Ο ρόλος του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι:
 
- Ο έλεγχος της συμβατότητας των προδιαγραφών εξοπλισμού και προγράμματος με τις προδιαγραφές του ΥΠΠ ως ελάχιστων απαιτήσεων για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου.
 
- Η ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράμματος σε συνεργασία με τη διευθύντρια και το ΥΠΠ, για το βρεφοκομικό σταθμό και το νηπιαγωγείο.
 
- Ο εμπλουτισμός του προγράμματος με υλικά και δραστηριότητες, παιδαγωγικά υγιείς και επιστημονικά έγκυρες, ούτως ώστε το νηπιαγωγείο να καταστεί πρότυπο.
 
- Η συμβολή στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού.
 
- Η ανάπτυξη και έλεγχος διαδικασιών αξιολόγησης, συνεχούς-διαμορφωτικής καθώς και τελικής στο τέλος κάθε έτους τόσο για το προσωπικό, όσο και για το νηπιαγωγείο γενικότερα.
 
 
Το Επιστημονικό Συμβούλιο συμβουλεύει σε θέματα εκπαίδευσης και απαρτίζεται από:
 
  • Τον/την Πρόεδρο του Τμήματος ΕΠΑ ως πρόεδρο, Καθηγητής κ. Ζαχαρίας Ζαχαρίου 
  • Τον/την Υπεύθυνο Ακαδημαϊκό της Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ως Αντιπρόεδρο, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Ιλιάδα Ηλία
  • Το Μέλος του Διοικητικού Προσωπικού που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο [άρθρο 5.2.1 (β)] ως Γραμματέα, Λειτουργό Πανεπιστημίου, Γραφείο Επιχειρησιακής Διεύθυνσης κ. Άθω Χρυσάφη
  • Ένα Μέλος από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής το οποίο διορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος ως Μέλος, Επίκουρος Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους 
  • Ένα Μέλος από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Τμήματος Ψυχολογίας το οποίο διορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος ως Μέλος, Λέκτορας κα. Άντρια Σιήμη
  • Ένα Μέλος από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο προτείνεται από το Ίδρυμα Λητώ Παπαχριστοφόρου ως Μέλος. Το Μέλος αυτό δύναται να ταυτίζεται με ένα οποιοδήποτε από τα πιο πάνω Μέλη με διατήρηση των αρμοδιοτήτων του/της. Νοείται ότι έχει τότε δικαίωμα μίας μόνο ψήφου.
    Η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου και του Βρεφοκομικού Σταθμού έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται στις Συνεδρίες του Επιστημονικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, κα. Νάσια Χαραλάμπους