Σκοπός του Προγράμματος

Το διδακτορικό πρόγραμμα οδηγεί στο διδακτορικό τίτλο Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας (Doctorate of Philosophy, Ph.D). Γίνονται δεκτές αιτήσεις από φοιτητές που κατέχουν ήδη πτυχίο Μάστερ στη Ψυχολογία ή σε σχετικό πεδίο. Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση 255 συνολικά Π.Μ., περιλαμβανομένων 8 μαθημάτων που λαμβάνουν συνολικά 60 Π.Μ. Οι φοιτητές καλούνται επίσης να περάσουν μια περιεκτική εξέταση μέχρι το 7ο εξάμηνο των σπουδών τους. 
 
Διαδικασία Εισδοχής
Κάθε χρόνο προκηρύσσονται περίπου πέντε θέσεις για το διδακτορικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις διαδικασίες του Πανεπιστημίου. Η προκήρυξη γίνεται τουλάχιστο έξι μήνες πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι αιτήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος, η οποία παραδίδει την πρόταση της στο Συμβούλιο του Τμήματος. Οι αποφάσεις του Τμήματος εφαρμόζονται μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Ο κάθε διδακτορικός φοιτητής κατά την διάρκεια των σπουδών του εποπτεύεται από ένα ακαδημαϊκό μέλος του Τμήματος. Για την ομαλή εποπτεία του κάθε φοιτητή, το Τμήμα αποφάσισε πως οι διδακτορικοί φοιτητές πρέπει να εξασφαλίζουν την εποπτεία ακαδημαϊκού μέλους του Τμήματος πριν από την προσωπική συνέντευξη που γίνεται στα πλαίσια διαδικασίας εισδοχής στο διδακτορικό πρόγραμμα.
 
Κριτήρια Εισδοχής
  • Πτυχίο Μάστερ από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε συναφή κλάδο
  • Η επίδοση του/της φοιτητή/φοιτήτριας όπως φαίνεται στην αναλυτική του βαθμολογία και ιδιαίτερα οι βαθμοί του στα μαθήματα που σχετίζονται με το θέμα του διδακτορικού.
  • Τρεις Συστατικές Επιστολές (χρησιμοποιείστε την συγκεκριμένη φόρμα για Συστατικές Επιστολές του Τμήματος). Δύο από τις τρεις επιστολές θα πρέπει να υπογράφονται από πανεπιστημιακούς.
  • Διακρίσεις, βραβεία.
  • Ερευνητική εμπειρία, παρουσιάσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις.
  • Προσωπική Συνέντευξη.
 
Ολοκλήρωση του διδακτορικού προγράμματος
 
Για την απονομή του διδακτορικού τίτλου απαιτούνται τα ακόλουθα:
  1. Επιτυχής ολοκλήρωση 255 Π.Μ. εκ των οποίων τα 60 Π.Μ. συμπεριλαμβάνουν τα ακαδημαϊκά μαθήματα/σεμινάρια.
  2. Επιτυχής επίδοση στην Περιεκτική Εξέταση σύμφωνα με εσωτερικούς κανονισμούς του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
  3. Παράδοση και επιτυχής υπεράσπιση πρότασης για διδακτορική διατριβή.
  4. Παράδοση και επιτυχής υπεράσπιση διδακτορικής διατριβής.
Όροι και Προϋποθέσεις Σπουδών
Ο φοιτητής καλείται να διατηρεί ένα Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας 7/10 ή ψηλότερο. Σε διαφορετική περίπτωση τίθεται υπό επιτήρηση για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Αν ο μέσος όρος του φοιτητή δεν βελτιωθεί στη διάρκεια του εξαμήνου κατά το οποίο τελεί υπό επιτήρηση, τότε η πρόοδος του φοιτητή συζητείται στο Συμβούλιο του Τμήματος και εξετάζεται το ενδεχόμενο πιθανής αποβολής και τερματισμού των σπουδών του.
 
Τα ακαδημαϊκά μαθήματα και τα μαθήματα της διδακτορικής διατριβής χωρίζονται ως εξής:
 
Ι. Ακαδημαϊκά Μαθήματα
 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (22.5 Π.Μ.) 3 από τα 4:
 
1. ΨΥΧ 790 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (7.5 Π.Μ.)
 
2. ΨΥΧ789 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ (7.5 Π.Μ.) (Προαπαιτούμενο: ΨΥΧ 604: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
 
3. ΨΥΧ788 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ II (7.5 Π.Μ.) Ή ΨΥΧ 749 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ EΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (30 Π.Μ.) 4 από τα ακόλουθα:
 
ΨΥΧ 706 ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 707 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 710 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 711 ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 712 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 713 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 715 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 718 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 719 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 722 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 730 ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 731 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ : ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 741 ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 746 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (7.5 Π.Μ.)
 
Επιλογή 1 μαθήματος από τα πιο πάνω ή από άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος.
 
 
ΙΙ. Περιεκτική Εξέταση και Διδακτορική Διατριβή
 
1. Τελική Περιεκτική Εξέταση (15 Π.Μ.)
 
α. ΨΥΧ 777 Προετοιμασία για Περιεκτική Εξέταση -προαιρετικό (1Π.Μ.)
 
β. ΨΥΧ 800 Περιεκτική Εξέταση (15 Π.Μ.)
 
2. Eκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (σύνολο 180 Π.Μ.)
 
Οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής επεξηγούνται σε ξεχωριστό έντυπο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Η διδακτορική διατριβή αρχίζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιεκτικής εξέτασης και εποπτεύεται από ακαδημαϊκό μέλος του τμήματος.
 
ΨΥΧ 869 - Ερευνητικό Στάδιο ΙΑ (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 870 - Ερευνητικό Στάδιο ΙΒ (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 871 - Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΑ (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 872 – Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΒ (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 873 – Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ (30 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 874 – Ερευνητικό Στάδιο ΙV (30 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 875 – Συγγραφικό Στάδιο ΙΑ (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 876 - Συγγραφικό Στάδιο ΙΒ (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 877 - Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΑ (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 878 - Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΒ (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 879 - Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 880 - Συγγραφικό Στάδιο ΙV (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 881 - Συγγραφικό Στάδιο V (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 882 - Συγγραφικό Στάδιο VI (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 883 - Συγγραφικό Στάδιο VII (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 884 - Συγγραφικό Στάδιο VIII (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 885 - Συγγραφικό Στάδιο IX (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 886 - Συγγραφικό Στάδιο X (1 Π.Μ.)
 
 
 
7.5 Χ 8 μαθήματα = 60
 
Περιεκτική = 15
 
Ερευνητικά Στάδια = 120
 
Συγγραφικά = 60
___
255 Πιστωτικές Μονάδες