1. Ποια είναι τα κριτήρια για εισδοχή στο Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης;

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, κάθε χρόνο, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, καλεί με επιστολές, διά του τύπου και μέσω του Διεθνούς Διαδικτύου, με τη σειρά που καθορίζεται από τους πίνακες διοριστέων, τόσους υποψηφίους όσοι καθορίζονται από τους αριθμούς και τις ειδικότητες που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργού, να απαντήσουν εάν ενδιαφέρονται να μετάσχουν στο Πρόγραμμα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος 2007).

 
2. Μπορεί ένας εκπαιδευόμενος να πάρει αναστολή φοίτησης;
 
Αίτηση για αναστολή φοίτησης υποβάλλεται στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, η οποία, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει και ενημερώνει γραπτώς τον εκπαιδευόμενο για την απόφασή της. Η αίτηση αναστολής πρέπει να κοινοποιείται, επίσης, στην Επιτροπή Συντονισμού του Προγράμματος.
 
3. Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος;
 
Το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης διαρκεί 8 μήνες (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα).
 
4. Ποιες ώρες προσφέρονται τα μαθήματα του Προγράμματος;
 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τα μαθήματα θα προσφέρονται σε απογευματινή φοίτηση (3.00 μ.μ.-7.00 μ.μ.). Τα μαθήματα διεξάγονται τρεις φορές την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή) και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.
 
5. Ποιες είναι οι απαιτήσεις του Προγράμματος;
 
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα που προσφέρεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ένας εκπαιδευόμενος καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία 6 μαθήματα (2 υποχρεωτικά μαθήματα, 2 μαθήματα Διδακτικής, 1 μάθημα γνωστικού αντικειμένου, 1 μάθημα επιλογής) και Σχολική Εμπειρία. Tο πρόγραμμα είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
 
6. Ποια άτομα τυγχάνουν απαλλαγής από μάθημα/ μαθήματα του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης;
 
Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί, κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου στα παιδαγωγικά, δύναται να απαλλάσσονται από μέρος των θεωρητικών μαθημάτων του Προγράμματος, σύμφωνα με τους κανόνες παρακολούθησης του Προγράμματος. Η Συντονιστική Επιτροπή εξετάζει, επίσης, απαλλαγή μαθημάτων γνωστικού αντικειμένου στους κατόχους διδακτορικού τίτλου στην ειδικότητά τους.
 
7. Τι γίνεται αν ένας εκπαιδευόμενος αποτύχει σε κάποιο/α μάθημα/ μαθήματα;
 
Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα/ μαθήματα, ο εκπαιδευόμενος δικαιούται να το επαναλάβει ακόμη μια φορά, την αμέσως επόμενη χρονιά που θα προσφερθεί το Πρόγραμμα στην ειδικότητά του.
 
8. Μπορεί κάποιος εκπαιδευόμενος να μην παρακολουθεί συστηματικά τα μαθήματα του Προγράμματος;
 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, απαιτείται συστηματική συμμετοχή στα μαθήματα. Για το λόγο αυτό, η φοίτηση είναι συνεχής και υποχρεωτική και τυχόν απουσίες θα πρέπει να είναι δικαιολογημένες. Για αυτό, σε κάθε μάθημα τηρείται αρχείο παρουσιών για σκοπούς αξιολόγησης.
 
9. Ποια διαδικασία ακολουθείται για τη δικαιολόγηση απουσιών;
 
Οι απουσίες μπορούν να δικαιολογηθούν αν οι εκπαιδευόμενοι ακολουθήσουν την πιο κάτω διαδικασία:
(α) συμπληρώσουν το Έντυπο Καταγραφής Απουσιών
(β) προσκομίσουν το Έντυπο στη γραμματεία του Προγράμματος (Τμήμα Επιστημών της Αγωγής) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή βεβαιώσεις (π.χ. βεβαίωση γιατρού) και
(γ) το Έντυπο παρουσιαστεί στην Επιτροπή Συντονισμού για έγκριση.
 
10. Τι είναι η Σχολική Εμπειρία και πότε διεξάγεται;
 
Η Σχολική Εμπειρία αναφέρεται στην πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων, σε πραγματικό περιβάλλον σχολικής ζωής, σε δημόσιο σχολείο μέσης εκπαίδευσης. Η Σχολική Εμπειρία διεξάγεται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση της Σχολικής Εμπειρίας διεξάγεται κατά το τέλος του χειμερινού εξαμήνου, ενώ η δεύτερη φάση της Σχολικής Εμπειρίας διεξάγεται κατά το εαρινό εξαμηνο. Κατά τις ημέρες της Σχολικής Εμπειρίας οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν κανονικά το ωράριο των σχολείων (7:30π.μ.-1:35μ.μ.) και συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής.
Η Σχολική Εμπειρία διεξάγεται για όλους τους εκπαιδευόμενους σε δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται ότι δεν δίνεται σε κανένα εκπαιδευόμενο η δυνατότητα να διεκπεραιώσει τη Σχολική Εμπειρία σε Εσπερινό σχολείο, Ιδιωτικό σχολείο ή Δημοτικό Σχολείο.
 
11. Ποιες είναι οι απαιτήσεις της Σχολικής Εμπειρίας;
 
Η επαφή των εκπαιδευόμενων με το σχολείο θα περνά εξελικτικά από την παρατήρηση και αξιολόγηση διδασκαλιών στη συνδιδασκαλία και τέλος στην ανάληψη αυτόνομης διδασκαλίας. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν έμπρακτα σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου (π.χ. συνεδρίες, συντονισμοί, επιτροπές, παρακολούθηση έργου Βοηθού Διευθυντή), παρακολουθούν μαθήματα σε τάξεις στην παρουσία του μέντορα, συζητούν τα σχέδια μαθήματος που εφαρμόζουν με τους μέντορες ή/και τους καθηγητές του Προγράμματος και τέλος καταγράφουν αναστοχασμούς για όλες τις διδασκαλίες τους, καθώς και για κάποιες διδασκαλίες του μέντορα.
Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι, κατά τη διάρκεια της σχολικής εμπειρίας, διατηρούν φάκελο επιτευγμάτων, στον οποίο τοποθετούν τα σχέδια μαθήματος τους και τους αναστοχασμούς για τις διδασκαλίες τους. Ο φάκελος επιτευγμάτων λειτουργεί ως σημείο αναφοράς (από τους διδάσκοντες), ώστε να φαίνεται η σημασία της εξέλιξης στο παιδαγωγικό σκεπτικό των εκπαιδευομένων και η πρόοδος ως προς την ποιότητα των μαθημάτων που σχεδιάζουν.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο της Σχολικής Εμπειρίας.
 
12. Υπάρχει κάποια απόδειξη για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης;
 
Σε όσους εκπαιδευόμενους συμπληρώνουν με επιτυχία το Πρόγραμμα εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου Πιστοποιητικό Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, το οποίο χρησιμοποιείται για σκοπούς διορισμού στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, όπως προβλέπει ο Νόμος.
 
13. Υπάρχει δημόσια συγκοινωνία μεταξύ των κτηρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου;
 
Υπάρχουν λεωφορεία με τακτές διαδρομές μεταξύ των κτηρίων του Πανεπιστημίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: Διαδρομές λεωφορείων