ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

1.1      

Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει το Συμβούλιο.

 

 

1.2

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου υπόκεινται σε αναθεώρηση από τη Σύγκλητο, ως δευτεροβάθμιο όργανο.

 

 

1.3

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ

 

 

Στοιχειοθετείται παραπομπή πειθαρχικού παραπτώματος προς το αρμόδιο όργανο μόνο κατόπιν γραπτών καταγγελιών προς την Πειθαρχική  Επιτροπή μέσω των κάτωθι αξιωματούχων ή συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου ή κατόπιν προσωπικών διαπιστώσεων των ιδίων με την ακόλουθη σειρά:

 

 

 

(i)

Πρόεδρος Τμήματος ή Συμβούλιο Τμήματος

 

 

 

 

(ii)

Κοσμήτορας οικείας Σχολής ή Συμβούλιο οικείας Σχολής

 

 

 

 

(iii)

Πρύτανης ή Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

 

 

 

Ο αξιωματούχος ή το όργανο του Πανεπιστημίου μέσω του οποίου υπεβλήθησαν οι γραπτές καταγγελίες ή ο οποίος διαπίστωσε το παράπτωμα, διευκρινίζει τη σοβαρότητα του παραπτώματος και το παραπέμπει καταλλήλως προς εξέταση

 

 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

2.1

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

Η Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών (ΕΠΕ) εκδικάζει σε πρώτο βαθμό σοβαρά παραπτώματα.

 

 

 

Η ΕΠΕ ενημερώνει τη Σύγκλητο για τις αποφάσεις της.

 

 

2.2

ΣΥΣΤΑΣΗ

 

 

 

2.2.1

Η ΕΠΕ αποτελείται από:

 

 

 

 

 

(i)

Οκτώ μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού, ένα από κάθε Σχολή.

 

 

 

 

 

 

(ii)

Τρεις Εκπροσώπους των Φοιτητών (2 προπτυχιακοί και 1 μεταπτυχιακός) οι οποίοι ορίζονται από τη Φοιτητική Ένωση Πανεπιστημίου (ΦΕΠΑΝ).

 

 

 

 

 

 

(iii)

Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος ασκεί και χρέη Γραμματέα της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

 

 

 

2.2.2

Η ΕΠΕ εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο από τα οκτώ μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού.  Η θητεία της ΕΠΕ είναι διετής.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής.

 

2.3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

 

2.3.1

Η ΕΠΕ συνέρχεται για να εκδικάσει υποθέσεις που υποβάλλονται με γραπτή καταγγελία προς αυτή και συγκαλείται από τον Πρόεδρό της.

 

 

 

 

2.3.2

Η παρουσία έξι μελών της Επιτροπής αποτελεί απαρτία δεδομένου ότι είναι παρών ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος των φοιτητών.  Σε αντίθετη περίπτωση, συγκαλείται νέα συνεδρία όπου η παρουσία ενός τουλάχιστον εκπροσώπου των φοιτητών δεν είναι απαραίτητη για τη συγκρότηση απαρτίας.

 

 

 

 

2.3.3

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

 

 

 

 

3.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 

 

3.1

Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά η παραβίαση των νόμων, κανονισμών, κανόνων και εγκυκλίων του Πανεπιστημίου και εν γένει της πανεπιστημιακής δεοντολογίας.

 

 

3.2.

Τα πειθαρχικά παραπτώματα διακρίνονται σε σοβαρά και μικρά

 

 

3.3

ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ (Παράρτημα I)

 

 

 

(α)

Ακαδημαϊκά αδικήματα που σχετίζονται με τις εξετάσεις, γραπτές εργασίες ή περιπτώσεις λογοκλοπής.

 

 

 

 

(β)

Αμέλεια στη διαχείριση Ταμείων ή περιουσίας οποιουδήποτε είδους του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

(γ)

Πρόκληση ταραχών ή ανάρμοστη συμπεριφορά που προκαλεί ζημιά στα κτίρια ή στην περιουσία του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

(δ)

Ανάρμοστη συμπεριφορά στους χώρους του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

(ε)

Παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας και οδική κυκλοφορίας εντός του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

(στ)

Παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Πανεπιστημίου ή ανατροπή της ομαλής λειτουργίας του.

 

 

 

 

(ζ)

Φωτοτύπηση πέραν του 10% ενός βιβλίου ή/και η κατοχή τέτοιου υλικού εντός των χώρων του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

(η)

Πλαστογράφηση ή/και παραποίηση πανεπιστημιακών εγγραφών περιλαμβανομένων και αρχείων.

 

 

 

 

(θ)

Χρησιμοποίηση χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών του Ιδρύματος με τρόπο μη συμβατό με τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του ή/και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του ή/και τη νόμιμη άδεια του αρμόδιου οργάνου του ΠΚ.

 

 

 

 

3.4

ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 

 

 

 Μικρά πειθαρχικά αδικήματα θεωρούνται τα αδικήματα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των σοβαρών πειθαρχικών αδικημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.3.

 

4.

ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ

 

 

4.1

ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 

 

 

Η Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου αποφασίζει για την επιβολή, ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα του πειθαρχικού αδικήματος, οποιασδήποτε από τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

 

 

 

(α)

 Προφορική επίπληξη

 

 

 

 

(β)

Γραπτή επίπληξη

 

 

 

 

 (γ)

Βαθμολογικές ποινές για παραπτώματα που σχετίζονται με εξετάσεις ή εργασίες. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μηδενισμό στο μάθημα.3

 

 

 

 

  (δ)

Κοινωνικής φύσης εργασία (χωρίς αμοιβή) μέσα στο Πανεπιστήμιο.  Η διάρκεια μπορεί να κυμαίνεται μέχρι 50 ώρες.

 

 

 

 

  (ε)

Αναστολή δικαιωμάτων/προνομίων, εκτός από τα δικαιώματα που επηρεάζουν τη μάθηση.

 

 

 

 

 (στ)

Επιβολή προστίμου για μερική ή ολική αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό ή στα κτίρια ή σε οποιαδήποτε άλλη περιουσία του Πανεπιστημίου

 

 

 

 

 (ζ)

Αποβολή από το Πανεπιστήμιο για περίοδο ενός ή δύο εξαμήνων.

 

 

 

 

 (η)

Διαγραφή από το Μητρώο Φοιτητών.

 

 

 

 

  (θ)

Συνδυασμό των προαναφερόμενων ποινών.  Η μη συμμόρφωση με ποινή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.  Φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει κάποια ποινή που τους έχει επιβληθεί δεν παίρνουν πτυχίο.

 

5.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ

 

5.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

 

 

5.1.1

Ο πειθαρχικά ελεγχόμενος πληροφορείται γραπτώς το παράπτωμα για το οποίο κατηγορείται και έχει το δικαίωμα να υπερασπισθεί τον εαυτό του ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής. Δύναται να συνοδεύεται από νομικό σύμβουλο ή/και από οποιοδήποτε άλλο άτομο επιθυμεί.

 

 

 

 

5.1.2

Η ειδοποιητήρια επιστολή κοινοποιείται στον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του φοιτητή, ο οποίος μπορεί να τον συμβουλεύσει για τις απαραίτητες ενέργειες. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος υποχρεούται να παραστεί στην Πειθαρχική Επιτροπή εφόσον ζητηθεί από το φοιτητή.

 

 

 

 

5.1.3

 

 Μετά τη συλλογή όλων των στοιχείων και κατόπιν αρχικής εξέτασης, η ΕΠΕ καλεί τον κατηγορούμενο γραπτώς σε απολογία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αλλά όχι νωρίτερα από 15 εργάσιμες μέρες ή αργότερα από 60 εργάσιμες μέρες.

 

 

 

 

5.1.4

Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος δεν παραστεί ορίζεται επαναληπτική συνεδρία όπου και θα εξεταστεί η κατηγορία ακόμη και εάν δεν παραστεί ο φοιτητής που τεκμηριωμένα έχει ενημερωθεί για την επαναληπτική συνεδρία.

 

 

 

 

5.1.5

Η διαδικασία ξεκινά με την ανάγνωση της κατηγορίας και με την παραδοχή ή απόρριψη της κατηγορίας από τον φοιτητή.

 

 

 

 

5.1.6

Εάν ο φοιτητής παραδεχθεί, τότε η ΕΠΕ προχωρεί στην επιβολή ποινής.  Η Πειθαρχική Επιτροπή κοινοποιεί γραπτώς την απόφαση της προς το φοιτητή εντός επτά εργάσιμων ημερών.  Οι αποφάσεις κοινοποιούνται επίσης στο Πρόεδρο του οικείου Τμήματος το Κοσμήτορα της οικείας Σχολής και το Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του φοιτητή.  Η ποινή αυτή κοινοποιείται γραπτώς στον Προϊστάμενο Υπηρεσίας σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ώστε να ενημερωθεί ο φάκελος του φοιτητή.

 

 

 

 

5.1.7

Ο φοιτητής δικαιούται να υποβάλει αιτιολογημένη έφεση προς τη Σύγκλητο εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ποινής προς το φοιτητή.

 

 

 

 

5.1.8

Πριν την επιβολή ποινής ο φοιτητής και οποιοδήποτε άλλο μέρος έχει εγγραφεί στον κατάλογο από τον πρόεδρο της ΕΠΕ πρέπει να ακουστεί για σκοπούς μετριασμού της ποινής.  Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ δύναται να ζητήσει να ακουστεί και οποιοδήποτε άλλο μέρος.

 

 

 

 

5.1.9

Εάν ο φοιτητής δεν παραδεχθεί τότε η ΕΠΕ προχωρά σε ακρόαση.

 

 

 

 

5.1.10

Εάν κατόπιν της ακρόασης υπάρξει απόφαση ενοχής και θα επιβληθεί ποινή, ισχύει εξίσου η διαδικασία της 5.1.6, 5.1.7 και 5.1.

 

 

 

5.2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 

 

 

5.2.1

Ο πειθαρχικά ελεγχόμενος φοιτητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους ή μελών της Επιτροπής, δια γραπτής επιστολής του προς τη Σύγκλητο, εκθέτοντας τους λόγους.  Η Σύγκλητος αποφασίζει τελεσιδίκως επί του αιτήματος του κατηγορουμένου.

 

 

 

 

5.2.2

Διατηρεί, επίσης, πειθαρχικά ελεγχόμενος το δικαίωμα να καλέσει μάρτυρες προς υπεράσπιση του, τα ονόματα των οποίων πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της ΕΠΕ πριν από την έναρξη της ακρόασης.  Ο κατάλογος κοινοποιείται έγκαιρα στον φοιτητή.

 

 

 

 

5.2.3

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, καλεί τους μάρτυρες να καταθέσουν.  Κατά την κατάθεση μαρτύρων ο φοιτητής είναι παρόν και δικαιούται να αντεξετάσει τον μάρτυρα μετά το πέρας της κατάθεσης του.  Ακολούθως, εάν το επιθυμεί ο φοιτητής καλείται να δώσει τη δική του μαρτυρία.

 

 

 

 

 5.2.4

Ακολούθως, η ΕΠΕ αποσύρεται για να λάβει απόφαση με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία των παρόντων.  Εάν η απόφαση είναι καταδικαστική, τότε καλείται ο φοιτητής να τοποθετηθεί για μετριασμό της ποινής.  Ακολούθως η ΕΠΕ αποφασίσει την επιβολή ποινής που κοινοποιείται γραπτώς στον φοιτητή κατά την 5.1.6.

 

6.

ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕ

 

 

6.1

Αρμόδιο δευτεροβάθμιο όργανο είναι η Σύγκλητος.  Μέλος της Συγκλήτου που συμμετείχε σε σώμα του ΠΚ που αποφάσισε την παραπομπή φοιτητή στην ΕΠΕ, καθώς και μέλος που συμμετείχε στη διαδικασία ενώπιον της ΕΠΕ, δεν συμμετέχει στη ψηφοφορία ενώπιον της Συγκλήτου.

 

 

 

 

6.2

Κατόπιν λήψης της έφεσης, ο Πρύτανης καθορίζει ημερομηνία ακροάσεως της υπόθεσης από τη Σύγκλητο.  Η ημερομηνία αυτή κοινοποιείται γραπτώς προς τον φοιτητή τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή.

 

 

 

 

6.3

Στο φοιτητή κοινοποιούνται τα πρακτικά της συνεδρίας της ΕΠΕ, καθώς και οποιαδήποτε επιπρόσθετα σχόλια ή παρατηρήσεις τις οποίες η ΕΠΕ επιθυμεί να υποβάλει προς τη Σύγκλητο.

 

 

 

 

6.4

Η Σύγκλητος μπορεί να επιτρέψει στον κατηγορούμενο φοιτητή ή την ΕΠΕ να παρουσιάσουν νέες επιπρόσθετες μαρτυρίες.  Τα ονόματα των νέων μαρτύρων πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί προς τη Σύγκλητο πριν από την έναρξη της ακρόασης.

 

 

 

 

6.5

Η όλη ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Συγκλήτου είναι αντίστοιχη με την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της ΕΠΕ.

 

 

 

 

6.6

Η Σύγκλητος αποφασίζει τελεσιδίκως επί της εφέσεως και κοινοποιεί αμέσως τις αποφάσεις προς όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη.

 

7.

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

7.1

Οι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν τους Νόμους, Κανονισμούς, Κανόνες και τις επίσημες οδηγίες και ανακοινώσεις που τους αφορούν.

 

 

7.2      

Την αρμοδιότητα για εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο περί τροποποιήσεων των Πειθαρχικών Κανόνων φέρει η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών.

 

 

7.3

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε πειθαρχική δίωξη του φοιτητή, τηρουμένων των διατάξεων των κανονισμών.

 

 

Οι Πειθαρχικοί Κανόνες Φοιτητών τροποποιήθηκαν κατά την 238η συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερομηνίας 05/07/2013, κατά την 270η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερομηνίας 25/02/2015 και κατά τη συνεδρία  αρ. 12/2017  της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερομηνίας 28/06/2017.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

 

 

ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ §3.3(α) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

 

Βασική πρόνοια §3.3 ΠΚΦ:

 

 

 

«Σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται τα ακόλουθα:

 

 

 

§3.3(α): Ακαδημαϊκά αδικήματα που σχετίζονται με τις εξετάσεις, γραπτές εργασίες ή περιπτώσεις λογοκλοπής.»

 

 

 

Ορισμοί:

 

 

 

Λογοκλοπή και Συμπαιγνία σε Γραπτές Εργασίες

 

 

 

Λογοκλοπή:  η ιδιοποίηση και/ή η ενσωμάτωση σε έργο ιδεών είτε αυτολεξεί είτε δια παραφράσεως, αποσπασμάτων ή/και μεμονωμένων φράσεων έργου άλλου προσώπου χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής ή με παραπλανητική ή ανεπαρκή αναφορά στην πρωτογενή πηγή.

                      

Πεδίο διάπραξης: Η λογοκλοπή διαπράττεται, όταν πνευματική εργασία άλλου ατόμου δημοσιεύεται είτε παραδίδεται υπό μορφή εργασίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένης της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο φοιτητής στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Καλύπτει επίσης και περιπτώσεις διακίνησης πανεπιστημιακών σημειώσεων άνευ αδείας του δημιουργού και του διδάσκοντος.

                      

Συμπαιγνία: Η υποβολή και παρουσίαση εργασιών ως προϊόντων αποκλειστικά ατομικής εργασίας εξολοκλήρου αποπερατωμένης  από φοιτητή, ενώ  έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με άλλους φοιτητές. Επίσης, συμπαιγνία στοιχειοθετείται όταν φοιτητής στο πλαίσιο εκπλήρωσης υποχρεώσεων που έχει αναλάβει για ορισμένη διαδικασία αξιολόγησης, επανυποβάλει εργασία είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει που εκπονήθηκε για τις ανάγκες άλλης διαδικασίας αξιολόγησης από τον ίδιο το φοιτητή. 

                      

 

 

 

Λογοκλοπή και Συμπαιγνία σε Εξετάσεις

                      

Ορίζεται ως η μη αυτοπρόσωπη, αυτοδύναμη και ανεξάρτητη εκπλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης που έχει καθοριστεί από τον διδάσκοντα δια της μεθόδου των εξετάσεων.

 

Περιλαμβάνει την κατά τη διάρκεια εξετάσεων χρήση κάθε μορφής αντιγραφής, την μη επιτρεπόμενη συνεργασία με τρίτους και τη χρησιμοποίηση βοηθημάτων ή/και σημειώσεων που δεν εγκρίθηκαν εκ των προτέρων  από το διδάσκοντα. Επίσης, περιλαμβάνεται η πλαστοπροσωπία δια μέσω της οποίας άλλο άτομο αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την διαδικασία εξέτασης παριστάνοντας συγκεκριμένο φοιτητή. 

                      

Όταν χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα έργα άλλου προσώπου πρέπει να γίνεται πλήρης αναφορά στις σχετικές πηγές.  Η χρησιμοποίηση σειράς από σύντομα αποσπάσματα από διαφορετικές πηγές χωρίς οποιαδήποτε αναφορά αποτελεί εξίσου σοβαρή λογοκλοπή όπως και η αντιγραφή, χωρίς αναφορά, από μια και μόνο πηγή, ενός μεγάλου αποσπάσματος.  Όταν ο φοιτητής κάμνει περίληψη των ιδεών ή της κρίσης κάποιου προσώπου πρέπει να γίνεται αναφορά του ονόματος αυτού του προσώπου στο κείμενο και ο τίτλος του σχετικού βιβλίου, άρθρου ή άλλου έργου να αναφέρεται στη βιβλιογραφία.