ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατάλογος Μαθημάτων

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Εισαγωγικά Μαθήματα και Μαθήματα Κορμού

Ειδικά Μαθήματα

Γενικά Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Μαθήματα για άλλα Τμήματα 

Μαθήματα Πρακτικής Εκπαίδευσης Φοιτητών

 Μαθήματα για Φοιτητές Erasmus

Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών

 

  ΦΥΣ 011 - Σύγχρονη Φυσική για Ποιητές

ΦΥΣ 012 - Φυσική και Εφαρμογές

ΦΥΣ 101 - Αρχές Φυσικής

ΦΥΣ 102 - Φυσική για Βιολόγους και Χημικούς

ΦΥΣ 103 - Φυσική για Μαθηματικούς

ΦΥΣ 109 - Από τον Μικρόκοσμο στον Μακρόκοσμο

ΦΥΣ 111 - Γενική Φυσική Ι

ΦΥΣ 112 - Γενική Φυσική ΙΙ

ΦΥΣ 113 - Μοντέρνα Φυσική

ΦΥΣ 114 - Εργαστήριο Φυσικής Ι

ΦΥΣ 115 - Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ

ΦΥΣ 131 - Γενική Φυσική Ι: Μηχανική Κυματική και Θερμοδυναμική

ΦΥΣ 132 - Γενική Φυσική ΙΙ: Hλεκτρισμός, Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική

ΦΥΣ 134 - Φυσική για Μηχανικούς

ΦΥΣ 137 - Φυσική για την Ιατρική Σχολή

ΦΥΣ 140 - Επιστημονική Χρήση Υπολογιστών

ΦΥΣ 145 - Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Φυσική

ΦΥΣ 210 - Θερμική Φυσική

ΦΥΣ 211 - Κλασική Μηχανική

ΦΥΣ 213 - Γενική Φυσική ΙΙΙ

ΦΥΣ 216 - Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ

ΦΥΣ 221 - Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι

ΦΥΣ 222 - Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ

ΦΥΣ 225 - Κβαντομηχανική Ι

ΦΥΣ 231 - Ηλεκτρομαγνητισμός I

ΦΥΣ 235 - Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ - Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

ΦΥΣ 301 - Φυσική Στερέας Κατάστασης

ΦΥΣ 302 - Εργαστηριακή Φυσική Ι

ΦΥΣ 321 - Πυρηνική Φυσική

ΦΥΣ 322 - Εργαστηρίακη Φυσική ΙΙ

ΦΥΣ 326 - Κβαντομηχανική ΙΙ

ΦΥΣ 331 - Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

ΦΥΣ 341 - Ηλεκτρονική

ΦΥΣ 342 - Στατιστική Φυσική και Θερμοδυναμική

ΦΥΣ 347 - Υπολογιστική Φυσική

ΦΥΣ 350 - Προχωρημένο Εργαστήριο

ΦΥΣ 351 - Έρευνα στη Φυσική 

ΦΥΣ 361 - Έννοιες και Πρακτική της Φυσικής

ΦΥΣ 405 - Κοσμολογία και Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

ΦΥΣ 411 - Διπλωματική Εργασία Ι

ΦΥΣ 412 - Διπλωματική Εργασία ΙΙ

ΦΥΣ 415 - Βιοφυσική

ΦΥΣ 427 - Ατομική και Μοριακή Φυσική

ΦΥΣ 435 - Θεωρητική Φυσική

ΦΥΣ 445 - Ηλεκτρονικά Συστήματα

ΦΥΣ 501 - Τοποθέτηση σε Οργανισμό

 

 

 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ιστοσελίδες Μαθημάτων 

Μαθήματα ανα εξάμηνο 

Περιγραφές μαθημάτων σε pdf

    

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Πληροφορίες για νεοεισερχόμενους φοιτητές 

Γενικοί κανόνες φοίτησης  

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου  

Πρόγραμμα Εξετάσεων