Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος RELEASE- Towards Achieving Self REgulated LEArning as a Core in Teachers´ In- SErvice Training in Cyprus Το πρόγραμμα RELEASE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος για τη δια βίου μάθηση «Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης».

Το πρόγραμμα RELEASE για την ανάπτυξη της αυτορύθμισης στα πλαίσια του προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης στην Κύπρο έχει συνολική διάρκεια ενός έτους και αποβλέπει στα ακόλουθα:

Α) Στη διεξαγωγή μετααναλυτικής έρευνας πάνω σε διαφορετικές πρακτικές επιμόρφωσης και στη διαμόρφωση ενός συνόλου δεικτών ποιότητας για τα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες κριτηρίων ποιότητας, οι οποίες καθορίστηκαν από τηην Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commission, 2007)

Διασφάλιση της πρόσβασης όλων των εκπαιδευτικών στις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που τους καθιστούν αποτελεσματικούς.Διασφάλιση ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι συνεκτική, συντονισμένη και παραπέμπει στις κατάλληλες πηγές.Προώθηση κουλτούρας αναστοχασμού και έρευνας μεταξύ εκπαιδευτικώνΠροώθηση του κύρους και της αναγνώρισης του διδασκαλικού επαγγέλματος και υποστήριξη επαγγελματισμού στη διδασκαλία

Β) Στην αναθεώρηση των προγραμμάτων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση της δια βίου μάθησης μέσα από το περιεχόμενο, τις μεθόδους και τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου προγράμματος.

Γ) Στο σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίες να αναγνωρίζουν τη δυνατότητα μάθησης των εκπαιδευτικών στο σχολείο και να τους βοηθούν να επιτύχουν την αυτορυθμιζόμενη μάθηση.

Δ) Στο σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων επιμόρφωσης και δραστηριοτήτων οι οποίες να βοηθούν τους/τις εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση, ανταποκρινόμενοι/ες σε διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των παιδιών.

Ε) Στην Παραγωγή Οδηγού με καλές πρακτικές Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών και Οδηγού για τον/την Εκπαιδευτικό με θέμα «Δραστηριότητες Αυτορύθμισης της Μάθησης και Μάθησης μέσα στο Συγκείμενο του Σχολείου και της Τάξης».

Στ) Στην Παραγωγή Οδηγού για τον/την Εκπαιδευτικό με θέμα «Η διαδικασία Προσαρμογής των στόχων, του περιεχομένου και της μεθοδολογίας που προτείνεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα στο συγκείμενο της τάξης και στο συγκείμενο του σχολείου»

Ζ) Στην προώθηση της ευρείας πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης με την αποφυγή οποιωνδήποτε διακρίσεων, οι οποίες πιθανόν να έχουν σχέση με το συγκείμενο του σχολείου και με το φύλο των συμμετεχόντων, διευκολύνοντας τη χρήση εργαλείων και διαδικασιών σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και δίνοντας τη δυνατότητα διαμόρφωσης δράσεων οι οποίες να απευθύνονται σε συγκεκριμένο συγκείμενο.

Η) Στη διάδοση καλών πρακτικών ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, οι οποίες να βοηθούν στη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στο εθνικό επίπεδο, με την οργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου και μίας διάσκεψης για τον τύπο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και με την παραγωγή εργαλείων και υλικών, τα οποία να διευκολύνουν την αποτελεσματική εφαρμογή τους

Θ) Στην ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, άτομα με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και άτομα που ασχολούνται με την έρευνα για την προώθηση της δια βίου μάθησης στις δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης στην Κύπρο

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του προγράμματος στηρίζεται στην οικειοθελή συμμετοχή των εκπαιδευτικών που πιστεύουν ότι η ενίσχυση του εκπαιδευτικού σε επίπεδο σχολείου και τάξης μέσα από διαδικασίες Έρευνας Δράσης αυξάνει την ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων και αποτελεσματικότητα

Στο πρόγραμμα συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το οποίο με την πείρα και την εμπειρογνωμοσύνη του ενισχύει τους παράγοντες επιτυχίας.

Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη- ΠΚ
Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου- ΠΙ
Συντονίστρια του συνεργαζόμενου φορέα

Φρόσω Πατσαλίδου- ΠΚ
Βασική ερευνήτρια