ΚΑΘΑΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ανάλυση

 • Βίδρας Αλέκος: Μιγαδική Ανάλυση (Περιοδικότητα Μέσου, Ροές Υπολοίπων, Τύποι του Carleman κ.ά.).
 • Κουμάντος Σταμάτης: Αρμονική Ανάλυση, Ορθογώνια Πολυώνυμα, Ειδικές Συναρτήσεις, Θεωρία Προσεγγίσεως, Ανάλυση Fourier, Αναλυτική Θεωρία Αριθμών.
 • Κυριαζής Γεώργιος: Θεωρία Προσεγγίσεως Συναρτήσεων, Αρμονική Ανάλυση, Συναφή Θέματα προερχόμενα από την Κλασική Ανάλυση (συμπεριλαμβανομένης της μελέτης συστημάτων αποσυνθέσεως επί ποικίλων συναρτησιακών χώρων).
 • Μηλάκης Εμμανουήλ: Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου.

Άλγεβρα

Γεωμετρία

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αριθμητική Ανάλυση και Συναφείς Ερευνητικές Περιοχές

 • Γεωργίου Γιώργος: Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Αριθμητική Προσομοίωση Νευτώνειων και Ιξωδοελαστικών Ροών, Υπολογιστική Ωκεανογραφία.
 • Καραγιώργης Ανδρέας: Υπολογιστικά Μαθηματικά, Συνοριακές και Φασματικές Μέθοδοι για την Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων.
 • Ξενοφώντος Χρίστος: Αριθμητική Ανάλυση, Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων,Υπολογιστική Μηχανική.
 • Παπαμιχαήλ Νικόλαος (Ομότιμος Καθηγητής): Αριθμητική Ανάλυση,Υπολογιστική Μιγαδική Ανάλυση, Αριθμητικές Σύμμορφες Απεικονίσεις.
 • Σμυρλής Γιώργος-Σωκράτης: Διακριτά Κύματα Κρούσεως, Μελέτη Χαοτικών Ελκυστών με τη Βοηθεία Υπολογιστού, Απλεγματικές Μέθοδοι Προσεγγίσεως Ελλειπτικών Προβλημάτων Συνοριακών Τιμών.
 • Στυλιανόπουλος Νικόλαος: Αριθμητική Γραμμική 'Αλγεβρα, Υπολογιστική Μιγαδική Ανάλυση, Ορθογώνια Πολυώνυμα.

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Μαθηματική Φυσική

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 • Καραγρηγορίου Αλέξανδρος: Στατιστική Μοντελοποιήση, Χρονοσειρές, Κριτήρια Επιλογής Μοντέλων, Βιοστατιστική.
 • Μπαξεβάνη Αναστασία: Τυχαία Χωρο-Χρονικά Πεδία, Κανονικά και Μη-Κανονικά Στοχαστικά Μοντέλα, Εφαρμογές στην Μηχανική και στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Μοντέλα για την Επιφάνεια της Θάλασσας.
 • Παπαροδίτης Ευστάθιος: Χρονοσειρές και Φασματική Ανάλυση, Αναδειγματοληπτικές Μέθοδοι για Εξαρτώμενες Μεταβλητές, Απαραμετρικές Μέθοδοι Εκτιμήσεων Συναρτήσεων, 'Ελεγχοι Καλής Προσαρμογής, Εξακρίβωση Ταυτότητας Μοντέλων σε Χρονοσειρές κ.α.
 • Σαπατίνας Θεοφάνης: Θεωρία και Εφαρμογές των Wavelets στη Στατιστική και σε Χρονοσειρές, Απαραμετρική Παλινδρόμηση και Σχετικά Προβλήματα, Συναρτησιακά Γραμμικά Μοντέλα και Συναρτησιακή Ανάλυση Δεδομένων, Πρόβλεψη σε Συνεχή Χρόνο.
 • Φωκιανός Κωσταντίνος: Κατηγορικές Χρονοσειρές, Ημιπαραμετρική Στατιστική, Ανάλυση Χωρικών Δεδομένων, Στατιστικές Μέθοδοι στη Γενετική.
 • Χριστοφίδης Τάσος: Στατιστικές Συναρτήσεις U, Ανισότητες Πιθανότητας, Στοχαστικές Διατάξεις, Δειγματοληψία.