ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατάλογος Μαθημάτων

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Εισαγωγικά Μαθήματα και Μαθήματα Κορμού

Ειδικά Μαθήματα

Γενικά Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Μαθήματα για άλλα Τμήματα

 Μαθήματα για Φοιτητές Erasmus

Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών

  ΦΥΣ 011 - Σύγχρονη Φυσική για Ποιητές

ΦΥΣ 012 - Φυσική και Εφαρμογές

ΦΥΣ 101 - Αρχές Φυσικής

ΦΥΣ 102 - Φυσική για Βιολόγους και Χημικούς

ΦΥΣ 103 - Φυσική για Μαθηματικούς

ΦΥΣ 111 - Γενική Φυσική Ι

ΦΥΣ 112 - Γενική Φυσική ΙΙ

ΦΥΣ 113 - Μοντέρνα Φυσική

ΦΥΣ 114 - Εργαστήριο Φυσικής Ι

ΦΥΣ 115 - Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ

ΦΥΣ 131 - Γενική Φυσική Ι: Μηχανική Κυματική και Θερμοδυναμική

ΦΥΣ 132 - Γενική Φυσική ΙΙ: Hλεκτρισμός, Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική

ΦΥΣ 134 - Φυσική για Μηχανικούς

ΦΥΣ 137 - Φυσική για την Ιατρική Σχολή

ΦΥΣ 145 - Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Φυσική

ΦΥΣ 211 - Κλασική Μηχανική

ΦΥΣ 213 - Γενική Φυσική ΙΙΙ

ΦΥΣ 216 - Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ

ΦΥΣ 221 - Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι

ΦΥΣ 222 - Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ

ΦΥΣ 225 - Κβαντομηχανική Ι

ΦΥΣ 231 - Ηλεκτρομαγνητισμός I

ΦΥΣ 235 - Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ - Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

ΦΥΣ 301 - Φυσική Στερέας Κατάστασης

ΦΥΣ 302 - Εργαστηριακή Φυσική Ι

ΦΥΣ 321 - Πυρηνική Φυσική

ΦΥΣ 322 - Εργαστηρίακη Φυσική ΙΙ

ΦΥΣ 326 - Κβαντομηχανική ΙΙ

ΦΥΣ 331 - Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

ΦΥΣ 341 - Ηλεκτρονική

ΦΥΣ 342 - Στατιστική Φυσική και Θερμοδυναμική

ΦΥΣ 347 - Υπολογιστική Φυσική

ΦΥΣ 351 - Έρευνα στη Φυσική 

ΦΥΣ 361 - Έννοιες και Πρακτική της Φυσική

ΦΥΣ 405 - Κοσμολογία και Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

ΦΥΣ 411 - Διπλωματική Εργασία Ι

ΦΥΣ 412 - Διπλωματική Εργασία ΙΙ

ΦΥΣ 415 - Βιοφυσική

ΦΥΣ 427 - Ατομική και Μοριακή Φυσική

ΦΥΣ 435 - Θεωρητική Φυσική

ΦΥΣ 445 - Ηλεκτρονικά Συστήματα

 

 

 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ιστοσελίδες Μαθημάτων 

Μαθήματα ανα εξάμηνο 

Περιγραφές μαθημάτων σε pdf

    

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Πληροφορίες για νεοεισερχόμενους φοιτητές 

Γενικοί κανόνες φοίτησης  

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου  

Πρόγραμμα Εξετάσεων