Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μάστερ) στην Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία
MA in SOCIAL and POLITICAL THEORY 

(η εισδοχή νέων φοιτητών στο ΜΚΠΘ έχει ανασταλεί)


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας προσφέρει εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα στους τομείς της Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής Επιστήμης με έμφαση στις κατευθύνσεις θεωρητικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα προσφέρει εξειδικευμένη αγωγή στις μεθόδους έρευνας η οποία θα βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν ικανότητες επεξεργασίας, κριτικής ανάλυσης και διερεύνησης κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων. Προσφέρει επιστημονικό υπόβαθρο σε μια εξειδικευμένη θεματολογία θεωρητικών τομέων στην Κοινωνιολογία και την Πολιτική Επιστήμη, όπως φαίνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Ευρύτερος στόχος του προγράμματος είναι η θεωρητική κατάρτιση ως προετοιμασία για διδακτορικές σπουδές αλλά και η εξειδίκευση σε τομείς που υποβοηθούν κυρίως την κοινωνική έρευνα και τη διεκπεραίωση ερευνητικής δραστηριότητας στα πλαίσια ειδικών προγραμμάτων.

Στο πρόγραμμα είναι δυνατό να συμμετέχουν προσφέροντας μαθήματα, επισκέπτες καθηγητές ή / και επισκέπτες καθηγητές σύντομης διάρκειας του Τμήματος.

 

1. Πρόγραμμα Μάστερ στην Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

 

Οργάνωση του μεταπτυχιακού προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελείται από δύο στοιχεία:

                I. μαθήματα,

               II. διπλωματική εργασία.

 

Ι) Μαθήματα

Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα (4) επιλεγόμενα ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία επιθυμεί να εμβαθύνει.

Κατ' εξαίρεση, μετά από έγκριση της επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος μπορούν να συμπεριλάβουν στα τρία επιλεγόμενα μαθήματα τους ένα μεταπτυχιακό μάθημα από άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα νοουμένου ότι είναι σχετικό με την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας.

       

ΙΙ) Διπλωματική Εργασία

Στο 3ο εξάμηνο σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν την διπλωματική τους εργασία. Η διπλωματική εργασία θα είναι έκτασης 15.000 λέξεων (συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων).

 

 

Κριτήρια Εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ)

 

  1. Υποψήφιοι για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μπορούν να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων.
  2. Οι απόφοιτοι ελλαδικών πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και άνω. Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και από υποψηφίους - αποφοίτους άλλων πανεπιστημίων.
  3. Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (TOEFL με βαθμό 550, GCE O Level με βαθμό B, IELTS με βαθμό 6.5). Γνώση μίας άλλης ξένης γλώσσας θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
  4. Οι υποψήφιοι είναι δυνατό να κληθούν σε συνέντευξη, έστω και αν πληρούν όλα τα παραπάνω κριτήρια εισαγωγής.
  5. Αριθμός εισακτέων για Μάστερ ετησίως: δεκαπέντε (15)

 

 

Κανόνες Φοίτησης

 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές ρυθμίζονται από τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης. (Βλέπε σχετικό παράρτημα)

 

 

Απαιτήσεις για Πτυχίο Μάστερ

 

  • Για κάθε νεοεισερχόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή, το Τμήμα ορίζει Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.
  • Απαιτείται πλήρης φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον τριών εξαμήνων.
  • Επιτυχής συμπλήρωση 90 μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Μονάδων (European Credit Transfer System - στο εξής ECTS). Αυτές κατανέμονται ως εξής:
 
Μαθήματα (4 x 7.5)+(4 x 7.5) = 60 Μονάδες ECTS
Συγγραφή Μεταπτυχιακής εργασίας 1 x 30 = 30 Μονάδες ECTS
Σύνολο   90 Μονάδες ECTS

Το πρόγραμμα είναι δυνατό να προσφερθεί είτε με πλήρη είτε με μερική φοίτηση.

 

 

Προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών 

 

1ο Εξάμηνο

2 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλεγόμενα μαθήματα 30 μονάδες ECTS

 

Υποχρεωτικά Χειμερινού Εξαμήνου:  
ΚΠΕ 510 Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Πολιτική Θεωρία 7.5 ects
ΚΠΕ 610 Κλασικές Κοινωνιολογικές Θεωρίες 7.5 ects

      

2ο Εξάμηνο

2 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλεγόμενα μαθήματα 30 μονάδες ECTS

                             

Υποχρεωτικά Εαρινού Εξαμήνου:  
ΚΠΕ 512 Πολιτική Κοινωνιολογία                                   7.5 ects
ΚΠΕ 612 Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Θεωρίες 7.5 ects

     

Επιλεγόμενα:  
ΚΠΕ 500 Μέθοδοι Έρευνας 7.5 ects
ΚΠΕ 503 Πολιτικοί Στοχαστές 7.5 ects
ΚΠΕ 504 Ηγεσία, Διακυβέρνηση και Πολιτική Θεωρία 7.5 ects
ΚΠΕ 505 Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Πόλεμος 7.5 ects
ΚΠΕ 506 Θεωρίες Ισότητας 7.5 ects
ΚΠΕ 510 Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στην Πολιτική Θεωρία 7.5 ects
ΚΠΕ 511 Πολιτικές αντιλήψεις του εικοστού αιώνα 7.5 ects
ΚΠΕ 512 Πολιτική Κοινωνιολογία 7.5 ects
ΚΠΕ 514 Φεμινιστική Θεωρία 7.5 ects
ΚΠΕ 610 Κλασικές Κοινωνιολογικές Θεωρίες 7.5 ects
ΚΠΕ 611 Τεχνολογία και Κοινωνική Αλλαγή 7.5 ects
ΚΠΕ 612 Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Θεωρίες 7.5 ects
ΚΠΕ 613 Κοινωνική Ανθρωπολογία 7.5 ects
ΚΠΕ 614 Κοινωνιολογία των Κοινωνικών Κινημάτων 7.5 ects
ΚΠΕ 615 Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Θεωρίας 7.5 ects
ΚΠΕ 616 Πολιτική Νομιμοποίηση 7.5 ects
ΚΠΕ 617 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας 7.5 ects
ΚΠΕ 618 Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Θεωρία 7.5 ects

 

3ο Εξάμηνο

ΚΠΕ 599 Διπλωματική Εργασία                             30 ects

 

 Σύνολο                                                                                                       90 ects

 

Πίστωση Μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Μονάδων (ECTS) από προγενέστερο μεταπτυχιακό τίτλο Μάστερ

Σε φοιτητή που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί να προσφερθεί αναγνώριση έως 20 ECTS νοούμενου ότι οι συγκεκριμένες μονάδες δεν θα αντιστοιχούν σε περισσότερες από δύο μαθήματα.
Σε αυτή την περίπτωση το τμήμα εξετάζει την αίτηση και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι δυνατό, οι σχετικές μονάδες αφαιρούνται από το διδακτικό φόρτο των μαθημάτων του προγράμματος.

 

Υποβολή Αίτησης

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Online Application System του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου (Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή τίτλο ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος Πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ. Επίσης, δικαίωμα υποβολής έχουν άτομα τα οποία μέχρι το τέλος της εβδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών θα κατέχουν Πανεπιστημιακό Τίτλο σπουδών ή Βεβαίωση Αποφοίτησης)
(β) Αναλυτική βαθμολογία.
(γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
(δ) Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και τυχόν γνώσης άλλων γλωσσών.
(ε) Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από ακαδημαϊκούς.
(στ) Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων της υποψήφιας / του υποψήφιου.

 

 

Περιγραφές Μαθημάτων

 

ΚΠΕ 500 Μέθοδοι Έρευνας / Research Methods

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης ερευνών ακολουθώντας επιστημονικές διαδικασίες και προσεγγίσεις. Το μάθημα θα περιλαμβάνει: Τρόπους επιλογής ερευνητικών προβλημάτων, σημασία ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, ανάπτυξη θεωρητικών πλαισίων έρευνας, είδη μεταβλητών, ερευνητικά ερωτήματα, υποθέσεις έρευνας, ανάπτυξη ερωτηματολογίων και άλλων μέτρων μέτρησης, εγκυρότητα και αξιοπιστία των μέτρων μέτρησης, εσωτερική εγκυρότητα, κανόνες δεοντολογίας έρευνας, είδη δειγματοληψίας, μέθοδοι συλλογής δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, είδη ερευνών, συγγραφή επιστημονικής ερευνητικής μελέτης

ΚΠΕ 503 Πολιτικοί Στοχαστές

Στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στις διαφορετικές πτυχές της σκέψης ενός πολιτικού στοχαστή, όπως επίσης να αναλύσει διαφορετικές προσεγγίσεις ή αποτιμήσεις του έργου του/της. Δηλαδή το μάθημα κινείται πάνω σε ένα διπλό άξονα: σκέψη και ερμηνεία, ιδέες και πρόσληψη των ιδεών. Έτσι, από τη μια, το μάθημα εστιάζει σε ιδέες πολιτικών στοχαστών και στο διανοητικό πλαίσιό εντός του οποίου αναπτύχθηκαν—βιογραφικό, γλωσσικό-ιστορικό, μεθοδολογικό. Από την άλλη, η προσοχή μεταφέρεται από τα κείμενα αυτά καθ' αυτά στην προσλαμβάνουσα κοινωνία—π.χ. ο 20ος και ο 21ος αιώνας—εξετάζοντας πώς οι ιδέες στοχαστών, όπως ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Immanuel Kant, ο John Stuart Mill, ο Karl Marx, εξυπηρετώντας σκοπούς ή/και ανάγκες, μεταφέρθηκαν, οικειοποιηθήκαν, ή/και αλλοιώθηκαν αναλόγως των ειδικών συνθηκών της κάθε εποχής.

ΚΠΕ 504 Ηγεσία, Διακυβέρνηση και Πολιτική Θεωρία

Διάφορες ερμηνείες, προσεγγίσεις και αναθεωρήσεις της έννοιας της «καλής», «ηθικής», ή «αποτελεσματικής» ηγεσίας και διακυβέρνησης αναδύονται καθώς κάποιος προχωρά από την Κλασική Αθήνα στο παρόν. Στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τη συνέχεια, ή ασυνέχεια, του πολιτικού στοχασμού σε σχέση με τα γνωρίσματα και χαρακτηριστικά της πολιτικής ηγεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, πολιτιστικές και ιστορικές διαφορές μεταξύ των πολιτικών θεωρήσεων υπό διερεύνηση. Ακολουθώντας τη σκέψη πολιτικών στοχαστών προκύπτουν ζητήματα ορισμού του «πολιτικού», του καθορισμού δηλαδή εκείνου του εννοιολογικού χώρου όπου συναντώνται οι ιδέες της ισχύος, της ηθικής και του λόγου. Προκύπτουν επίσης ερωτήματα σε σχέση με τη φύση, μεθοδολογία αλλά και τα όρια της «πολιτικής επιστήμης»: είναι αυτή η γνώση—η οποία χρειάζεται κατά τον καθορισμό, αναθεώρηση και επιδίωξη των στόχων μιας πολιτικής κοινωνίας—προϊόν εμπειρίας ή αφαιρετικής σκέψης;

ΚΠΕ 505 Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Πόλεμος

Στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στα ηθικά κυρίως ζητήματα τα οποία προκύπτουν από ένοπλες συρράξεις, διαχωρίζοντας μεταξύ jus ad bellum και jus in bello. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δηλαδή, αφενός, εξετάζονται ερωτήματα του τύπου: είναι ο πόλεμος ηθικά δικαιολογημένος; Αν ναι, υπό ποιες συνθήκες; Είναι η άμυνα μια από εκείνες τις συνθήκες; Ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πόλεμος ως εργαλείο προώθησης των νομιμοποιημένων στόχων ενός κράτους βάσει της αρχής της αυτό-διάθεσης; Επαρκούν οι ανθρωπιστικοί λόγοι για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο; Αν ναι, είναι η ανθρωπιστική επέμβαση απλά αποδεκτή ή υποχρεωτική; Αφετέρου, στο μάθημα αναλύονται ερωτήματα του τύπου: Υπάρχουν ηθικοί περιορισμοί και κανόνες κατά την εμπλοκή; Αφού ένα κράτος βρίσκεται σε πόλεμο, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέσα γρήγορης απεμπλοκής, είτε στοχεύοντας αμάχους είτε χρησιμοποιώντας όπλα συγκεκριμένου τύπου; Η τρομοκρατία είναι πάντοτε ηθικά απαράδεκτη;

ΚΠΕ 506 Θεωρίες Ισότητας

Στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τις δύο βασικές μορφές τις οποίες παίρνει η έννοια της ισότητας: ισότητα ως συστατικό στοιχείο μιας αντίληψης δικαιοσύνης και ισότητα ως ένα κοινωνικό ιδεώδες. Στην πρώτη περίπτωση, θεωρίες διανεμητικές ισότητας δίνουν έμφαση στο τί πρέπει να εξισωθεί—πόροι, ευημερία, ευκαιρίες—έχοντας στο επίκεντρο τον σεβασμό των ατομικών επιλογών. Στη δεύτερη περίπτωση, το ιδεώδες της δημιουργίας μιας κοινωνίας η οποία δεν χαρακτηρίζεται από κοινωνικούς διαχωρισμούς και ιεραρχίες μεταφέρει την έμφαση μακριά από την εξέταση ανισοτήτων οι οποίες οφείλονται στη διανομή αγαθών σε ανισότητες οι οποίες οφείλονται σε περιθωριοποίηση, κυριαρχία και πολιτισμικό ιμπεριαλισμό. Έτσι, το μάθημα εξετάζει τόσο θεωρίες διανεμητικής ισότητας όσο και κοινωνικής ισότητας, αλλά και την κριτική την οποία έχουν ασκήσει θεωρίες κοινωνικής ισότητας σε θεωρίες διανεμητικής ισότητας.

ΚΠΕ 510 Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στην Πολιτική Θεωρία

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα μεθοδολογικά προβλήματα που σχετίζονται με τη μελέτη και ερμηνεία της ιστορίας της πολιτικής σκέψης. Όταν εξετάζονται πολιτικές έννοιες, όπως η δικαιοσύνη, τα δικαιώματα, η ελευθερία, μέσα από τις κειμενικές διατυπώσεις των πολιτικών στοχαστών, αναφύονται κρίσιμα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορικότητα των εννοιών, την καθολικότητα των ιδεών, και την κατανόηση τους. Η διάκριση ιστορίας και φιλοσοφίας ως ξεχωριστά αντικείμενα επιστημονικής διερεύνησης θέτει το ερώτημα εάν η ιστορία της πολιτικής σκέψης είναι κατεξοχήν αντικείμενο της ιστορικής έρευνας ή αντικείμενο φιλοσοφικής διαπραγμάτευσης. Εάν η ερμηνευτική ανάγνωση θα πρέπει να διενεργηθεί μέσω της εκλεκτικής συνέργιας των δύο, τότε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις δύο μεθόδους διερεύνησης; Υπάρχει μια πλειάδα μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την ανάγνωση των πολιτικών ιδεών οι οποίες θα εξεταστούν διαμέσου της κριτικής ερμηνείας και ανάλυσης των έργων των κύριων εκπροσώπων της κάθε μιας. Θα αναλυθούν, μεταξύ άλλων, οι προτεινόμενες μέθοδοι των R.G. Colingwood, M. Oakeshott, L. Strauss, A. Lovejoy και Q. Skinner.

ΚΠΕ 511 Πολιτικές αντιλήψεις του εικοστού αιώνα

Το μάθημα επικεντρώνεται στην αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στις πολιτικές αντιλήψεις και τα καθοριστικά ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα. Τον εικοστό αιώνα ο φιλελευθερισμός ανακαινίζεται και επαναπροσδιορίζεται, ο εθνικοσοσιαλισμός εμφανίζεται στο πολιτικό προσκήνιο και γίνεται επίσημο κρατικό δόγμα, ο μαρξισμός γνωρίζει μια πολυδιάσπαση σε βαθμό που η χρήση του όρου στον ενικό καταντά άκρως προβληματική (δυτικός μαρξισμός και «κριτική θεωρία», σταλινισμός, ρεφορμισμός) . Οι ιδεολογικές συγκρούσεις και τα κοινωνικά κινήματα που τους αντιστοιχούν καθόρισαν ως ένα βαθμό τις ιστορικές εξελίξεις, ενώ οι τελευταίες αποτέλεσαν βάση για νέους ιδεολογικούς προσανατολισμούς, διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των ρευμάτων σκέψης, νέες συγκλίσεις και αποκλίσεις ανάμεσα στις σχολές πολιτικής σκέψης και στις διάφορες νεοσυσταθείσες ιδεολογικές τάσεις στο «εσωτερικό» του κάθε ρεύματος.

ΚΠΕ 512 Πολιτική Κοινωνιολογία

Το μάθημα εξετάζει τις βασικές έννοιες και θεωρητικές συζητήσεις, τη μεθοδολογία και τη θεματολογία της πολιτικής κοινωνιολογίας. Η κοινωνική υποδομή του πολιτικού φαινομένου εξετάζεται μέσα από την ανάλυση των διαφορετικών συστημάτων πολιτικής οργάνωσης, των διαφορετικών μορφών πολιτικής δράσης, του ρόλου της ιδεολογίας και των διαδικασιών πολιτικής αντιπαλότητας και αλλαγής. Το μάθημα προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση σε θεωρητικά ζητήματα, πάντα όμως σε συνάρτηση με την ανάλυση εμπειρικών δεδομένων.

ΚΠΕ 514 Φεμινιστική Θεωρία

Το μάθημα ασχολείται με τα διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα και τάσεις που καθορίζουν την πνευματική κληρονομιά του σύγχρονου φεμινισμού. Εξετάζονται πρωτίστως, η εξέλιξη της φεμινιστικής σκέψης ιστοριο-κοινωνιολογικά, όπως επίσης και οι θεωρητικές διαφωνίες οι οποίες αντανακλούν ποικίλες ανάγκες και αντιλήψεις των γυναικών σε διαφορετικές κοινωνίες και καταστάσεις οι οποίες, με τη σειρά τους, πηγάζουν από την θεμελίωση του φεμινισμού σε ανταγωνιστικές ιδεολογικές παραδόσεις.

ΚΠΕ 610 Κλασικές Κοινωνιολογικές Θεωρίες

Το μάθημα εξετάζει το έργο των σημαντικότερων στοχαστών της κλασικής περιόδου (περίπου από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου) της κοινωνιολογίας. Βασικός του στόχος είναι να εμβαθύνει στα θεμελιώδη ζητήματα με οποία πραγματεύεται η κλασική κοινωνιολογική θεωρία. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε ερωτήματα που αφορούν την μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, την έλευση της νεωτερικότητας και το χαρακτήρα της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας

ΚΠΕ 611 Τεχνολογία και Κοινωνική Αλλαγή

Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος αναλύονται οι κοινωνικές επιδράσεις της τεχνολογίας. Αυτές οι επιδράσεις μπορούν να κατανοηθούν μόνο μέσα από την συστηματική ανάλυση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Θα αναπτυχθούν: η κατανόηση και ανάλυση των βιβλιογραφικών πηγών, των θεωριών και των μοντέλων τεχνολογικής καινοτομίας, της κοινωνικής αλλαγής και οι μεταξύ τους διασυνδέσεις. Πώς προσλαμβάνονται οι θεσμικές, πολιτισμικές και πολιτικές συζεύξεις της μεταφοράς τεχνολογίας; Θα εξεταστούν οι μέθοδοι της πρόσβασης των επιδράσεων της τεχνολογικής αλλαγής και θα αναλυθεί η εναλλακτικότητα της σχεδιασμένης τεχνολογίας που συνδέεται με την κοινωνική αλλαγή μέσα από τον φακό μίας κριτικής ανάλυσης που θα βασίζεται σε περιπτωσιακές μελέτες στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

ΚΠΕ 612 Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Θεωρίες

Το μάθημα εξετάζει το έργο των σημαντικότερων στοχαστών της σύγχρονης περιόδου (περίπου από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας) της κοινωνιολογίας. Βασικός του στόχος είναι να συζητηθούν διεξοδικά και σε βάθος τα κύρια θέματα της σύγχρονης κοινωνιολογικής θεωρίας. Εξετάζονται μεταξύ άλλων ερωτήματα που αφορούν στη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, τον χαρακτήρα της κοινωνικής πραγματικότητας και την ανάλυση της κοινωνικής αλλαγής στη σύγχρονη κοινωνία.

ΚΠΕ 613 Κοινωνική Ανθρωπολογία

Το μάθημα εξετάζει τα κύρια θεωρητικά ρεύματα της κοινωνικής ανθρωπολογίας με έμφαση σε νεότερες προσεγγίσεις και τη συνεισφορά της κοινωνικής ανθρωπολογίας στην κοινωνική θεωρία. Θα συζητηθούν οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις (Λειτουργισμός, Δομολειτουργισμός, Δομισμός, Μαρξιστική Ανθρωπολογία, Θεωρίες Δράσης, Ανθρωπολογία του Κοινωνικού Φύλου, Ερμηνευτική Ανθρωπολογία, Μεταμοντερνισμός και Μετααποικιακή Κριτική), χρησιμοποιώντας ως βάση την ανάγνωση κλασικών εθνογραφιών για την κάθε σχολή. Επιπρόσθετα θα συζητηθούν μια σειρά από θεματικές όπως, φύλο, θρησκεία, καπιταλισμός, και το σώμα μεταξύ άλλων, από την οπτική των διαφόρων θεωριών.

ΚΠΕ 614 Κοινωνιολογία των Κοινωνικών Κινημάτων

Η ιστορία των κοινωνικών κινημάτων θέτει ένα σημαντικό θεωρητικό πρόβλημα για την κοινωνιολογική ανάλυση. Από τη μία, ο πειρασμός της αναζήτησης νομοτελειακών κανονικοτήτων που περιορίζουν την ακτίνα δράσης και επιρροής των κοινωνικών κινημάτων και, από την άλλη, η επικίνδυνη ευκολία να ανακαλύπτουμε κοινωνικά κινήματα παντού. Το μάθημα, επομένως, θα εστιάσει τη θεματολογία του στην εσωτερική διαφοροποίηση των κοινωνικών κινημάτων ενώ, ακολούθως, θα προχωρήσει στην ιστορική τους τυποποίηση και θα συγκρίνει διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές μεθόδους κινητοποίησης. Θα διερευνηθούν επίσης οι σχέσεις αλληλεπίδρασης με πολιτικά κόμματα, κοινωνικές τάξεις, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες, καθώς και η ρευστή σχέση και αντίθεση μεταξύ επαναστατικών και κοινωνικών κινημάτων ή ομάδων πίεσης, συνδυάζοντας μικροκοινωνιολογικές και μακροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις

ΚΠΕ 615 Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Θεωρίας

Στο μάθημα αυτό γίνετε εμβάθυνση σε εξειδικευμένα ρεύματα κοινωνικής θεωρίας, προσεγγίζοντας τα θέματα αυτά μέσα από διαλέξεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις βιβλιογραφικών πηγών. Δίνεται επίσης έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες είναι σημαντικές για την καλλιέργεια της κοινωνιολογικής οπτικής, όπως κριτική ανάλυση και συζήτηση πρωτογενών πηγών.

ΚΠΕ 616 Πολιτική Νομιμοποίηση

Η έννοια «πολιτική νομιμοποίηση» συνήθως συσχετίζεται με τη δικαιολόγηση της εξαναγκαστικής ισχύος και τη δημιουργία της πολιτικής εξουσίας, ή απλά με τη δικαιολόγηση της υπάρχουσας πολιτικής εξουσίας. Βασικός στόχος του μαθήματος αποτελεί η εξερεύνηση ζητημάτων ορισμού αλλά και περιεχομένου της έννοιας όπως αυτά εξετάζονται από σύγχρονους πολιτικούς φιλοσόφους: είναι περιγραφική ή κανονιστική έννοια; Αν το δεύτερο, ποιες οι προεκτάσεις της; Πότε μπορούν να θεωρηθούν πολιτικοί θεσμοί, και οι αποφάσεις των θεσμών αυτών, ως νομιμοποιημένοι; Υπάρχει νομιμοποίηση στον διεθνή χώρο; Ποια η σχέση πολιτικής υποχρέωσης και πολιτικής νομιμοποίησης; Ποια η σχέση πολιτικής εξουσίας και πολιτικής νομιμοποίησης; Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση τόσο με τη σύγχρονη βιβλιογραφία στο θέμα, όσο και χρησιμοποίησή της ως θεωρητικό υπόβαθρο προς αξιολόγηση των σύγχρονων κρίσεων πολιτικής νομιμοποίησης.

ΚΠΕ 618 Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Θεωρία

Το μάθημα παρουσιάζει τις κύριες κοινωνικές θεωρίες που ερμηνεύουν το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Με αφετηρία την σχολή του παγκοσμίου συστήματος και τις θεωρίες των διεθνών σχέσεων, το μάθημα καλύπτει τις κλασικές προσεγγίσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στην τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία. Η κάλυψη του μαθήματος στηρίζεται σε συγκερασμό πρωτογενών πηγών και δευτερεύουσας βιβλιογραφίας. Επιπλέον θέματα περιλαμβάνουν την ιστορικότητα της παγκοσμιοποίησης, τη σχέση κοσμοπολιτισμού, διεθνικότητας και παγκοσμιοποίησης, όπως επίσης και το ρόλο του κράτους στη νέα πραγματικότητα.

 

Οδηγίες για τον υπολογισμό του φόρτου εργασίας (μονάδες ECTS) στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

Η πίστωση μονάδων ECTS βασίζεται στον υπολογισμό των ωρών εργασίας του φοιτητή στο διάστημα του κάθε εξαμήνου. Μία μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε εργασία 25-30 ωρών ανά εξάμηνο. Συνεπώς, μαθήματα 7.5 μονάδων ECTS αντιστοιχούν σε εργασία 200 ωρών, και προτείνεται να κατανέμονται ως εξής:

 

Εναλλακτικός υπολογισμός μαθημάτων 7.5. ECTS

3 ώρες διδασκαλίας Χ 13 εβδομάδες 39
6 ώρες κατ΄ ιδίαν συμβουλευτικές συναντήσεις με φοιτητές 7
Χρόνος μελέτης φοιτητών στο εξάμηνο (10 ώρες προετοιμασία ανά μάθημα ανά εβδομάδα κατά μέσον όρο, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης για τις παρουσιάσεις βιβλιογραφικής έρευνας, που απαιτείται για τη συγγραφή των εργασιών) 104
Προετοιμασία και συγγραφή της τελικής εργασίας για το μάθημα 50
Σύνολο ωρών εργασίας του φοιτητή ανά μάθημα ανά εξάμηνο 200

 

Στη Διπλωματική Εργασία οι φοιτητές καλούνται να συλλέξουν το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό, να διαπραγματευθούν και να παρουσιάσουν ένα θέμα που θα σχετίζεται είτε με την Κοινωνική ή την Πολιτική Θεωρία σε συνεργασία με τον/την επιστημονικό επόπτη της Εργασίας.