Ο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών χωρίζεται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια: Γενικές πληροφορίες, σπουδές και η ζωή στο Πανεπιστήμιο, σχολές και τμήματα, και παραρτήματα. Στον Οδηγό παρουσιάζονται, σε συντομία, οι βασικότερες πτυχές της δομής, λειτουργίας, προσφοράς και των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, θέματα σπουδών, κανόνων και υπηρεσιών προς τους φοιτητές, όπως και η πλούσια δραστηριότητα των φοιτητών και των οργανώσεών τους. Το βασικό κορμό του Οδηγού αποτελεί η περιγραφή των προγραμμάτων σπουδών και των μαθημάτων κατά τμήμα.
Στα παραρτήματα περιέχονται πολύ χρήσιμες, εξειδικευμένες και γενικές πληροφορίες, που ενδιαφέρουν ειδικά ή γενικά, όπως και πληροφορίες οι οποίες χρησιμεύουν στον αναγνώστη, που αναζητά κάποια συγκεκριμένη πληροφορία ή πηγή πληροφόρησης. Οδηγούς σπουδών εκδίδουν κάθε χρόνο και μερικά από τα τμήματα του Πανεπιστημίου. Οι Οδηγοί αυτοί παρέχουν πιο λεπτομερή πληροφόρηση για το τμήμα.
Έκδοση του Τομέα Διεθνών Σχέσεων (ομάδα εκδόσεων) της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.
 
Το Συμπλήρωμα του Οδηγού Προπτυχιακών Σπουδών, εκδίδεται με σκοπό την ανανέωση των πληροφοριών που αφορούν τις Προπτυχιακές Σπουδές. Η ολοκληρωμένη έκδοση του Οδηγού Προπτυχιακών Σπουδών, γίνεται πλέον κάθε δύο χρόνια. Η έκδοση αποβλέπει στην ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση των υφιστάμενων αλλά και των υποψηφίων φοιτητών. Το Συμπλήρωμα του Οδηγού Προπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται στο ενδιάμεσο έτος και επικαιροποιεί δεδομένα του Οδηγού Προπτυχιακών Σπουδών που αφορούν θέματα αλλαγών σε προγράμματα σπουδών, προσθήκες νέων προγραμμάτων σπουδών, αλλαγές σε τίτλους, κωδικούς και περιγραφές μαθημάτων, προσθήκες νέων μαθημάτων και αλλαγές σε πιστωτικές μονάδες.
Έκδοση του Τομέα Διεθνών Σχέσεων (ομάδα εκδόσεων) της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.
 
Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-2023
O Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή. Περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και μαθημάτων κατά τμήμα και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ακαδημαϊκού προσωπικού. Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στο ακαδημαϊκό έργο του Πανεπιστημίου και στα επιτεύγματά του στον τομέα της έρευνας. Ο αναγνώστης θα βρει, επίσης, πληροφορίες για τους κανόνες φοίτησης, τις απαιτήσεις για πτυχίο μάστερ και για διδακτορικό, τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές, αναφορά στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τις φοιτητικές ανταλλαγές, το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, όπως και τις δραστηριότητες των ίδιων των φοιτητών και της οργάνωσής τους. Περιέχει, επίσης, παραρτήματα με σημαντικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους, τους κανόνες φοίτησης, οργανογράμματα, χάρτες και χρήσιμα τηλέφωνα. Ο Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια: Γενικές πληροφορίες, μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακά προγράμματα κατά τμήμα και τα παραρτήματα.
Έκδοση του Τομέα Διεθνών Σχέσεων (ομάδα εκδόσεων) της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.
 
Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών - Συμπλήρωμα 2019-2021
H Συμπληρωματική Έκδοση Οδηγού Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται με σκοπό την επικαιροποίηση και ανανέωση των πληροφοριών που αφορούν στις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου εκδίδεται κάθε δύο χρόνια. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη, έγκυρη και άμεση ενημέρωση των υποψηφίων αλλά και των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών. H Συμπληρωματική Έκδοση Οδηγού Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται στο ενδιάμεσο έτος και επικαιροποιεί δεδομένα του υφιστάμενου Οδηγού Μεταπτυχιακών Σπουδών που αφορούν θέματα αλλαγών σε τίτλους και κωδικούς μαθημάτων, περιγραφές μαθημάτων, πιστωτικές μονάδες, αλλαγές σε προγράμματα σπουδών.
Έκδοση του Τομέα Διεθνών Σχέσεων (ομάδα εκδόσεων) της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.
 
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων ΠΚ 2020
Πρόκειται για απολογισμό του έργου του Πανεπιστημίου, που επιτελέστηκε κατά έτος. Ανάμεσα σε άλλα, καλύπτει την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες, τις σπουδές, τον τομέα της έρευνας, την κοινωνική προσφορά του ιδρύματος, τις διεθνείς σχέσεις, την πρόοδο στην ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης και τα αναπτυξιακά σχέδια. Καλύπτει, επίσης, το έργο των μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, όπως και στατιστικά στοιχεία και φοιτητικά θέματα. Ειδική ενότητα είναι αφιερωμένη στον οικονομικό απολογισμό, ενώ την έκδοση προλογίζουν με μηνύματά τους ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και ο Πρύτανης.
Έκδοση του Τομέα Διεθνών Σχέσεων (ομάδα εκδόσεων) της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, υπό την επίβλεψη του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Οδηγός Ενημέρωσης Υποψήφιων Φοιτητών 2021-2022
Το έντυπο εκδίδεται σε ετήσια βάση και αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων για θέματα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έκδοση απευθύνεται σε υποψήφιους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό και περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλα τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, όπως επίσης και για τα συγκεκριμένα πτυχία που προσφέρει το κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, περιέχει γενικές πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο και τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.|
Έκδοση του Τομέα Διεθνών Σχέσεων (ομάδα εκδόσεων) της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.

Μπροστά στην Πρόκληση
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου η πρόκληση φέρνει δημιουργικότητα και καινοτομία.
Έκδοση της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.
 
Ετήσια διάλεξη εις μνήμην Ντίνου Λεβέντη
Αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη προσφορά του σημαντικότατου αυτού ανθρώπου, που απεβίωσε το 2002, η Σύγκλητος του Πανεπιστήμιου Κύπρου αποφάσισε να καθιερώσει ετήσια διάλεξη εις μνήμην του, που θα πραγματοποιείται περί τα μέσα Μαΐου, στο πλαίσιο των επίσημων εορτασμών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ημέρα της Ευρώπης. Οι ομιλητές, διακεκριμένες προσωπικότητες, θα προσκαλούνται στην έδρα του Πανεπιστημίου Κύπρου και τα κείμενα των διαλέξεών τους θα εκδίδονται σε ειδικό τεύχος. Έτσι, το Πανεπιστήμιο θα διατηρήσει ζωντανή και θα τιμά τη μνήμη ενός ευπατρίδη της Ευρώπης που συνέτεινε όσο λίγοι στην πρόοδο του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της ιδιαίτερης πατρίδας του.
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής.
 
Ετήσια διάλεξη εις μνήμην Γεώργιου Παρασκευαΐδη 
Με γνώμονα το πολυσήμαντο και εξαίρετο έργο του αείμνηστου Γεώργιου Παρασκευαΐδη και κατόπιν συνεννόησης με την οικογένειά του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε το 2011 τη θεσμοθέτηση ετήσιας εκδήλωσης στη μνήμη του. Οι ομιλητές, διακεκριμένες προσωπικότητες, από το χώρο της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής και άλλων παρεμφερών ειδικοτήτων προσκαλούνται στην έδρα του Πανεπιστημίου Κύπρου και τα κείμενα των διαλέξεων τους θα εκδίδονται σε ειδικό τεύχος.
Έκδοση του Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
 
Ημερολόγιο
Χρήσιμο εργαλείο για κάθε μέλος του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Ενώ ο κύριος κορμός είναι ο τυποποιημένος που προσφέρεται στην αγορά, το ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους περιλαμβάνει ένα ειδικό ένθετο ειδικά για το Πανεπιστήμιο. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις, τηλέφωνα και τηλεομοιότυπα των σχολών, τμημάτων και υπηρεσιών, όπως και κατάλογος όλων των μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού με την ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο και σχολή, τμήμα ή υπηρεσία. Περιέχει τις συνθέσεις του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, όπως και των επιτροπών του Συμβουλίου και της Συγκλήτου. Περιλαμβάνονται, επίσης, σχεδιαγράμματα χώρων και χάρτες με τα κτήρια του Πανεπιστημίου και τις προσβάσεις σ' αυτά.
Έκδοση του Τομέα Διεθνών Σχέσεων (ομάδα εκδόσεων) της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.