Αρχική Σελίδα Μαθήματος

Περιγραφή

Βιβλιογραφία

Διαλέξεις

Εξετάσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείο

Ιστοσελίδες Μαθημάτων

 

Κύριο Σύγγραμμα:
Πανεπιστημιακή Φυσική με Σύγχρονη Φυσική, Τόμος Α’: Μηχανική-Θερμοδυναμική, H.D. Young, Έκδοση διευρυμένη με Σύγχρονη Φυσική, Εκδόσεις Παπαζήση, (Ελληνική μετάφραση)

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία:
-Φυσική, Τόμος Α, Μηχανική-Κυματική-Θερμοδυναμική, Haliday-Resnick-Walker, Εκδόσεις Gutenberg, (Ελληνική μετάφραση)
-Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Serway-Jewett Εκδόσεις Κλειδάριθμος, (Ελληνική μετάφραση)