Εκτύπωση

Αποστολή της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας είναι η έμπρακτη συνεισφορά στην προώθηση και προβολή της έρευνας και καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω προσέλκυσης εξωτερικής χρηματοδότησης, διαχείρισης ερευνητικών έργων και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι κύριες δραστηριότητες της ΥΥΕ είναι: