηση πτυχίου διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών απαιτούνται 240 π.μ. στις οποίες περιλαμβάνονται 3-5 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 2-3 μαθήματα για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας.

 

 

9.2.2

Η εισαγωγή σε διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών γίνεται μέσω των Παγκυπρίων εξετάσεων. Το διεπιστημονικό πρόγραμμα αποτελεί μία από τις επιλογές των υποψηφίων φοιτητών.

 

 

9.2.3

Για πρακτικούς λόγους, οι φοιτητές του διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών κατανέμονται στα εμπλεκόμενα Τμήματα. Με την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα, κάθε φοιτητής εγγράφεται από την αρχή σε ένα από τα Τμήματα και παραμένει σε αυτό μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του.

 

 

9.2.4

Για το διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών ορίζεται από τα εμπλεκόμενα Τμήματα Ειδικό Συμβούλιο Προγράμματος, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Το Συμβούλιο αποτελείται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των εμπλεκομένων Τμημάτων. Η σύνθεση του Συμβουλίου Προγράμματος καθορίζεται με βάση τη συνεισφορά του κάθε Τμήματος σε μαθήματα του προγράμματος. Το Συμβούλιο έχει τη γενική ευθύνη και εποπτεία του προγράμματος.

 

 

9.2.5

Τα διεπιστημονικά προγράμματα εγκρίνονται από την οικεία Σχολή και τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Φοιτητές Αντιστοιχίας ονομάζονται οι φοιτητές που παρακολουθούν συμπληρωματικά μαθήματα για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους από το ΚΥΣΑΤΣ ή το ΕΤΕΚ. Οι φοιτητές αντιστοιχίας έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπολοίπων φοιτητών.

10.1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον Ιούνιο για το Χειμερινό Εξάμηνο και τον Οκτώβριο για το Εαρινό Εξάμηνο.

 

Οι αιτήσεις τοποθετούνται σε κατάλογο προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που αναγράφεται στην επιστολή του ΚΥΣΑΤΣ.

 

10.2

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 

Οι φοιτητές αντιστοιχίας καταβάλλουν δίδακτρα €76 ανά πιστωτική μονάδα (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). σημειώνεται ότι το 80% των διδάκτρων θα αξιοποιείται από τα τμήματα για θέματα σπουδών, ενώ το 20% θα παραμένει κεντρικά για διοικητική υποστήριξη.

 

Οι Κανόνες που αφορούν τα Δίδακτρα φοιτητών αντιστοιχίας φαίνονται στο Παράρτημα ΙV.

 

 

10.3

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Υπογράφεται συγκεκριμένο “Συμφωνητικό Εκπαίδευσης” (Learning Agreement) μεταξύ κάθε φοιτητή αντιστοιχίας και του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει

 

 

10.4

ΦΟΙΤΗΣΗ

 

10.4.1

Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι συνεχής και υποχρεωτική.

 

 

10.4.2

Η σειρά με την οποία εγγράφονται οι φοιτητές αντιστοιχίας, καθορίζεται ώστε να μην επηρεάζονται οι υπόλοιποι φοιτητές. (Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αφού εγγραφούν όλοι οι άλλοι φοιτητές).

 

 

10.4.3

Κάθε Τμήμα ορίζει Σύμβουλο για το χειρισμό θεμάτων των φοιτητών αντιστοιχίας.

 

 

10.4.4

Σε περίπτωση επανάληψης μαθήματος, οι φοιτητές θα καταβάλουν ξανά τα δίδακτρα.

 

 

10.4.5

Στο τέλος της φοίτησης ο φοιτητής αντιστοιχίας παίρνει Δελτίο Αναλυτικής Βαθμολογίας (όχι Πτυχίο ή Βεβαίωση αποφοίτησης ή Παράρτημα Διπλώματος).

Νοείται ότι:

 

(α)

Η ευελιξία που προβλέπουν οι Κανόνες αυτοί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρώσει ο φοιτητής το Πτυχίου του πριν τα τέσσερα χρόνια.

 

 

(β)

Η ευελιξία που προβλέπουν οι Κανόνες αυτοί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρώσει ο φοιτητής το Πτυχίου του πριν τα τέσσερα χρόνια.

 

 

Οι πιο πάνω Κανόνες εγκρίθηκαν κατά την 179η συνεδρία του Συμβουλίου  ημερ.12/07/2010 και αποτελούν τροποποίηση των Κανόνων του 2006.  Οι Κανόνες τροποποιήθηκαν κατά την 232η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 23/04/2013, την 251η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 25/02/2014, την 263η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 23/09/2014, την 278η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 24/06/2015, την 254η συνεδρία του Συμβουλίου ημερ. 07/9/2015,   την 281η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 23/10/2015, τη συνεδρία αρ. 5/2016 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 25/05/2016,  τη συνεδρία αρ. 7/2017 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 29/03/2017, τη συνεδρία αρ. 10/2017 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 08/06/2017, τη συνεδρία αρ. 12/2017 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 28/06/2017, τη συνεδρία του Συμβουλίου αρ. 9/2017 ημερ. 03/07/2017, τη συνεδρία αρ. 13/2017 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ.  26 Ιουλίου 2017, τη συνεδρία αρ. 5/2018 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 18/4/2018, τη συνεδρία αρ. 6/2018 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 23/5/2018,  τη συνεδρία αρ. 3/2019 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 26/3/2019, τη συνεδρία αρ. 4/2019 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 16/4/2019 και τη συνεδρία αρ.8/2020 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 6/7/2020