Τα Δοκίμια Κοινωνικού Προβληματισμού εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και επικεντρώνονται σε θέματα που απασχολούν, ή που οφείλουν να απασχολούν, την κυπριακή κοινωνία. Τα δοκίμια στοχεύουν στον προβληματισμό της κυπριακής κοινωνίας, μέσω δημόσιου διαλόγου, στη βελτίωση της κατανόησης για τα σύγχρονα και πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, και, ενδεχομένως, στην ανάληψη δράσης από πολιτειακούς θεσμούς και φορείς ή οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Το κάθε δοκίμιο προετοιμάζεται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, εφοδιασμένα με τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία για να αναλύουν με ορθολογισμό και τεκμηριωμένα επιχειρήματα τα θέματα που πραγματεύονται. Τα δοκίμια στηρίζονται σε στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν πολυδιάστατη και όσο το δυνατό πληρέστερη ανάλυση. H διαδικασία προετοιμασίας των δοκιμίων τελεί υπό την εποπτεία της Συγκλητικής Επιτροπής «Πανεπιστήμιο και Κοινωνία». Το κάθε δοκίμιο εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα.
 
Ακολουθούν τα δοκίμια που έχουν εκδοθεί: