ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατάλογος Μαθημάτων

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Εισαγωγικά Μαθήματα και Μαθήματα Κορμού

Ειδικά Μαθήματα 

Γενικά Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Μαθήματα για άλλα Τμήματα 

Μαθήματα Πρακτικής Εκπαίδευσης Φοιτητών

Μαθήματα για Φοιτητές Erasmus

Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών 

 

 

Για απόκτηση πτυχίου στο δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών Φυσικής, οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν 60 πιστωτικές μονάδες, ως ακολούθως:


Πέντε από τα υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος (Βασικά ή Εισαγωγικά και Κορμού) και τρία (ή τέσσερα) από τα υπόλοιπα μαθήματα του Τμήματος δικής τους επιλογής. (Για να συμπληρωθεί το κριτήριο των ελάχιστων πιστωτικών μονάδων μπορεί να χρειαστεί και τέταρτο μάθημα). Το σεμιναριακό μάθημα ΦΥΣ351 Έρευνα στη Φυσική μπορεί να συμπεριληφθεί για να συμπληρωθούν οι συνολικές πιστωτικές μονάδες.


Από το σύνολο των μαθημάτων που θα πάρει ο φοιτητής ένα τουλάχιστον θα πρέπει να είναι Εργαστηριακό μάθημα, δηλ. ένα από τα ακόλουθα:

ΦΥΣ-114     Εργαστήριο Φυσικής Ι          8.00
ΦΥΣ-115 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 7.50
ΦΥΣ-216 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ 7.50
ΦΥΣ-302 Εργαστηριακή Φυσική Ι 7.50
ΦΥΣ-322 Εργαστηριακή Φυσική ΙΙ 7.50

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό για όλους τους φοιτητές και η επιλογή γίνεται από Επιτροπή Εισδοχών, σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις θέσεις.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιστοσελίδες Μαθημάτων

Μαθήματα ανα εξάμηνο

Περιγραφές μαθημάτων σε pdf

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για νεοεισερχόμενους φοιτητές

Γενικοί κανόνες φοίτησης 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου 

Πρόγραμμα Εξετάσεων