Οι φοιτητές που εμπλέκονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίου (M.Eng.) έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξοπλισμό αιχμής για τη μελέτη των ιδιοτήτων των πετρωμάτων και την αλληλεπίδρασή τους με τα ρευστά (υγρά και διαλύματα).
 
Το Εργαστήριο Λήδρα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος διαθέτει εξοπλισμό για τη μέτρηση του πορώδους (Micromeritics Autopore IV 9500 Mercury Intrusion Porosimeter), της διαπερατότητας (Hassler cells) και της πίεσης των πόρων. Διαθέτει επίσης όργανο μέτρησης της αντίστασης σε χαραγή (Wombat by Epslog Engineering) για την εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής και της γωνίας τριβής των πετρωμάτων, περιθλασίμετρο ακτίνων Χ (Bruker D8 Advance) για την ορυκτολογική ανάλυση πετρωμάτων, φασματοφωτόμετρο ακτίνων Χ φθορισμού (Bruker S2 Ranger) για χημικές αναλύσεις και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης για μελέτη της επιφάνειας υλικών, εξοπλισμένο με ανιχνευτή ενεργειακής διασποράς ακτίνων Χ για σημειακές χημικές αναλύσεις (Jeol JSM-6610LV with Quantax 200 EDS). Άλλα διαθέσιμα χρήσιμα όργανα είναι το οπτικό μικροσκόπιο και το στερεομικροσκόπιο, διατάξεις μέτρησης των ελαστικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων με τη βοήθεια υπερήχων (PUNDIT plus και Erudite Mk IV), διατάξεις κενού για κορεσμό δειγμάτων, μηχανικοί δονητές κοσκίνων και διάφορες πρέσες με μέγιστες δυνατότητες επιβολής θλιπτικών φορτίων 300 kN, 3000 kN και 5000 kN.