ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 2021-2022

 

   Έντυπο Καταγραφής Απουσιών : Έντυπο καταγραφής απουσιών Έντυπο καταγραφής απουσιών

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ότι σε περίπτωση απουσίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο καταγραφής απουσιών και αφού επισυναφθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να κατατεθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:
α) μέσω email 
β) στο τηλεομοιότυπο 22894488
γ) αποστέλλοντας τα ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Γραμματεία Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537,
1678 Λευκωσία
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Συντονισμού θα αποφανθεί αν οι απουσίες κρίνονται δικαιολογημένες ή όχι. Αν δεν ακολουθηθεί η πιο πάνω διαδικασία, τότε οι απουσίες θεωρούνται αδικαιολόγητες.