V.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

 

 

 

Οι Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων (Γενικοί Κανόνες Φοίτησης και Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης) ισχύουν για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

 

Όμως , λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει η Ιατρική Σχολή σε σχέση με τις υπόλοιπες Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου,

 

 

 

Η Σύγκλητος, με έγκριση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου εκδίδει επιπρόσθετα τους ακόλουθους Κανόνες Σπουδών Ιατρικής Σχολής, που αφορούν ή/και ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο θέματα εισαγωγής φοιτητών, τις σπουδές, τη φοίτηση, τις εξετάσεις- σύστημα βαθμολογίας, την αναστολή φοίτησης, την προσωρινή διακοπή φοίτησης, τη διαγραφή φοιτητών από το μητρώο φοιτητών, τον αυτοδίκαιο τερματισμό προπτυχιακής φοίτησης, τις μετεγγραφές και τις ανταλλαγές φοιτητών.

 

 

 

Οι διαφοροποιήσεις ή/και προσθήκες που περιλαμβάνονται στις διατάξεις των παρόντων Κανόνων υπερισχύουν και εφαρμόζονται για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Γενικών Κανόνων Φοίτησης και των Κανόνων Προπτυχιακής Φοίτησης. Σε περίπτωση που υπάρχει ασάφεια ή κενό, εφαρμόζονται κατ αναλογία και στο μέτρο που δεν συγκρούονται οι διατάξεις των προαναφερθέντων Κανόνων.

 

 

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

1.1

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

Ισχύουν οι Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων (ΚΣΦΘ) ως έχουν.

 

 

1.2

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ ως έχουν

 

 

1.3

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω:

1.3.1

Για την εγγραφή, μετά την απόλυση από την Εθνική Φρουρά, θα πρέπει να κατατεθεί, εκτός από τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επίσημη βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κατάταξης στην Εθνική Φρουρά και η ημερομηνία απόλυσης, καθώς επίσης και τα απαραίτητα έντυπα και πιστοποιητικά που καθορίζονται από την Ιατρική Σχολή.

 

 

1.3.2

Οι θέσεις που κρατούνται θα πρέπει να επικυρώνονται σε καθορισμένη από το Πανεπιστήμιο ημερομηνία (2 μήνες πριν από την ημερομηνία απόλυσης από την Εθνική Φρουρά) με τη συμπλήρωση και υποβολή των απαραίτητων εντύπων και πιστοποιητικών.

 

 

1.3.3

Όσοι δεν επικυρώσουν εμπρόθεσμα τη θέση, χάνουν τη θέση τους.

 

 

1.3.4

Η εισδοχή στην Ιατρική Σχολή είναι δυνατή μόνο κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

 

 

1.4

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ ως έχουν.

 

 

1.5

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ)

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ ως έχουν.

 

 

1.6

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2006

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω:

 

 

1.6.1

Εισαγωγή με Βάση τις Εξετάσεις G.C.S.E ή G.C.E. ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις (Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων, παράγραφος 1.6.5)

 

Υποψήφιοι που δικαιούνται να διεκδικήσουν θέση με βάση τις εξετάσεις G.C.S.E ή G.C.E ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη βαθμολογία που καθορίζει η Ιατρική Σχολή σε συγκεκριμένα μαθήματα. Ουδείς υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει θέση αν δεν ικανοποιεί τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

 

(α)

(i) Να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις G.C.E O Level ή G.C.S.E στο μάθημα των Νέων Ελληνικών με βαθμό Α*, και, (ii) να έχουν επιτύχει στα ακόλουθα μαθήματα των εξετάσεων G.C.E A Level με βαθμό τουλάχιστον Α: Φυσική, Χημεία, Βιολογία. Πλεονέκτημα θα έχουν οι φοιτητές οι οποίοι θα έχουν επιτύχει βαθμολογία Α*,

ή

 

(β)

Να έχουν επιτύχει συνολική βαθμολογία στο International Baccalaureate τουλάχιστον 35 βαθμών. Ένα από τα μαθήματα πρέπει να είναι τα Ελληνικά σε Higher Level με βαθμό 6 και στα μαθήματα σε επίπεδο Higher Level με βαθμό 6 Φυσική, Χημεία, Βιολογία.

 

(γ)

Να υποβάλουν σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

 

1.6.2

Τουρκοκύπριοι

 

Τουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης μπορούν να διεκδικήσουν θέση αν και εφόσον ικανοποιούν τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

 

(α)

Πολύ καλή γνώση της Τουρκικής ή Ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/ C1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες CERF).

 

(β)

Βαθμός απολυτηρίου μεγαλύτερος από τη βαθμολογία του τελευταίου εισακτέου μέσω Παγκύπριων Εξετάσεων.

 

(γ)

Βαθμός απολυτηρίου στα μαθήματα Φυσική, Χημεία και Βιολογία Α*.

 

1.7

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω:

1.7.1

Όσοι εισαχθούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην Ιατρική Σχολή, σε καθορισμένη από το Πανεπιστήμιο ημερομηνία, ειδικό έντυπο στο οποίο να δηλώνονται τα ακόλουθα:

 

Ι.

Κατάσταση Υγείας: Δήλωση τυχόν ιατρικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων μεταδοτικών ασθενειών, σωματικών αναπηριών και ψυχολογικών προβλημάτων, καθώς επίσης και περιπτώσεις εγκυμοσύνης. Η κατάσταση υγείας πρέπει να συνοδεύεται από τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων και αποδεικτικά στοιχεία ότι ο φοιτητής έχει προβεί στους απαραίτητους εμβολιασμούς. Απόκρυψη όλης ή μέρους της κατάστασης υγείας που είναι γνωστή στον φοιτητή κατά το χρόνο εισδοχής του στην Ιατρική Σχολή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και υπόκειται στους Πειθαρχικοί Κανόνες Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

ΙΙ.

Καθαρό Ποινικό Μητρώο κατά τα τελευταία 3 χρόνια (πιστοποιητικό από την αστυνομία).

(Υποψήφιος Φοιτητής για να γίνει αποδεκτός στην Ιατρική Σχολή πρέπει να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα στο παρελθόν για σοβαρά ποινικά αδικήματα όπως: φόνο εκ προμελέτης και ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, άλλα ποινικά αδικήματα συναφή με το φόνο εκ προμελέτης και αυτοκτονίας, ποινικά αδικήματα βιασμού, απόπειρας βιασμού, αιμομιξίας και διαφθοράς, όπως αυτά ορίζονται στον Ποινικό Κώδικα, Κεφ. 154.)

 

ΙΙΙ.

Απολυτήριο από την Εθνική Φρουρά για άρρενες. Σε περίπτωση απαλλαγής ή πρόωρης απόλυσης από την Εθνική Φρουρά οι φοιτητές χρειάζεται να προσκομίσουν τεκμηριωμένες βεβαιώσεις για τους λόγους απαλλαγής ή πρόωρης απόλυσης τους.

 

 

 

1.7.2

Όσοι δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα και νομότυπα τα πιο πάνω έντυπα και πιστοποιητικά χάνουν τη θέση τους.

 

 

 

 

 

1.8

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ ως έχουν.

 

 

2.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω:

 

 

2.1

Το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής αποτελείται από 360 πιστωτικές μονάδες (π.μ.) όπως ορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής. Μια π.μ. αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας του διδασκομένου.

 

2.2

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής από δύο τουλάχιστον διαφορετικές Σχολές.

 

2.3

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει επίσης δύο μαθήματα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας (βασικό και εξειδικευμένο μάθημα). Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί, κατά την κρίση του Κέντρου Γλωσσών, μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση του βασικού μαθήματος αγγλικής γλώσσας η οποία καταγράφεται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας. Η παρακολούθηση του εξειδικευμένου μαθήματος αγγλικής γλώσσας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

 

3.

ΦΟΙΤΗΣΗ

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω:

 

 

3.1

Το ακαδημαϊκό έτος, κατά τα πρώτα τρία έτη σπουδών, χωρίζεται σε χειμερινό και σε εαρινό εξάμηνο. Συμπληρωματικά μαθήματα δύναται να προσφέρονται κατά το θερινό εξάμηνο.

 

3.2

Η Φάσης ΙΙΙ (4ο, 5ο και 6ο έτος σπουδών) χωρίζεται σε ακαδημαϊκά έτη με μαθήματα να προσφέρονται κατά τη διάρκεια όλου του έτους εξαιρουμένων των καθορισμένων αργιών.

 

3.3

Και τα 6 έτη σπουδών αποτελούνται από 60 π.μ. έκαστο.

 

3.4

Ως μάθημα νοείται εκπαιδευτική απασχόληση που μπορεί να έχει τη μορφή άσκησης, φροντιστηρίου, εργαστηρίου, διάλεξης, σεμιναρίου ή συνδυασμού αυτών, ή εκείνη τη μορφή που ορίζεται κατά περίπτωση στο πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής.

 

3.5

Ο φοιτητής Ιατρικής αναμένεται ότι θα συμπληρώσει τις σπουδές του σε 6 έτη. Η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί το πολύ μέχρι 8 έτη. Η διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των 8 ετών.

 

3.6

Ο φοιτητής εγγράφεται υποχρεωτικά σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου ή έτους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής.

 

3.7

Κατά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας, ο διδάσκοντας έχει υποχρέωση να ενημερώσει τους φοιτητές σχετικά με το διάγραμμα μαθήματος, στο οποίο αναγράφονται οι στόχοι, η ύλη και η βιβλιογραφία. Ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο φοιτητή.

 

3.8

Τίτλος σπουδών απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών που καθορίζει η Ιατρική Σχολή.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι υπεύθυνη μόνο για την εκπαίδευση των φοιτητών και την απονομή πτυχίου ιατρικής, και όχι για την εξασφάλιση άδειας επαγγέλματος ιατρού.

 

3.9

Η αξιολόγηση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής γίνεται με γραπτές εξετάσεις (οι εξετάσεις μπορεί να είναι και ψηφιακές), προφορικές εξετάσεις, εργασίες καθώς επίσης και εξειδικευμένες πρακτικές εξετάσεις όπως είναι η Αντικειμενικά Δομημένη Εξέταση Κλινικών Δεξιοτήτων (OSCE) και η εξέταση επί κλίνης στο 6ο έτος.

 

3.10

Ο τρόπος αξιολόγησης δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας χωρίς τη συναίνεση των διδασκομένων.

 

 

3.11

Τα κείμενα των εξετάσεων δεν επιστρέφονται. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε αυτά εάν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι 10 ημερολογιακές μέρες, στην παρουσία του Διευθυντή Σπουδών της Φάσης Σπουδών στην οποία ανήκουν ή εκπροσώπου του. Μετά την πάροδο ενός χρόνου, οποιαδήποτε κείμενα τελικών εξετάσεων καταστρέφονται.

 

 

3.12

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και συνεχής:

 

3.12.1

Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής. Η παρουσία ελέγχεται από τον διδάσκοντα. Προσέλευση στο μάθημα με καθυστέρηση πέραν των 10 λεπτών θεωρείται απουσία. Στην περίπτωση φοιτητή, ο οποίος απουσιάζει αδικαιολόγητα από το μάθημα επανειλημμένως, εναπόκειται στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου Σχολής να αποφασίσει εάν ο φοιτητής δικαιούται να παρακαθίσει στις τελικές εξετάσεις.

 

3.12.2

Σε περίπτωση απουσίας φοιτητή πέραν των πέντε συνεχόμενων (5) εβδομάδων, χωρίς να προηγηθεί έγκριση από τον αρμόδιο Διευθυντή Σπουδών, το Συμβούλιο Σχολής εξετάζει την περίπτωση και αποφασίζει ανάλογα.

 

3.12.3

Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι συνεχής και υποχρεωτική. Ο ανώτατος αριθμός δικαιολογημένων απουσιών, για δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, ορίζεται το 10% των μαθημάτων του Ακαδημαϊκού Έτους, με την υποχρέωση όμως της υποκατάστασής τους, τουλάχιστον όσον αφορά κλινική άσκηση και εργαστήρια.

 

3.13

Φοιτητής που φοιτά στο πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΔΕΝ δικαιούται να φοιτά ταυτόχρονα σε άλλο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

 

4.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω:

 

4.1

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ορίζεται Επιτροπή Εξετάσεων για κάθε έτος σπουδών, η οποία αποτελείται από τους εκπροσώπους των Τμημάτων ή ειδικοτήτων των μαθημάτων που διδάσκονται κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Διευθυντής Σπουδών της Φάσης

 

4.2

Η απονομή βαθμολογίας είναι ευθύνη της Επιτροπής Εξετάσεων του αντίστοιχου έτους.

 

4.3

Αλλαγή βαθμού είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις όπου έγινε κάποιο λάθος και μόνο με γραπτή έγκριση του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, το αργότερο μέσα σε 15 ημερολογιακές μέρες από τη δημοσίευση των βαθμολογιών.

 

4.4

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5.

 

4.5

Ο τελικός βαθμός ενός φοιτητή Ιατρικής καθορίζεται σε ποσοστό 30% από τη βαθμολογία των πρώτων πέντε ετών και σε ποσοστό 70% από τη βαθμολογία του έκτου έτους του προγράμματος σπουδών, και σύμφωνα με αυτόν καθορίζεται η τάξη του Πτυχίου Ιατρικής: Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49).

 

 

4.6

Οι φοιτητές δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινήσεις από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων του αντίστοιχου έτους σε θέματα βαθμολογίας. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν αποδεχτεί να συζητήσει με τον φοιτητή, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μεσολάβηση του Κοσμήτορα της Σχολής για να του δοθούν οι σχετικές διευκρινήσεις.

 

4.7

Η τελική βαθμολογία καταχωρείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων του έτους στο ηλεκτρονικό σύστημα μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

4.8

Η Σύγκλητος επικυρώνει τους βαθμούς των αποφοίτων και την απονομή των τίτλων σπουδών.

 

5.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω:

 

5.1

Οποιοσδήποτε φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για αναστολή της φοίτησης του, για ένα έτος φοίτησης, για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγω άλλων σοβαρών προβλημάτων. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος φοίτησης.

 

5.2

Αίτηση για αναστολή φοίτησης, τεκμηριωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Συμβούλιο της Σχολής, πριν την έναρξη της απαιτούμενης περιόδου.

5.3

Το Συμβούλιο της Σχολής εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, κατά πόσο θα την εγκρίνει.

 

5.4

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής ενημερώνει γραπτώς τον φοιτητή για την απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής. Η απόφαση κοινοποιείται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

5.5

Έτος κατά το οποίο ο φοιτητές έχει αναστείλει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.

 

6.

ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω:

 

6.1

Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης μπορεί να αιτηθεί φοιτητής κατά τη διάρκεια του έτους όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Ο φοιτητής καταθέτει αίτηση στη Σχολή με κοινοποίηση στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Σε περίπτωση σοβαρού λόγου υγείας το αίτημα προωθείται στο Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας εξετάζει το αίτημα του φοιτητή (για τις περιπτώσεις που αφορούν προβλήματα υγείας λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Ιατροσυμβουλίου) και ετοιμάζει εισήγηση προς την Ιατρική Σχολή. Το Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής αποφασίζει και ενημερώνει σχετικά τον φοιτητή. Η απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής κοινοποιείται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

6.2

Η διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι ένα έτος και μετά επανεξετάζεται. Έτος κατά το οποίο ο φοιτητής έχει διακόψει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.

 

 

6.3

Φοιτητής μπορεί να αιτηθεί άδεια μητρότητας ή πατρότητας μέχρι ένα χρόνο και δεν θα προσμετρείται στα χρόνια φοίτησης. Η αίτηση γίνεται απευθείας στη Σχολή η οποία αποστέλλει στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (περίπου στον έκτο μήνα εγκυμοσύνης) την αίτηση του φοιτητή μαζί με το ιατρικό πιστοποιητικό που να δηλώνει την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

 

7.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του στα 8 έτη, χωρίς να χρειαστεί να υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό διδακτικό φόρτο για ένα ή και περισσότερα από τα εναπομείναντα για αυτό έτη.

 

8.

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω:

 

 

8.1

Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής στα 8 έτη.

 

 

8.2

Η φοίτηση φοιτητή της Ιατρικής Σχολής, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή Πτυχίου σε αυτόν, μόλις ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά 8 έτη φοίτησης, σύμφωνα με τους κανόνες σπουδών.

 

 

8.3

Επίσης, η φοίτηση τερματίζεται αυτοδικαίως όταν:

 

(i)

ο φοιτητής δεν έχει κάνει εγγραφή σε μαθήματα ,

 

(ii)

ο φοιτητής, μετά από τη λήξη της αναστολής φοίτησης, δεν κάνει εγγραφή σε μαθήματα,

 

(iii)

ο φοιτητής δεν παρακαθίσει στις τελικές γραπτές εξετάσεις χωρίς να συντρέχει σοβαρός ιατρικός ή άλλος λόγος, για τον οποίο να έχει ενημερώσει προηγουμένως σχετικά την Ιατρική Σχολή,

 

 

(iv)

ο φοιτητής υποχρεωθεί να επαναλάβει κάποιο έτος για τρίτη φορά λόγω αποτυχίας στις εξετάσεις.

 

 

 

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ενημερώνει γραπτώς το φοιτητή για τη διαγραφή του. Ο φοιτητής δύναται να υποβάλει ένσταση με την οποία να δικαιολογεί το παράπτωμά του εντός 15 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφεται αυτοδικαίως.

 

9.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Ισχύουν οι ΚΣΦΘ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω.

 

9.1

Επιτρέπονται μόνο εξωτερικές μετεγγραφές. Δεν επιτρέπονται εσωτερικές μετεγγραφές ή μετεγγραφές για απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

 

9.2

Μετεγγραφές δύναται να γίνονται αποδεκτές για περιορισμένο αριθμό θέσεων μόνο για εισδοχή στα έτη που αφορούν την έναρξη της Φάσης ΙΙ και την έναρξη της Φάσης ΙΙΙ, δηλαδή, 2ο και 4ο έτος σπουδών.

 

 

9.3

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

 

9.3.1

Ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.

 

9.3.2

Ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να είναι ενεργός φοιτητής σε επίσημα αναγνωρισμένη Ιατρική Σχολή ή Τμήμα Ιατρικής και να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του τελευταίου έτους σπουδών του (εν προκειμένω 1ου ή 3ου) στο Πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχεται.

 

9.3.3

Το πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου από το οποίο προέρχεται ο υποψήφιος για μετεγγραφή φοιτητής πρέπει να συμβαδίζει με το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

9.3.4

Για εισδοχή στο 2ο έτος σπουδών ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να έχει συμπληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος να έχει περάσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του έτους και να έχει συγκεντρώσει 60 π.μ. στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.

 

 

9.3.5

Για εισδοχή στο 4ο έτος σπουδών ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να έχει συμπληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία ακαδημαϊκά έτη, να έχει περάσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα και των τριών ετών και να έχει συγκεντρώσει 180 π.μ. στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.

 

 

 

 

 

9.4

Νοείται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρέπει να πληρούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα ακαδημαϊκά κριτήρια.

 

 

 

9.5

Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης, η Σχολή μπορεί να λάβει υπόψη ιατρικούς/οικονομικούς/κοινωνικούς λόγους, υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα ελάχιστα ακαδημαϊκά κριτήρια.

 

 

9.6

Κατά την αξιολόγηση της αίτησης μετεγγραφής υποψηφίου φοιτητή, το Συμβούλιο της Σχολής δύναται να ζητήσει από τον φοιτητή να παρακολουθήσει επιπρόσθετα μαθήματα ή/και να τοποθετήσει τον φοιτητή σε αντίστοιχο ή και προηγούμενο έτος εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

 

 

9.7

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

 

9.7.1

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που παρακολούθησε ο υποψήφιος, η βαθμολογία (αριθμητικά) ανά μάθημα και ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει, εκτός από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, βεβαίωση από το ίδρυμα προέλευσης του, στην οποία να δηλώνονται τα πιο πάνω στοιχεία. Στην περίπτωση που η βαθμολογία στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης δεν δίνεται αριθμητικά, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση επιτυχίας του 1ου ή 3ου έτους αντίστοιχα.

 

 

9.7.2

Βαθμούς εισαγωγικών εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις). Αν ο υποψήφιος δεν έχει παρακαθίσει σε αυτές τις εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλει γραπτή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει παρακαθίσει στις Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις.

 

 

9.7.3

Βαθμούς εισαγωγικών εξετάσεων με βάση τις οποίες έγινε δεκτός στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης μαζί με τα κριτήρια εισδοχής.

 

 

9.7.4

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υποψήφιου φοιτητή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.

 

 

9.7.5

Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.

 

 

9.7.6

Κατά την προκήρυξη των θέσεων, η Ιατρική Σχολή μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά που να ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες απαιτήσεις.

 

9.8

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

9.8.1

Η διαδικασία μετεγγραφών για την Ιατρική Σχολή διεξάγεται ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται τον Ιούνιο.

 

 

9.8.2

Η αίτηση του υποψηφίου μαζί με όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που την ελέγχει και τη διαβιβάζει στην Ιατρική Σχολή με εισήγηση για το κατά πόσο ο υποψήφιος έχει τα ελάχιστα προσόντα που ορίζει το Πανεπιστήμιο για μετεγγραφές.

 

 

9.8.3

Το Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής ορίζει τετραμελή Επιτροπή Μετεγγραφών, που απαρτίζεται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις μετεγγραφών και λαμβάνει απόφαση. Η τελική απόφαση επικυρώνεται από το Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής και αποστέλλεται τεκμηριωμένη στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει γραπτώς τους υποψηφίους.

 

 

9.8.4

Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή, που πληρούν τις προϋποθέσεις θα υποβάλλονται σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής. Η ελάχιστη επίδοση επιτυχίας είναι 5/10. Τα άτομα που έχουν πετύχει την ελάχιστη επίδοση κατατάσσονται με βάση τη βαθμολογία στις εξετάσεις (από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη). Από αυτόν τον πίνακα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

 

10.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ανταλλαγές φοιτητών είναι δυνατές μέσα στα πλαίσια των επιλεγόμενων μαθημάτων κατά τη διάρκεια των κλινικών ετών και λαμβάνουν χώρα κατά τη θερινή περίοδο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Κανόνες Σπουδών Ιατρικής Σχολής εγκρίθηκαν κατά την 246η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 10/12/2013, και τροποποιήθηκαν κατά την 280η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 30/09/2015, κατά τη συνεδρία αρ. 5/2018 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 18/4/2018, κατά τη συνεδρία αρ. 6/2018 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 23/5/2018, κατά τη συνεδρία αρ. 11/2018 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 27/7/2018 και κατά τη συνεδρία αρ. 4/2019 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 16/4/2019.