ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Προσωπικό ανά Ερευνητικό Τομέα

Διοικητικό Προσωπικό

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

Ερευνητικοί Συνεργάτες

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Προπτυχιακοί Φοιτητές

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

Επισκέπτες Καθηγητές

Επισκέπτες Καθηγητές Προηγούμενων Εξαμήνων

Ειδικοί Επιστήμονες

 

JehadMousaR
Jehad Mousa
Email: mousa AT ucy.ac.cy Τηλ. +35722892844
ΣΘΕΕ 02, Κτήριο 13 - Γραφείο Β244 
nophoto n
Παναγιώτης Αντωνίου
Email: antoniou.f.panayiotis AT ucy.ac.cy   Τηλ.  
ΣΘΕΕ 02, Κτήριο 13  
nophoto n
Ιωάννης Ρουσσάκης
Email:    AT ucy.ac.cy   Τηλ
ΣΘΕΕ 02, Κτήριο 13
GrigorisSpanoudis res
Γρηγόρης Σπανούδης
Email: spanoudes.gregoris AT ucy.ac.cy Τηλ.
ΣΘΕΕ 02, Κτήριο 13