Εκτύπωση

  Εισαγωγή

Η πασίγνωστη πλατωνική επιγραφή ¨Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω¨ έχει υιοθετηθεί άμεσα ή έμμεσα από τα περισσότερα πανεπιστήμια και ορθότατα, το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, ανήκει στην ομάδα των τμημάτων με τα οποία το Πανεπιστήμιο Κύπρου άρχισε τη λειτουργία του. Πρωταρχικός στόχος του τμήματος είναι η προαγωγή, μέσω της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας των Μαθηματικών Επιστημών.
Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει τη δημιουργία ικανών και άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων, απαραίτητων για τη συνέχιση της πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Παράλληλα, η κεντρική θέση των Μαθηματικών και Στατιστικής στο χώρο των Θετικών επιστημών καθιστά επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός τμήματος υψηλού επιπέδου.
Σημαντικά βήματα για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου αποτελούν αφενός οι επιστημονικές επαφές με ανάλογα ιδρύματα του εξωτερικού και αφετέρου ο σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών.
Το προπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1992, είχε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η επέκταση του σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής προσφέρει δύο πτυχία προπτυχιακού επιπέδου:
Πτυχίο Μαθηματικών και Στατιστικής
Πτυχίο Μαθηματικών
έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
έμφαση στα Καθαρά Μαθηματικά
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1997. Έκτοτε απονεμήθηκαν αρκετοί μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Σήμερα το τμήμα μας προσφέρει 3 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου μάστερ και 2 προγράμματα διδακτορικού επιπέδου:
Μάστερ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Μάστερ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική
Μάστερ στα Καθαρά Μαθηματικά
 
Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018 (Αναθεωρημένο 27/11/2017)