Εκτύπωση

Alex Gillespie (LSE)

Anne-Nelly Perret-Clermont (Université de Neuchâtel)

Borja Martinovic (University of Utrecht

Brady Wagoner (Aalborg, Denmark)

Cyprus Association of Social Psychology (CASP)

Linda Tropp (University of Massachusetts Amherst)

 Mario Carretero (Autonoma Univeristy of Madrid)

Miles Hewstone (University of Oxford)

Patrick Leman (Royal Holloway Univesity of London)

Shelley McKeown (Leiden Univeristy College)

Tania Zittoun (University of Neuchatel, Switzerland)

Iris Zezelj (Belgrade University)