Χρήσιμες Πληροφορίες και Έντυπα για Υποβολή Προτάσεων σε Ερευνητικά Προγράμματα
 1. Καταστατικό Πανεπιστημίου Κύπρου / Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι Αρχικός Νόμος και Αναθεωρημένος Νόμος
 2. Νέος Νόμιμος Εκπρόσωπος (LEAR) του ΠΚ απο 15/01/2018 - Ανακοίνωση
 3. Έντυπο Νομικής Οντότητας ΠΚ - Legal Entity Form UCY 
 4. The University of Cyprus Law 
 5. Αριθμός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ΠΚ - Αρ. ΦΠΑ /  VΑΤ Νο
 6. Βρείτε εδώ  πληροφορίες για: PIC No., UNIC No., Erasmus ID Code, Erasmus University Charter, Νόμιμος Εκπρόσωπος, PADOR No κ.α.
 7. Περιγραφή  Πανεπιστημίου Κύπρου στα αγγλικά (Updated 4/2019)
 8. Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του ΠΚ (Updated 7/2018)
 9. Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Προγράμματα του ΠΚ (01/2012-06/2018)
 10. Δείγμα για Περιγραφή Διαχείρισης Έργου (Project Management Description)
 11. Αριθμός εργαζομένων στο ΠΚ για τα έτη 2016, 2017, 2018
 12. Επίσημη διεύθυνση Πανεπιστημίου Κύπρου.
 13. Διαδικασία ανάληψης ευθύνης σε περίπτωση απουσίας ανευ απολαβών υπεύθυνων ερευνητών (εξωτερικά ερευνητικά προγραμματα)
 14. Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες
 15. Κατάλογος με τα κυπριακά εθνικά σημεία επαφής (national contact points) και οι κυριότερες αρμοδιότητες τους

 Γενικά - Ορίζοντας 2020

 1. Ανοικτή Πρόσβαση και Υποχρεώσεις (Open Access and Data Management)
 2. Implementation of your H2020/FP7 grants – error-free year (DG for Research and Innovation)

 Γενικά - Marie-Curie

 1. Ενδεικτικό κείμενο για υποβολή προτάσεων στα προγράμματα Marie-Curie (Individual Grants) το οποία αφορά το σημείο "practical arrangements for the implementation of a Marie Curie Project".
 2. Ενδεικτικό κείμενο που αφορά την στρατηγική προώθησης της έρευνας (αφορά ερευνητικά προγράμματα Marie-Curie).
 3. Kατάλογος έργων Marie S. Curie (Δεκ. 2017)