2013| 2014| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

2019 

Καρπασίτης Ιωάννης, A gauge invariant nonperturbative renormalization scheme for composite operators (Χαράλαμπος Παναγόπουλος) 

Χατζηγιάγκου Ελένη, Femtosecond Differential Absorption Measurements on Ultra-thin Poly-Crystalline Silicon Films (Ανδρέας Όθωνος)