Εκτύπωση
Ρόλος Διοικητικού Συμβουλίου:
 
- Διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου, διευθύνει τις εργασίες του και αντιπροσωπεύει το σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του.
 
- Φροντίζει να ακολουθούνται οι πρόνοιες και οι διατάξεις του καταστατικού.
 
- Ετοιμάζει τον προϋπολογισμό.
 
- Εποπτεύει την ομαλή λειτουργία και μεριμνά ούτως ώστε να τηρούνται οι σχετικές νομοθεσίες / κανονισμοί.