Τομέας Ανάπτυξης Έρευνας
 
Τα κυριότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Τομέα Ανάπτυξης Έρευνας είναι:
 • Κεντρικό σημείο επαφής (one stop shop) των Ερευνητών με τις υπόλοιπες Διοικητικές Υπηρεσίες του ΠΚ για θέματα που αφορούν στα Ερευνητικά Προγράμματα
 • Στοχευμένη ενημέρωση σε τμήματα και σχολές – και με θεματικές ημερίδες - για ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις για έρευνα, εκπαίδευση, καινοτομία και ανάπτυξη
 • Υποστήριξη στην ετοιμασία του Διοικητικού μέρους και στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού των προτάσεων των Ερευνητικών Προγραμμάτων
 • Υπογραφή συμβολαίων/συμφωνιών έναρξης έργου
 • Υποστήριξη διαδικασιών συγχρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων. Έλεγχος και μελέτη προϋπολογισμού των προτάσεων, και καθοδήγηση εάν υπάρχει ανάγκη για υποβολή αιτήματος συγχρηματοδότησης προς την Επιτροπή Έρευνας
 • Διοικητική υποστήριξη και εκτέλεση αποφάσεων Επιτροπής Έρευνας και Επιτροπής Α. Γ Λεβέντη
 • Ενημέρωση/ διαχείριση/ υποστήριξη υποβολής προτάσεων και αξιολόγησης εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων
 • Συλλογή, επεξεργασία δεδομένων και αξιολόγηση του ετήσιου απολογισμού ακαδημαϊκού προσωπικού για χρήση στην κατανομή κονδυλίου για ερευνητικές δραστηριότητες και άλλες δράσεις του Πανεπιστημίου
 • Συλλογή, τήρηση και επικαιροποίηση γενικών στοιχείων και δεικτών του ΠΚ που αφορούν στην κατάρτιση ερευνητικών προτάσεων
 • Στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
 • Σημείο επαφής με Δίκτυα UK Research Office (UKRO) και European Association of Research Managers and Administrators (EARMA)