Άρθρο 1: Όνομα
 
1.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Καταστατικού Ίδρυσης του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών: Τρόπος Επίτευξής Σκοπών του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών, ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου «Νεόφυτος Χανδριώτης».
 
Άρθρο 2: Σκοποί
 
2.1 Σκοπός της ίδρυσης του Ταμείου είναι η παροχή οικονομικής και άλλης στήριξης, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προς τους φοιτητές μέλη του Ταμείου.
 
Άρθρο 3: Τρόποι Επίτευξης Σκοπών
 
3.1 Οι σκοποί του Ταμείου επιτυγχάνονται με την παροχή οικονομικής αποζημίωσης προς τους φοιτητές μέλη του Ταμείου για έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η μέγιστη οικονομική αποζημίωση που θα δίδεται αρχικά δεν θα ξεπερνά το ποσό των €15.000,00/έτος/μέλος (Δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ ετησίως ανά μέλος) με αφαιρετικό ποσό €1000,00(Χίλια Ευρώ). Δεν καλύπτονται έξοδα για προυπάρχουσες παθήσεις μελών.
Οι καταβλητέες αποζημιώσεις αφορούν ιατροφαρμακευτικά έξοδα για νοσηλεία σε ιατρικό ίδρυμα εντός ή και εκτός Κύπρου πέραν των €1000/περιστατικό με εξαίρεση τους φοιτητές/τριες λήπτες οικονομικού βοηθήματος από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών. Νοείται ότι δεν καλύπτονται έξοδα επισκέψεων σε γιατρούς, φάρμακα, αναλύσεις και άλλα έξοδα που δεν ξεπερνούν τα €1000 ανά περιστατικό.
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου μπορεί να διαφοροποιεί το ποσό ή τον τρόπο υπολογισμού παροχής της Οικονομικής Αποζημίωσης ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Ταμείου.
Η διαδικασία παροχής οικονομικής αποζημίωσης ενεργοποιείται με σχετικό αίτημα από τον/τους δικαιούχους ή αυτόβουλα από τη Διαχειριστική Επιτροπή.
Η Διαχειριστική Επιτροπή, μετά από αίτημα του δικαιούχου ή αυτόβουλα, εξετάζει κάθε περίπτωση, εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματος και αποφασίζει σχετικά ως προς το ύψος της αποζημίωσης και τον τρόπο και χρόνο καταβολής της.
Νοείται ότι το αίτημα καταβολής αποζημίωσης δύναται να αφορά και προκαταβολή για προγραμματισμένη επέμβαση/ νοσηλεία/ θεραπεία.
Σε περίπτωση ένστασης του δικαιούχου ως προς το ύψος της αποζημίωσης που του καταβάλλεται, αποφασίζει τελεσίδικα το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει δικαίωμα, κατά την εξέταση του αιτήματος για αποζημίωση, να καλεί εμπειρογνώμονες ή οποιαδήποτε άλλα άτομα κρίνει αναγκαίο ή/και να ζητά πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα του αιτητή, ( π.χ ιατρικές εκθέσεις, προ-εκτίμηση κόστους θεραπείας/ νοσηλείας, κλπ.)
 
Άρθρο 4: Μέλη
 
4.1 Μέλη του Ταμείου είναι όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί).
 
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις Μελών
 
5.1 Όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, για το 2016 με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, και πριν την εγγραφή τους στα μαθήματα, οφείλουν να καταβάλουν το ανάλογο ποσό, για σκοπούς εγγραφής (νέοι φοιτητές) ή παραμονής (υφιστάμενοι φοιτητές) τους, ως μέλη του Ταμείου. Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, για τους νέους φοιτητές, το ανάλογο ποσό θα καταβάλλεται κατά την κράτηση της θέσης. Η έναρξη κάλυψης μέλους αρχίζει με την εγγραφή στα μαθήματα.
 
5.2 Όλα τα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προαγωγή των σκοπών του Ταμείου, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.
 
5.3 Τα μέλη καταβάλλουν τις εισφορές τους στο Ταμείο, βάσει διαδικασίας που αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
 
Άρθρο 6: Δικαιώματα Μελών
 
6.1 Η διαγραφή μέλους επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 7.
 
6.2 Η ιδιότητα μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.
 
6.3 Οποιοδήποτε μέλος αποφοιτά ή διαγράφεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν έχει οποιαδήποτε δικαιώματα επί του «Ταμείου».
 
Άρθρο 7: Διαγραφή Μελών
 
7.1 Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει δικαίωμα διαγραφής από τον κατάλογο μελών, οποιουδήποτε μέλους, το οποίο έχει έκδηλα αντιστρατευθεί, με λόγια ή έργα, τους σκοπούς του Ταμείου. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής.
 
7.2 Διαγραφή μέλους γίνεται όταν το μέλος αρνείται ή παραλείπει ή δεν καταβάλλει τις εισφορές του.
 
Άρθρο 8: Πόροι του Ταμείου
Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από:
 
8.1 Εισφορά Φοιτητή/τριας μέλους. Η εισφορά εισπράττεται στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης της θέσης φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η εισφορά ανέρχεται σε €30 ανά έτος, ανά φοιτητή, με εξαίρεση τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής των οποίων η εισφορά ανέρχεται σε €50 ανά έτος, ανά φοιτητή, ώστε να καλύπτει εξειδικευμένες ασφαλίσεις που απαιτούνται για την πρακτική τους εξάσκηση στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.
 
Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα προκαταβολής εφάπαξ ποσού ως ακολούθως:
1. Πρωτοετείς φοιτητές € 100 για 4 χρόνια ή €125 για 5 χρόνια και Πρωτοετείς φοιτητές Ιατρικής € 240 για 6 χρόνια
2. Δευτεροετείς φοιτητές € 75 για 3 ή €100 για 4 χρόνια και Δευτεροετείς φοιτητές Ιατρικής €200 για 5 χρόνια
3. Τριτοετείς φοιτητές € 50 για 2 χρόνια ή €75 για 3 χρόνια και Τριτοετείς φοιτητές Ιατρικής € 160 για 4 χρόνια
4. Τεταρτοετείς φοιτητές Ιατρικής € 120 για 3 χρόνια
5. Τεταρτοετείς φοιτητές Αρχιτεκτονικής €50,00 για 2 χρόνια
6. Πεμπτοετείς φοιτητές Ιατρικής € 80 για 2 χρόνια
 
Το ύψος της εισφοράς μπορεί να διαφοροποιηθεί, μόνο, με εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Σημειώνεται ότι φοιτητής που αξιολογείται και κρίνεται ως άπορος, από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών, και λαμβάνει οικονομικό βοήθημα, δύναται, κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, να ζητήσει επιστροφή της εισφοράς του στο Ταμείο, παραμένοντας όμως ως μέλος του Ταμείου και απολαμβάνοντας τυχόν ωφελήματα του.
 
8.2 Τόκους καταθέσεων, δωρεές, εισφορές, εράνους, κληροδοτήματα και έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
 
8.3 Οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που περιέρχεται στο Ταμείο με νόμιμο τρόπο.
 
Άρθρο 9: Χρησιμοποίηση Κεφαλαίων του Ταμείου
 
9.1 Τα κεφάλαια του Ταμείου μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του Ταμείου.
 
9.2 Τα κεφάλαια του Ταμείου (όταν υπάρχει διαθέσιμο αποθεματικό), θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ομαδική ασφάλιση των μελών του έναντι θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας ή άλλης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης καθώς επίσης και για ειδικές ασφαλίσεις ομάδων φοιτητών εάν απαιτείται από τη φύση των δραστηριοτήτων τους.
 
9.3 Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου, ποσό μέχρι €5.000,00 (πέντε χιλιάδες ευρώ) ανά έτος, δύναται να κατατίθεται στη ΦΕΠΑΝ.
 
9.4 Νοείται ότι, η συνολική παροχή οικονομικής ή άλλης αποζημίωσης, έξοδα ασφάλισης και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διαθέσιμο αποθεματικό του «Ταμείου».
 
9.5 Η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται να εργοδοτεί προσωπικό με σκοπό την διοικητική και άλλη υποστήριξη του «Ταμείου» και νοείται ότι το κόστος εργοδότησης θα καλύπτεται από τα έσοδα του «Ταμείου».
 
9.6 Τα έσοδα του Ταμείου θα κατατίθενται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών από τον οποίο θα διενεργούνται και όλες οι σχετικές δαπάνες που το αφορούν.
 
9.7 Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής και όταν η δυνατότητα του Ταμείου το επιτρέπει (πχ αποθεματικό πέραν του € 500.000,00), δύναται το περίσσευμα ( πέραν των €500.000,00) να γίνεται εισφορά στο Ταμείο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου για σκοπούς στήριξης των άπορων φοιτητών.
 
Άρθρο 10: Επιθεώρηση Βιβλίων
 
10.1 Δέκα(10) ή περισσότερα μέλη του Ταμείου μπορούν, ύστερα από αίτησή τους στον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής, να εξετάσουν τα βιβλία και τους λογαριασμούς του Ταμείου, σε ημερομηνία αμοιβαία αποδεκτή.
 
Άρθρο 11: Ελεγκτές
 
11.1 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου διορίζει Ελεγκτικό Οίκο. Τα καθήκοντά του είναι τα συνήθη καθήκοντα που απορρέουν από την ευθύνη να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία.
 
11.2 Οι Ελεγκτές μπορούν να εξετάζουν ελεύθερα και χωρίς εμπόδια ή κωλύματα, όλα τα βιβλία και έγγραφα, τα οποία χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 
11.3 Οι ελεγκτές ενσωματώνουν στην ετήσια Οικονομική Έκθεση του Σωματείου, ιδιαίτερη αναφορά για την οικονομική κατάσταση του «Ταμείου» Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης φοιτητών και τον τρόπο με τον οποίο τηρήθηκαν οι λογαριασμοί. Η έκθεση των ελεγκτών υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
 
Άρθρο 12: Αντιπροσώπευση του Ταμείου
 
12.1 Το Ταμείο αντιπροσωπεύεται εξώδικα ή και ενώπιον Δικαστικών, Διοικητικών και άλλων Κυβερνητικών ή άλλων Αρχών, από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής, όταν δε αυτός κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο, και σε περίπτωση που κωλύεται ο Αντιπρόεδρος, από το Γραμματέα.
 
12.2 Χωρίς να επηρεάζεται η υποπαράγραφος 12.1 πιο πάνω, σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να διορίσει για το σκοπό αυτό οποιοδήποτε από τα μέλη της ή/και οποιοδήποτε μέλος του Ταμείου.
 
Άρθρο 13: Διαχειριστική Επιτροπή
 
13.1 Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη. Τον εκάστοτε Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, έξι (6) μέλη φοιτητές/τριες από τη ΦΕΠΑΝ, τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου τα οποία διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και ένα(1) μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής.
 
13.2 Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, μέσα σε επτά ημέρες από την εκλογή τους, συνέρχονται και εκλέγουν μεταξύ τους τον Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό Ταμία.
 
13.3 Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι ο εκάστοτε Αντιπρύτανης ΔΣΟΔ, η θητεία του οποίου διαρκεί όσο κατέχει τη θέση του Αντιπρύτανη.
 
13.4 Η θητεία των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής πλην των φοιτητών, είναι τριετής με απεριόριστο αριθμό θητειών.
 
13.5 Η θητεία των φοιτητών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής, είναι ενός έτους με απεριόριστο αριθμό θητειών.
 
13.6 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Σωματείου σε σχέση με το παρόν «Ταμείο» Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης φοιτητών, περιλαμβανομένης της οικονομικής επιβάρυνσης από τη λειτουργία του, δε δύναται να επηρεάζονται ή διαφοροποιούνται, με οποιαδήποτε απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής.
 
Άρθρο 14: Εξουσίες, Καθήκοντα, Τρόποι Λειτουργίας και Παύση Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής
 
14.1 Γενικά
 
14.1.1 Διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, διευθύνει τις εργασίες του και αντιπροσωπεύει το Ταμείο για την επίτευξη των σκοπών του.
 
14.1.2 Φροντίζει να ακολουθούνται οι πρόνοιες και οι διατάξεις των παρόντων Κανόνων.
 
14.2 Τακτικές και Έκτακτες Συνεδρίες
 
14.2.1 Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και έκτακτα όταν προσκληθεί από το Γραμματέα, με υπόδειξη του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν γραπτώς τέσσερα(4) τουλάχιστο μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, εκθέτοντας το λόγο ή τους λόγους της αίτησής τους.
 
14.3 Απαρτία Διαχειριστικής Επιτροπής
 
14.3.1 Εκτός αν υπάρχει ρητή αντίθετη πρόνοια στους Κανόνες, η Διαχειριστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο(1/2) των μελών του συν ένα(1) (έξι από τα έντεκα).
 
14.4 Λήψη Αποφάσεων Διαχειριστικής Επιτροπής
 
14.4.1 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, την αποφασιστική ψήφο έχει ο Πρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος και εάν αυτός απουσιάζει, ο εκάστοτε Προεδρεύων.
 
14.5 Κενή Θέση Διαχειριστικής Επιτροπής
 
14.5.1 Η Διαχειριστική Επιτροπή κηρύσσει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του, που έχει παραιτηθεί ή έχει απουσιάσει χωρίς σοβαρή δικαιολογία από τρεις(3) συνεχείς συνεδρίες ή έχει παυθεί, όπως αναφέρεται πιο κάτω στο άρθρο 14.7 , και διορίζει στη θέση του νέο μέλος.
 
14.6 Δεσμεύσεις του Ταμείου
 
14.6.1 Εκτός αν διαφορετικά προνοείται από τους παρόντες Κανόνες, το «Ταμείο» δεσμεύεται γενικά με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής, όταν αυτοί συνυπογράφουν.
 
14.7 Παύση Μελών Διαχειριστικής Επιτροπής
 
14.7.1 Η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την παύση ή να παύσει οποιοδήποτε από τα μέλη της, αν το μέλος αυτό:
 
14.7.1.1 Συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν αρμόζει στους σκοπούς του «Ταμείου», όπως αυτοί απαριθμούνται στους παρόντες Κανόνες ή/και
 
14.7.1.2 Διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα που θα τείνει να προσβάλλει το Ταμείο, τα μέλη του ή να αποτελεί αυτό καθ' αυτό ανεπίτρεπτη συμπεριφορά.
 
14.7.2 Νοείται ότι οποιαδήποτε απόφαση για παύση, για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω λόγους, λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) του συνόλου των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής ( οκτώ από τα έντεκα μέλη).
 
14.7.3 Νοείται επίσης ότι, εάν οποιοδήποτε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής παυθεί σύμφωνα με το Άρθρο 14.7.1, μπορεί να επιδιώξει την ακύρωση της απόφασης αυτής αν αυτό ζητηθεί γραπτώς από το ενδιαφερόμενο μέλος προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
 
14.7.4 Το δικαίωμα αυτό για επιδίωξη ακύρωσης, μπορεί το μέλος να το ασκήσει μέσα σε δύο(2) εβδομάδες από την ημέρα που του κοινοποιείται γραπτώς η απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής.
 
Άρθρο 15: Γενικές Συνελεύσεις
 
15.1 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
 
15.1.1 Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών , η οποία συγκαλείται μία (1) φορά το χρόνο, με την ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, δέκα(10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, θα καλύπτονται και τα πιο κάτω θέματα του «Ταμείου» :
 
15.1.2.1 Απολογισμός πεπραγμένων της Διαχειριστικής Επιτροπής.
 
15.1.2.2 Ενημέρωση για την ταμειακή κατάσταση του «Ταμείου».
 
15.1.2.3 Απολογισμός Ετήσιας Οικονομικής Κατάστασης του «Ταμείου».
 
15.1.2.5 Διάφορα.
 
Άρθρο 16: Αρμοδιότητες, Καθήκοντα και Ευθύνες των Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής
 
16.1 Πρόεδρος (ΑΔΣΟΔ)
 
16.1.1 Προεδρεύει στις συνεδριάσεις.
 
16.1.2 Συνυπογράφει με το Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Ταμείου.
 
 
16.1.3 Συγκαλεί σε συνεδρία τη Διαχειριστική Επιτροπή, με γραπτή πρόσκληση που ορίζει τη μέρα, ώρα, τόπο και θέματα της συνεδρίας.
 
16.1.4 Συγκαλεί σε συνεδρία τη Διαχειριστική Επιτροπή, όταν τέσσερα(4), τουλάχιστο, μέλη του, το ζητήσουν γραπτώς.
 
16.1.5 Συνυπογράφει με το Γραμματέα κάθε σημαντικό εξερχόμενο έγγραφο που αφορά στο Ταμείο, εκτός εάν η Διαχειριστική Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά, όπως προνοείται στο άρθρο 12 του Καταστατικού.
 
16.1.6 Εκπροσωπεί μαζί με τον Γραμματέα του Ταμείου, τις σχέσεις του με τρίτους.
 
16.1.7 Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση, και
 
16.1.8 Έχει αποφασιστική ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας στις συνεδρίες της Διαχειριστικής Επιτροπής.
 
16.2 Αντιπρόεδρος
 
16.2.1 Βοηθά τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, που αναφέρονται στους παρόντες Κανόνες
 
16.2.2 Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει.
 
16.3 Γραμματέας
 
16.3.1 Αναπληρώνει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο όταν αυτοί απουσιάζουν.
 
16.3.2 Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών της Διαχειριστικής Επιτροπής.
 
16.3.3 Είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Ταμείου.
 
16.3.4 Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τις επιστολές του Ταμείου και τηρεί αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του «Ταμείου».
 
16.3.5 Τηρεί Μητρώο μελών, το οποίο ενημερώνει ανελλιπώς.
 
16.3.6 Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του Αρχείου και των Πρακτικών συνεδριών της Διαχειριστικής Επιτροπής του «Ταμείου».
 
16.3.7 Εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο του Ταμείου, τις σχέσεις του με τρίτους.
 
16.4 Ταμίας
 
16.4.1 Συνεργάζεται με το διορισμένο από το Σωματείο Λογιστικό / Ελεγκτικό Οίκο για την τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων του Ταμείου.
 
16.4.2 Προωθεί προς το Σωματείο για πληρωμή, οδηγίες για αποζημιώσεις η/και άλλες δαπάνες που έχουν εγκριθεί από τη Διαχειριστική Επιτροπή και φυλάγει όλες τις σχετικές αποδείξεις σε ειδικό αρχείο.
 
16.4.3 Τηρεί το βιβλίο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων του Ταμείου.
 
16.4.4 Έχει υποχρέωση να καταθέτει σε τράπεζα ή/και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οποιοδήποτε ποσό, πέραν των εκατό ευρώ (€100), που βρίσκεται στην κατοχή του.
 
16.4.5 Παρέχει πληροφορίες στη Διαχειριστική Επιτροπή για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, οποτεδήποτε του ζητηθεί ή κατά την παραίτησή του ή στη Γενική Συνέλευση ή οποτεδήποτε η Γενική Συνέλευση το ζητήσει.
 
16.4.6 Δίνει ακριβή λογαριασμό για όλες τις εισπράξεις και πληρωμές που έχουν γίνει για το υπόλοιπο των χρημάτων του Ταμείου και για οποιαδήποτε άλλη περιουσία του Ταμείου είναι εμπιστευμένη από τη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα.
 
16.5 Βοηθός Ταμίας
 
16.5.1 Βοηθά τον Ταμία στα καθήκοντά του, που αναφέρονται στους παρόντες Κανόνες.
 
16.5.2 Αναπληρώνει τον Ταμία, όταν αυτός απουσιάζει.
 
Άρθρο 17: Εσωτερικοί Κανόνες και Διαδικασίες Λειτουργίας
 
17.1 Η Διαχειριστική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να εισηγείται την ετοιμάσία Εσωτερικών Κανόνων και να καθορίζει τις Διαδικασίες Λειτουργίας των διαφόρων δραστηριοτήτων του Ταμείου (π.χ. κριτήρια παραχώρησης οικονομικής ή άλλης στήριξης) οι οποίοι υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου για έγκριση.
 
Άρθρο 18: Τροποποίηση των Κανόνων του «Ταμείου»
 
18.1 Οι Κανόνες αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, για την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου(1/2), τουλάχιστο, των μελών του Σωματείου συν ένα(1), με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών και την έγκριση της Συγκλήτου και του Συμβουλίου.
 
18.2 Σε περίπτωση μη παρουσίας του ενός δευτέρου (1/2) των μελών, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή (1/2) ώρα, οπόταν απαρτία αποτελούν όσα από τα μέλη παρευρίσκονται.
 

Άρθρο 19: Διάλυση του Ταμείου και Διάθεση της Περιουσίας του

 
19.1 Αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του «Ταμείου», το υπόλοιπο της περιουσίας του μεταβιβάζεται στο Σωματείο Ευημερίας
Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Οι παρόντες Κανόνες εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο ( Συνεδρία 14/2016, 08/06/2016) και το Συμβούλιο (Συνεδρία 11/2016, 25/07/2016). Προηγήθηκε διαβούλευση με ΦΕΠΑΝ 27/06/2016 και 30/06/2016.